Turvallisuusjohtaminen - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työturvallisuuden johtamisen tavoitteena on vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä lisätä työntekijöiden hyvinvointia. Sillä pyritään liiketoiminnan jatkuvuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen kaikissa tilanteissa.

Tavoitteena terveellisyys, turvallisuus ja tuottavuus

Turvallisuus- ja terveysnäkökulma otetaan huomioon niin töiden suunnittelussa, tekemisessä kuin seurannassakin. Toiminnan lähtökohtana ovat työturvallisuuslakiin kirjatut työnantaja- ja työntekijävelvoitteet.

Työnantajan pitää

 • tunnistaa ja arvioida haitta- ja vaaratekijät, eli tehdä riskien arviointi, sekä poistaa tai vähentää riskejä
 • päivittää riskien kartoitus tarvittaessa
 • suunnitella ja mitoittaa työ, työympäristö, -välineet ja -menetelmät siten, ettei niistä koidu työntekijöille haitallista kuormitusta
 • antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta
 • laatia työsuojelun toimintaohjelma ja pitää se ajan tasalla
 • määrittää velvollisuudet ja valtuudet
 • varmistaa osaaminen ja resurssit
 • tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista
 • tarkkailla jatkuvasti työympäristön ja työyhteisön tilaa.
Työturvallisuus on yksi tuottavuuden tärkeimmistä tekijöistä.

Työnantajan luoma ja johtama turvallisuuskulttuuri muodostuu johdon sitoutumisesta turvallisuustyöhön, toimintatavoista ja ihmisten käyttäytymisestä. Käytännössä tämä merkitsee jokapäiväisiä, yhtenäisiä konkreettisia toimenpiteitä, joihin koko henkilöstö on sitoutunut.

Työturvallisuus on yksi tuottavuuden tärkeimmistä tekijöistä. Sillä vaikutetaan sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrään, työn sujuvuuteen ja työntekijöiden sitouttamiseen.

Työkaluna riskien arviointi

Hyvä nykytilanteen kartoitus antaa perustan turvallisuustyölle. Keskeinen työkalu on riskien arviointi. Sen avulla työnantaja arvioi työn ja työolojen kehittämistarpeet sekä työympäristötekijöiden vaikutukset.

Kuormitustekijät on selvitettävä kattavasti, mukaan lukien esimerkiksi psykososiaalinen kuormitus ja puutteellinen ergonomia. Ennakointi on aina kustannustehokkain tapa vaikuttaa näihin tekijöihin. Toimiva työturvallisuusjohtaminen vaatii myös palautejärjestelmän, jonka avulla työpaikka pystyy järjestelmällisesti varmistamaan omien käytäntöjensä jatkuvan kehittämisen.

Apuna voi käyttää valmiita malleja

Työturvallisuuslaki ei vaadi turvallisuusjohtamisjärjestelmää, vaan se säätelee turvallisuuden järjestelmällistä hallintaa yleisellä tasolla. Turvallisuusjohtamista voi kuitenkin toteuttaa monella eri tavalla. Organisaatio voi halutessaan käyttää apuna valmiita malleja (esim. työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi OHSAS 18001).

Työnantaja voi valita työpaikalle parhaiten sopivat tavat ja keinot, joilla se hallitsee turvallisuutta.

Lisäksi jotkut toimialat on luokiteltu erityisen vaarallisiksi, jolloin säädöksissä edellytetään työnantajalta erillistä järjestelmää turvallisuuden varmistamiseksi. Toimialakohtaisia säädöksiä ovat esimerkiksi

 • asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
 • asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (750/2006)
 • asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä (66/1996).

Turvallisuusjohtaminen - Muualla Tyosuojelu.fissä

Turvallisuusjohtaminen - Sanasto

Sanasto

Turvallisuuskulttuuri Heijastaa organisaation työsuojeluasioihin liittyviä perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia. Näkyy yrityksen toimintaperiaatteina.
Turvallisuuden hallinta Kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista toimintaa turvallisuuden edistämiseksi. Se pitää sisällään kaikki ne menettelytavat ja toiminnat, joilla hyvään kokonaisturvallisuuteen päästään. Toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön koko henkilöstön kanssa.
Johtamisjärjestelmä Organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava johtamisen kokonaisuus, jonka muodostavat yrityksen resurssit, organisaatiorakenne ja toimintatavat.
Riskien arviointi Laaja-alaista ja järjestelmällistä työn vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arvioimista työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.
Riskienhallinta Järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinta tarkoittaa kaikkea organisaatiossa tehtävää toimintaa, jolla pienennetään tai poistetaan riskejä, ja se on turvallisuusjohtamisen keskeinen työväline.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?