Nuori työntekijä - Perehdyttäminen

Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, ettei nuori aiheuta vaaraa itselleen eikä muille. Lain mukaan työnantajan on annettava opetusta, ohjausta ja henkilökohtaista opastusta nuorelle työntekijälle, jolla ei ole työhön tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta. Työnantajan on otettava huomioon työpaikan työolot sekä työntekijän ikä ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Perehdyttäminen parantaa työturvallisuutta

Hyvin toteutettu perehdyttäminen auttaa nuorta oppimaan työtehtävät nopeammin. Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Perehdyttäminen myös vähentää nuoren stressiä ja auttaa häntä pääsemään osaksi työyhteisöä. Myös työteho ja työn laatu paranevat, kun työntekijä tietää tehtävänsä ja vastuunsa. 

Nuorten perehdyttämisessä työnantajan on tärkeää huomioida työntekijän yksilölliset edellytykset. Nuoren osaaminen ja kokemus pitää selvittää, koska niiden perusteella määritellään perehdyttämisen kesto ja laajuus. Työpaikalla pitäisi olla ajantasainen perehdyttämissuunnitelma ja -aineisto. Lisäksi on huolehdittava, että perehdyttäjillä on riittävästi aikaa tehtäväänsä.

Nuorelle työntekijälle on kerrottava riittävän tarkasti, että hänen odotetaan:

 • noudattavan työnantajan antamia ohjeita ja työpaikan pelisääntöjä
 • poistavan mahdollisuuksien mukaan työpaikan vikoja ja puutteellisuuksia ja ilmoittavan niistä työnantajalle
 • käyttävän tarpeellisia henkilönsuojaimia ja työhön sopivaa vaatetusta
 • käyttävän ohjeiden mukaisesti koneita ja laitteita.

Nuori on perehdytettävä myös siihen, miten toimitaan häiriö- ja poikkeustilanteissa. On tärkeää antaa ohjeet myös tilanteisiin, joissa nuori voi kohdata epäasiallista käyttäytymistä.

Lisäksi on tärkeää rohkaista nuorta kysymään heti, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi.

Opetus ja ohjaus erityisen haitallisissa ja vaarallisissa töissä

Asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista tai vaarallisista töistä on annettu tarkentavia ohjeita opetuksen ja ohjauksen toteuttamistavasta. 

 • Ennen uuden työvaiheen aloittamista on varmistuttava, että nuori työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin ja että hän osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.
 • Nuori työntekijä on kunkin työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen ajaksi sijoitettava työskentelemään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön opastuksen ja silmälläpidon alaisena.
 • Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota nuoren työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

Asetuksen mukaan nuori työntekijä on huolellisesti ja riittävän laajasti ohjeistettava ja perehdytettävä seuraaviin asioihin:

 • työpaikan olosuhteet ja työn tekeminen turvallisesti
 • työhön mahdollisesti liittyvät terveysvaarat ja niiden torjunta
 • koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien turvallinen käyttö
 • turvalliset menettelytavat, joita on noudatettava tuotantotoiminnan aloituksessa ja lopetuksessa, koneiden puhdistuksessa, säädössä, huollossa ja korjauksessa sekä tuotantotoiminnan ennakoitavissa olevissa häiriötilanteissa, samoin kuin koneiden ja laitteiden vioittuessa
 • käytettävien koneiden, laitteiden ja kemikaalien turvallisuusmääräykset sekä työsuojelua koskevien säännösten mukaan työpaikalla noudatettavat menettelytavat ja varotoimet sekä ensiapuohjeet.

Nuori työntekijä - Perehdyttäminen - Muualla verkossa