Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Suuronnettomuus

Suuronnettomuudella tarkoitetaan esimerkiksi suurta kemiallisen aineen päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta vastaavaa tapahtumaa, joka johtuu toiminnan aikana hallitsemattomiksi muuttuneista oloista ja joka johtaa välittömästi vaikuttavaan tai viiveellä ilmenevään terveysvaaraan.

Työn vaaroja arvioitaessa on huomioitava myös suuronnettomuuden vaara työpaikalla. Lisäksi tulee erityisesti varautua sellaiseen suuronnettomuusvaaraan, joka aiheutuu korjaus-, huolto- ja muutostöistä ja muista vastaavista toimista.

Pelastussuunnitelman käytännön toimivuus varmistetaan pelastusharjoituksilla.

Jos työssä käsitellään tai työpaikalla säilytetään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnettomuus tai työssä muuten saattaa olla suuronnettomuuden vaara, työntekijöille on annettava opetusta vaaran torjumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. Tarvittaessa on järjestettävä harjoituksia, joiden avulla varmistetaan suunnitelmien toimivuus käytännössä.

Onnettomuuden vaara huomioitava työn suunnittelussa

Suuronnettomuuden vaaran lisäksi työnantajan on huomioitava myös muun onnettomuuden kuten tulipalon, räjähdyksen tai hukkumisen vaara.

Työ pitää järjestää siten, että onnettomuuden vaara on mahdollisimman vähäinen. Esimerkiksi työpaikalta on poistettava asianmukaisesti työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat aineet, jotka voivat syttyä tai aiheuttaa tulipalon.

Työpaikka on varustettava tarpeellisilla hälytys- ja paloturvallisuuslaitteilla sekä hengenpelastus- ja pelastautumisvälineillä. Jos työpaikassa on hengen tai terveyden menettämisen vaara veden varaan joutumisen takia, pelastautumisvälineiden pitää olla helposti saatavissa. Tarkempia säädöksiä vaaratilanteista ja niihin varautumisesta on säädöksissä, jotka on annettu pelastustoimesta, vaarallisista aineista ja kemikaaleista.

Työntekijöille on annettava tarpeelliset tiedot myös tulipalon varalta: ohjeet tulenkäsittelystä työpaikalla, palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavista työmenetelmistä sekä erilaisten helposti syttyvien aineiden käsittelystä ja säilytyksestä. Ohjeet on tarkoituksenmukaista pitää työntekijöiden nähtävänä työpaikalla. Niiden toimivuus voidaan varmistaa järjestämällä paloharjoituksia.