Lähetetty työtekijä - Sovellettavat lait

Lähetettyjä työntekijöitä koskee laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016). Lain soveltamisalan piiriin kuuluvat lain voimaantulon 18.6.2016 jälkeen tehdyt uudet sopimukset, joiden perusteella työntekijöitä lähetetään Suomeen.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevissa laeissa määritellään ne suomalaisen työlainsäädännön osat, joita sovelletaan aina. Lisäksi laissa määritellään ne työlainsäädännön osat ja yleissitovien työehtosopimusten määräykset, joita sovelletaan, jos ne tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan sovellettavaksi tulevat:

Sovellettava laki Lain kohta (* - sovellettava aina)
Nuorista työntekijöistä annettu laki (998/1993) Sovelletaan kokonaisuudessaan *

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Sovelletaan kokonaisuudessaan *
Työturvallisuuslaki (738/2002) Sovelletaan kokonaisuudessaan *
Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki (609/1986) 6, 7, 8, 8 a, 8 d, 9 ja 9 a §:t *
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 7 § 1 momentti, 8-10 §:t, 12-16 §:t ja 28 §:t *
Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 9 § *
2 luku 2 § 1-2 momentti *
2 luku 11–12 §:t
2 luku 7 §: työehtosopimuksen määräykset palkasta, työajasta, vuosilomasta ja työturvallisuudesta
2 luku 9 §: työehtosopimuksen määräykset palkasta, työajasta, vuosilomasta ja työturvallisuudesta
3 luku 1-2 §:t
4 luku 2, 8 ja 9 §:t
13 luku 1-2 §:t *
13 luku 5 §

Työaikalaki (872/2019)

3 luku (5–9 §:t)
4 luku (10–15 §:t)
5 luku (16–23 §:t)
6 luku (24–28 §:t)
7 luku (29–32 §:t)

Leipomotyölaki (302/1961) 5 §
Vuosilomalaki (162/2005)

5-19 §:t
29 §

Lakikirjoja pinossa.Lain soveltaminen konsernin sisäisessä siirrossa

Yritysryhmän sisäisessä siirrossa lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan lain 1 a § mainituin poikkeuksin. Lisätietoja yritysryhmän sisäisestä siirrosta löytyy sivulta Kansainvälisen yrityksen sisäisen siirron perusteella Suomeen lähetetyt työntekijät.

Lain valinta kansainvälisissä työsuhteissa

Lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovellettava laki määräytyy sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1999, ennen 17.12.2009 tehdyt työsopimukset) ja Rooma I asetuksen mukaan (17.12.2009 jälkeen tehdyt työsopimukset).

Rooma I asetuksen lähtökohta on, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia, minkä maan lainsäädäntöä työsopimukseen sovelletaan (lakiviittaus). Lakiviittaus työsopimukseen sovellettavasta laista ei saa johtaa siihen, että työntekijä saisi käytännössä epäedullisemmat työehdot kuin mitä hänelle kuuluisi, jos edellä mainittua lakiviittausta ei olisi tehty. Työntekijän on aina saatava pakottavien säännösten mukainen vähimmäissuoja, ellei työsopimukseen sovellettavaksi valittu laki tarjoa korkeamman tasoista suojaa. Pakottavista säännöksistä ei saa poiketa työntekijän vahingoksi sopimuksellakaan.

Tästä johtuen on sovellettava aina työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa eriteltyjä säännöksiä siltä osin kuin ne ovat työntekijän kannalta edullisempia. Vähimmäistaso määräytyy tältä osin siis Suomen lainsäädännön mukaan, mutta Suomen lainsäädännön mukaiset säännökset eivät voi estää työntekijälle edullisempien säännösten soveltamista.

Lisätietoa: Lainvalinta kansainvälisissä työsuhteissa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?