Ajo- ja lepoajat - Poikkeukset - Yleistä

Kaikkia jäsenvaltioita koskevat poikkeukset

EU:n ajo- ja lepoaikasäännöksessä määritellyistä pääsäännöistä on säädetty sekä kaikkia jäsenvaltioita koskevia että jäsenvaltiokohtaisia poikkeuksia. Vaikka sanamuodot viittaavat useissa poikkeuksissa vain ajoneuvoihin, tulkinnan lähtökohtana on kuljetus, johon ajoneuvoa kulloinkin käytetään.

Kaikkia jäsenvaltioita koskevat poikkeukset ovat asetuksen 3. artiklassa. Sen mukaan ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta missään jäsenvaltiossa kuljetuksiin, joissa käytetään seuraavanlaisia ajoneuvoja:

 • säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä
 • ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita käytetään kuljettajan työssään tarvitsemien materiaalien, laitteiden tai koneiden kuljettamiseen ja joita käytetään enintään 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta ja sillä ehdolla, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö
 • ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa
 • puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat tai ilman kuljettajaa vuokraamat ajoneuvot, kun tieliikennettä harjoitetaan näille laitoksille osoitettujen tehtävien takia ja niiden valvonnassa
 • hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot
 • sairaanhoidon erikoisajoneuvot
 • hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta
 • tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvittavat ajoneuvot ja uudet tai uudistetut ajoneuvot, joita ei ole vielä otettu käyttöön
 • ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia
 • hyötyajoneuvot, jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin.

Suomessa voimassa olevat poikkeukset

Edellä mainittujen, kaikissa jäsenvaltioissa noudatettavien poikkeusten lisäksi kullakin jäsenvaltiolla on oikeus sulkea tiettyjä kuljetuksia ajo- ja lepoaika-asetuksen (ja siten myös ajopiirturiasetuksen) ulkopuolelle.

Ajo- ja lepoaika-asetuksen 5–9 artiklaa ei tarvitse noudattaa eikä ajopiirturia käyttää:

 • maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokratussa ajoneuvossa, jota käytetään tavarankuljetukseen sen omassa yritystoiminnassa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta. Saman asetuksen 8 § 1 momentin 2 kohdan mukaisesti, kyseisissä kuljetuksissa vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia ja vuorokautinen lepoaika tulee olla pituudeltaan vähintään 10 tuntia.
 • ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postilaissa (415/2011) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö
 • ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen
 • ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa
 • ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa
 • ajoneuvossa, jossa on 10–17 paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen
 • opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä
 • ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille
 • ajoneuvossa, joka on tarkoitettu, ja jota käytetään yksinomaan rahan ja arvoesineiden kuljettamiseen taikka rahan tai arvoesineiden kuljettamiseen
 • ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen
 • ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan teillä, jotka sijaitsevat satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa sekä muilla maanteiden solmukohtiin liittyvillä alueilla
 • ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen 100 kilometrin säteellä maatiloilta paikallisille markkinoille ja päinvastaiseen suuntaan tai paikallisilta markkinoilta paikallisiin teurastamoihin
 • sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa
 • ajoneuvossa, joka on tarkoitettu valmisbetonin kuljetukseen.

Ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevat eräät poikkeukset

Sen estämättä, mitä ajo- ja lepoaika-asetuksessa säädetään, reittiliikenteessä olevien linja-autojen tauot voidaan jakaa 15 minuutin jaksoihin. Poikkeus koskee vain ajoneuvoja, joita käytetään Lapin, Pohjois-Pohjanmaan tai Kainuun maakunnassa taikka sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä. Lisäksi poikkeus koskee ajoneuvoja, joita käytetään matkoilla, joiden alku- tai päätepiste on jollakin mainituista alueista. Poikkeukset eivät kuitenkaan koske Oulun kaupungissa tai Kajaanin kaupungissa käytettäviä ajoneuvoja.

Ajo- ja lepoaika-asetuksesta voidaan poiketa myös elävien kalojen kuljetuksissa huhtikuun 15 päivän ja kesäkuun 30 päivän sekä elokuun 15 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana seuraavasti:

 • päivittäistä enimmäisajoaikaa pidennetään enintään 2 tunnilla
 • keskimääräistä viikoittaista 45 tunnin ajoaikaa pidennetään enintään 10 tunnilla
 • kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettua ajoaikaa pidennetään enintään 20 tunnilla.