Luonnontuotekeruualan toimijan velvollisuudet - Yleistä

Luonnontuotekeruualan toimijoita ovat ne, jotka Suomessa järjestävät kerääjille esimerkiksi majoituksen ja ruokahuollon tarkoituksenaan ostaa heiltä kerättyjä luonnontuotteita. Lisäksi toimijoilla tarkoitetaan niitä, jotka ovat kutsuneet kerääjät Suomeen.

Luonnontuotekeruualan toimijalla (myöhemmin tekstissä 'toimija') on velvollisuus:

 1. perehdyttää kerääjä:
  a) luonnontuotteiden keräämiseen ja olosuhteisiin Suomessa
  b) toimijan ja kerääjän keskinäisiin oikeudellisiin suhteisiin
  c) kerääjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa
  d) jokaisenoikeuksiin
  e) neuvoviin ja oikeusturvaa antaviin tahoihin
  f) muihin kuin alakohdissa a – e tarkoitettuihin keräämisen kannalta olennaisiin seikkoihin
 2. seurata satotilannetta ja myötävaikuttaa keräämiseen siten, että kerääjällä on mahdollisuus mahdollisimman suureen ansioon
 3. pitää kerääjälle tarjolla majoitus, joka täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt vaatimukset, sekä asianmukainen ruokahuolto
 4. pitää kerääjälle tarjolla katsastettu ajoneuvokalusto keruupaikoille kulkemiseen ja luonnontuotteiden kuljettamiseen
 5. pitää kerääjälle tarjolla keruuvälineet ja -varusteet
 6. huolehtia siitä, että toimijan voimassa olevat luonnontuotteiden vähimmäisostohinnat sekä kerääjältä veloitettavat kulut ovat kerääjän tiedossa, ja jo ennen kerääjän Suomeen saapumista, kun kyse on toimijasta, joka viisumia haettaessa kutsuu kerääjän maahan
 7. pitää kerääjien nähtävillä viranomaisten yhteystiedot toimijaa koskevan palautteen antamista varten
 8. ilmoittaa ennalta kerääjien tukikohtien sijainti työsuojeluviranomaiselle täyttämällä verkkolomake.

Kerääjän perehdytys

Olennaista on, että kerääjä perehdytetään keräämiseen siten, että se voi tapahtua tuloksellisesti ja turvallisesti ja että kerääjä tietää, minkä tahon puoleen voi kääntyä tarvitessaan neuvontaa tai apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi olennaista on, että perehdytys tapahtuu kielellä, jota kerääjät ymmärtävät. Koska kerääminen on itsenäistä työtä, työtavat jäävät kuitenkin pääosin kerääjien omaan harkintaan.

Sadon seuranta ja keruuansioon vaikuttaminen

Toimijalla on yhteistyövelvollisuus eli toimijan tulee seurata satotilannetta ja myötävaikuttaa keruuseen niin, että jokaisella kerääjällä olisi mahdollisuus mahdollisimman suureen keruuansioon. Käytännössä tämä yhteistoimintavelvoite tarkoittaa sitä, että toimijan tulee seurata luonnontuotteiden satotilannetta Luonnonvarakeskuksen ja muiden alan toimijoiden satoennusteiden ja muun ajantasaisen tiedon perusteella. Lisäksi toimijan tulee huomioida alueet, joilta luonnontuotteet on jo kerätty. Hankkimansa tiedon perusteella toimijan tulee tiedottaa kerääjiä tuottoisista satoalueista.

Toimijan yhteistyövelvollisuus on tärkeä siksi, että ulkomaalaisilla luonnontuotteiden kerääjillä ei käytännössä ole mahdollista tehdä tällaista analyysia. Yhteistyövelvoitteesta huolehtiminen voidaan todeta kerääjiltä saatavalla palautteella. TE-toimisto valvoo toimijoiden yhteistyövelvoitteen toteutumista kerääjiltä saatavalla palautteella.

Vaatimukset majoitukselle ja ruokahuollolle

Toimijan tulee tarjota majoitus, joka täyttää terveydensuojelulain vaatimukset asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä vaatimuksista. Majoituksen on täytettävä myös terveydensuojeluasetuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista annetun asetuksen vaatimukset olosuhteista ja henkilömäärästä.  

Ruokahuollon asianmukaisuudella tarkoitettaan laissa sitä, että tarjolla oleva ravinto on laadultaan hyvää ja vastaa kalorisisällöltään keruutyössä kuluvaa energiamäärää. Toimijan tulee pitää kerääjälle tarjolla katsastettu ajoneuvokalusto keruupaikoille kulkemiseen ja luonnontuotteiden kuljettamiseen. Samoin toimijan tulee pitää kerääjälle tarjolla keruuvälineet ja keruuvarusteet.

Tieto sisäänostohinnoista

Toimijan on huolehdittava siitä, että kulloinkin voimassa olevat luonnontuotteiden sisäänostohinnat ovat kerääjän tiedossa. Koska kerättyjen luonnontuotteiden sisäänostohinta on merkityksellinen myös kerääjän harkitessa Suomeen tulemista, sisäänostohinta tulee antaa kerääjälle jo ennen tämän Suomeen lähtemistä. Silloin kun ei ole kyse työsuhteesta, kerääjän ja luonnontuotekeruualan toimijan ei yleensä ole mahdollista sopia kerättyjen luonnontuotteiden ostohintaa. Tieto sisäänostohinnasta tulee kuitenkin antaa. Kerääjän oikeusaseman kannalta on myös merkityksellistä, että keruun alkaessa tiedossa oleva sisäänostohinta ei keruupäivän aikana laske. Olennaista on myös, että kerääjällä on tieto häneltä veloitettavista kuluista. Myös tämä tieto tulee antaa kerääjälle jo ennen tämän Suomeen saapumista.

Palautteen antaminen ja tukikohdista ilmoittaminen

Toimijan tulee myös varmistaa, että kerääjällä on mahdollisuus antaa palautetta toimijalle sekä toimivaltaisille viranomaisille. Tämä varmistetaan toimijan velvollisuudella pitää kerääjien nähtävillä viranomaisten yhteystiedot palautteen antamista varten. Suora palaute kerääjiltä on tärkeä luonnontuotteiden keruun seuranta- ja toiminnan kehittämiskeino. Toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan työsuojeluviranomaista, TE-toimistoa sekä muita viranomaisia, joiden lakisääteiseen valvontatehtävään liittyviä seikkoja lakiin sisältyy: kunnan ympäristöterveydenhuoltoa, rakennusvalvontaa ja pelastusviranomaisia. 

Lain noudattamisen valvomiseksi toimijan tulee ennalta ilmoittaa kerääjien tukikohdat työsuojeluviranomaiselle. Tukikohdat ovat kerääjien leirejä, joissa kerätyt luonnontuotteet punnitaan ja niillä käydään kauppaa, kerääjille valmistetaan ruokaa ja joissa ajoneuvot ja keräysvarusteet huolletaan ja korjataan. Tukikohdat toimivat myös kerääjien majoituspaikkoina ja keskuksina, joissa kerääjät perehdytetään sekä opastetaan maastoon. 

Ennakkoilmoituksen tehdään verkkolomakkeella. Jos keruukauden aikana kerääjien tukikohta muuttuu, myös uudesta tukikohdasta tulee toimijan tehdä ennakkoilmoitus.

Ansioiden maksaminen ja kielto veloittaa kuluja

Toimijan tulee järjestää kerääjälle ajantasainen ansioiden kertymisen seuranta sekä maksaa kerääjän kaikki keruuansiot ennen kerääjän maasta poistumista. 

Toimija ei saa periä kerääjältä: 

 1. maksua rekrytoinnista eikä Suomeen ja Suomesta pois matkustamiseen liittyvistä palveluista
 2. korkoa mahdollisesta kerääjän matkakulujen rahoittamisesta
 3. maksua 6 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista velvoitteiden hoitamisesta
 4. kohtuutonta maksua 6 §:n 3–5 kohdassa tarkoitetuista velvoitteiden hoitamisesta.

Toimijalla on lisäksi velvollisuus sopimusehdoissaan huolehtia siitä, että toimijan lukuun toimiva taho tai edustaja ei peri kerääjältä 2 momentissa tarkoitettua maksua. 

Toimijalta kielletyt veloitukset

Toimijan on ehdottomasti kiellettyä periä maksua kerääjän perehdyttämisestä, rekrytoinnista, matkustamiseen liittyvistä palveluista kerääjän matkustaessa Suomeen ja pois Suomesta tai periä korkoa kerääjän matkakulujen rahoittamisesta. Toimijan yhteistyövelvollisuudesta huolehtimisesta ei myöskään ole luvallista periä maksua.

Lisäksi toimijan tai tämän lukuun toimivan tahon on kiellettyä veloittaa kohtuuttomasti majoituksesta, ruokailusta, ajoneuvoista, keruuvälineistä tai muista keräämisessä tarvittavista varusteista tai muista poiminnan järjestämiseen liittyvistä palveluista. Kohtuuttomuudella tarkoitetaan sitä, että veloitus ei saa olla selvässä epäsuhteessa tarjottuun palveluun nähden. Epäsuhdetta tulee arvioida suhteessa siihen, mitä toimija tai tämän lukuun toimiva taho voivat vastaavasta palvelusta vastaavissa yhteyksissä yleensä periä. Lisäksi perittyjen kulujen tulee vastata korkeintaan todellisia toimijalle syntyneitä kuluja.

Keräämisen järjestämiseen ja Suomeen ja Suomesta matkustamiseen liittyvä veloitusten kielto koskee toimijaa ja hänen lukuunsa toimivaa tahoa. Säännös ei koske muiden palveluja tarjoavien tahojen ja elinkeinonharjoittajien elinkeinotoimintaan kuuluvia säännönmukaisia veloituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi viisumimaksu, lääkärintarkastuksen palkkio tai lentoyhtiön matkalippuveloitus. Viisumimaksun lisäksi viisuminhakijalta veloitetaan palvelumaksu, kun hän asioi ulkoisen palveluntarjoajan toimipisteessä. 

Ansioiden maksamisen ja maksukieltojen noudattamisen valvonta tehdään toimijan toimittamien asiakirjojen perusteella jälkikäteen. Asiakirjat arvioi TE-toimisto ja tarvittaessa antaa niistä lausunnon edustustolle tai työsuojeluviranomaisille.

TE-toimiston tehtävät

TE-toimisto arvioi, onko toimija laissa tarkoitetulla tavalla luotettava. Arvio annetaan toimijan pyynnöstä vuodeksi kerrallaan. TE-toimisto seuraa luotettavuuden ja kerääjän ansioiden maksamisen ja kulujen veloittamista koskevien kieltojen edellytysten täyttymisen ja antaa niistä edustustolle tai työsuojeluviranomaisille näiden pyynnöstä lausunnon.

TE-toimisto antaa yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa neuvontaa kerääjän oikeuksiin, toimijan luotettavuuteen ja velvollisuuksiin sekä ansioiden maksamiseen ja kulujen veloittamiseen liittyvissä asioissa.

Luonnontuotekeruualan toimijan velvollisuudet - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö