Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Yleistä

Työaikalakia sovelletaan moottoriajoneuvon kuljettajan työhön. Alla esitetyn lisäksi on siis hyvä tutustua myös muuhun työaikaa koskevaan tietoon Tyosuojelu.fi-sivustolla. Laissa on kuljettajaa koskevia erityissäännöksiä, joista osa väistyy, kun kuljettajan työhön sovelletaan ajo- ja lepoaika-asetusta. Tällöin lepoaikoja koskevat säännökset määräytyvät pääosin em. asetuksen mukaan. Myös moottoriajoneuvon kuljettajien kohdalla useista asioista voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella toisin.

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika saa olla enintään 11 tuntia vuorokausilepoa seuraavan 24 tunnin yhdenjaksoisen ajanjakson aikana. Jos moottoriajoneuvon kuljettajan työtä ei voida muulla tavoin järjestää tarkoituksenmukaisesti, saadaan vuorokautista työaikaa pidentää enintään 13 tuntiin. Työnantajan tulee kuitenkin huolehtia, ettei työaika ylitä 22:ta tuntia pidennetyn työajan jälkeistä vuorokausilepoa seuraavan 48 tunnin ajanjakson aikana. (TAL 9 §)

Kaavio: kuljettajan työ- ja lepoaikojen sijoittuminen 24 tunnin ja 48 tunnin ajanjaksoilla.

Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika ei saa kalenteriviikon aikana ylittää 60:tä tuntia.

Ajo- ja lepoaika-asetuksen alaisessa työssä sovelletaan lepoajoista ja tauoista, mitä asetuksessa on säädetty. Muutoin kuljettajan tulee saada jokaista 5 tunnin 30 minuutin pituista työjaksoa kohti vähintään 30 minuutin pituinen tauko yhdessä tai kahdessa erässä. Niin ikään kuljettajalle on annettava vähintään 10 tuntia kestävä yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena 24 peräkkäisen tunnin jaksona. Kuitenkin kuljetustehtävän niin vaatiessa vuorokautinen lepoaika saadaan enintään kahdesti lyhentää vähintään seitsemäksi tunniksi seitsemän peräkkäisen 24 tunnin jaksona. Lisäksi tulee huomioida viikkolepoa koskevat säädökset.

Työnantajan vastuulla on pitää työaikakirjanpitoa moottoriajoneuvon kuljettajan työajasta. Ajopiirturitiedot eivät riitä työaikakirjanpidoksi sellaisenaan, vaan tiedoista on oltava luettavissa kaikki tehty työaika, ei vain ajoneuvon kuljettamiseen käytetty aika.

Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

 • 7 § Jaksotyöaika
 • 8 § Yötyö
 • 9 § Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika
 • 18 § Työajan enimmäismäärä
 • 24 § Päivittäiset tauot
 • 26 § Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilepo
 • 27 § Viikkolepo
 • 28 § Viikkolevosta poikkeaminen
 • 31 § Henkilökohtainen ajopäiväkirja
 • 34 § Poikkeaminen työehtosopimuksella
 • 44 § Työaikarikkomus