Lähetetty työntekijä - Laiminlyöntimaksu

Työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyömisestä seuraa hallinnollinen seuraamus, laiminlyöntimaksu. Maksu on suuruudeltaan 1 000 – 10 000 euroa.

Lähettävän yrityksen laiminlyöntimaksu

Lähettävälle yritykselle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jos lähettävä yritys

 • ei tee ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä ollenkaan tai myöhässä työnteon aloittamisen jälkeen taikka se on tehty puutteellisesti
 • ei tee täydennysilmoitusta olennaisista muutoksista
 • ei huolehdi Suomessa toimivan edustajan asettamisesta tai edustajalla ei ole edellytettyä oikeutta toimia yrityksen puolesta taikka jos työsuojeluviranomainen ei toistuvista yrityksistä huolimatta tavoita edustajaa
 • ei pidä saatavilla seuraavia tietoja ja selvityksiä siten, että työsuojeluviranomainen voisi tarkastuksellaan tarkastaa niitä:
  • yrityksen yksilöintitiedot ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
  • lähetetyn työntekijän yksilöintitiedot
  • selvitys lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovellettavista työehdoista
  • selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden perusteesta
  • työaikakirjanpito
  • palkkalaskelma 
  • ja rahoituslaitoksen antama tosite maksetuista palkoista.

Laiminlyöntimaksun määrääminen

Laiminlyöntimaksun määrää päätöksellään työntekijöiden lähettämisestä annetun lain noudattamista valvova aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. 

Kolikoita ja seteli.Laiminlyöntimaksu määrätään oikeushenkilölle. Luonnolliselle henkilölle laiminlyöntimaksu voidaan määrätä vain, jos hän on laiminlyönyt velvoitteitaan tahallaan tai huolimattomuudesta.

Laiminlyöntimaksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon laatu, laajuus ja toistuvuus. Harkinnassa otetaan huomioon seuraavia asioita:

 • onko velvoite laiminlyöty kokonaan vai osittain
 • onko tarkoituksella annettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
 • kuinka montaa työntekijää laiminlyönti koskee tai kuinka pitkästä laiminlyönnistä ajallisesti on kyse
 • mahdollinen aikaisempi laiminlyöntimaksu
 • mahdollinen aikaisempi viranomaisen antama toimintaohje puutteellisesta menettelystä.

Laiminlyöntimaksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä vähimmäismäärää pienempi maksu, jos teko on ollut vähäinen. Tällaisesta tilanteesta voisi olla kyse esimerkiksi silloin, kun lähettävä yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, mutta lähettäminen on ollut kestoltaan hyvin lyhytaikainen ja työntekijämäärä hyvin vähäinen, eivätkä työntekijöiden oikeudet vaarannu.

Jos samalla kertaa tulisi määrättäväksi useammasta laiminlyönnistä laiminlyöntimaksu, määrätään yhteinen maksu. Yhteisen maksun enimmäismäärä on enintään 10 000 euroa.