Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Vaaratilanteet pyritään tunnistamaan ja ehkäisemään ennalta.

Turvallisuuden edistäminen työpaikalla on järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan työvälineet, työympäristö, työmenetelmät, organisaation toiminta ja työtavat.

Työtapaturmia ehkäistään siten, että tapaturman vaaraa aiheuttavat tekijät tunnistetaan ja poistetaan kokonaan tai, jos poistaminen ei ole mahdollista, vaarat vähennetään mahdollisimman pieniksi. Tapaturmavaaroja tunnistettaessa pitää huomioida myös työn tekemiseen liittyvät erityistilanteet, kuten normaalista poikkeavat olosuhteet ja toiminnalliset häiriöt tuotantoprosessissa.

Tapaturman ehkäisemistä on myös se, että tarvittavat käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset tehdään ja mahdolliset pätevyysvaatimukset varmistetaan. Näin huolehditaan, että työssä käytettävät koneet, laitteet ja muut työvälineet ovat kunnossa ja niitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Työympäristön seuranta on tärkeä osa ennaltaehkäisyä

Työpaikalla jokaisen on ehkäistävä tapaturmia, jokaisen on oltava varautunut tapaturmiin ja jokaisen on opittava tapahtuneista tapaturmista.

Jotta tapaturmavaarat voidaan tunnistaa ja työolosuhteita kehittää, pitää työympäristöä sekä työntekijöille annettujen ohjeiden noudattamista seurata jatkuvasti. Seurantaan sisältyy myös sattuneiden tapaturmien tutkiminen ja vaaratilanteiden analysoiminen.

Työnantajan pitää varautua onnettomuustilanteisiin. Työpaikalle on esimerkiksi järjestettävä ensiapuvalmius. Mikäli työhön liittyy suuronnettomuuden vaara, tulee varautumiseen kiinnittää erityistä huomiota.

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Turvallinen työpaikka on kaikkien oikeus.

Noudata työssäsi työtapaturmien ja vaaratilanteiden välttämiseksi annettuja ohjeita:

 • Noudata työn ohjeita ja turvallisia työtapoja.
 • Käytä työnantajan määräämiä suojaimia.
 • Huomioi mahdolliset vaaratekijät.
 • Raportoi turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.

Huolehdi myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa työpaikalla havaisemistasi vaara- ja haittatekijöistä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Et saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä turvallisuus- tai suojalaitetta, joka on asennettu koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen. Jos työn takia joudut tilapäisesti poistamaan turvallisuus- tai suojalaitteen käytöstä, sinun on palautettava se käyttöön tai kytkettävä se päälle niin pian kuin mahdollista. Muistathan, että työntekijänä voit joutua vastuuseen tapaturmasta, jos se aiheutuu suojalaitteen poistamisesta.

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa vakavasta työtapaturmasta työsuojeluviranomaiselle.

Vastuu tapaturmien ehkäisemisestä on ensisijaisesti työnantajalla. Työnantajan pitää huolehtia siitä, että työvälineiden turvallisuus varmistetaan ja työntekijät opastetaan turvallisiin työtapoihin.

Keskeistä tapaturmien torjunnassa on ennaltaehkäisy. Tapaturmavaarat pitää tunnistaa, ja niiden terveydellinen merkitys tulee arvioida. Arviointi pitää tehdä järjestelmällisesti ja kattavasti siten, että siinä huomioidaan myös kaikki poikkeus-, häiriö- ja erityistilanteet.

Arvioimisessa kannattaa käyttää apuna työturvallisuusriskien hallintaa varten tehtyjä materiaaleja. Tarvittaessa työnantajan on käytettävä tukena myös työpaikan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista voidaan oppia. Siksi niiden analysoiminen ja niistä tiedottaminen henkilöstölle on tärkeää.

Työpaikalla pitää varautua onnettomuuksiin

Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä.

Työpaikalla pitää olla riittävä määrä ensiapuvälineitä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia työhön liittyvien vaarojen kannalta. Ensiapuvälineiden sijainti on merkittävä selkeästi, ja ne on sijoitettava helposti saataville. Joskus työn vaarallisuus voi edellyttää, että työpaikalla on ensiavun antamiseen soveltuva tila.

Vakavasta työssä tapahtuneesta tapaturmasta pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella Työ­ta­pa­tur­mail­moi­tus työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le.

Lisätietoa Luvat ja ilmoitukset: Vakavasta työtapaturmasta ilmoittaminen

Työterveys ja -tapaturmat: Työtapaturmat

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)  

 • 6 § tapaturman tutkimus
 • 46 § työtapaturmasta ja ammattitaudista ilmoittaminen

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 8 § työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • 10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • 17 § työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta
 • 41 § koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö
 • 44 § onnettomuuden vaara
 • 45 § hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja ohjeet

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (922/1999)

Pelastuslaki (379/2011)

 • 14 § omatoiminen varautuminen

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - OIkeuden päätöksia

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2013:56) käsiteltiin tehtaan teknisen johtajan, käyttöpäällikön ja vuoromestarin syyllistymistä työturvallisuusrikokseen, kun työntekijä oli vammautunut käyttäessään puristinta, joka oli hallintalaitteiltaan ja suojaukseltaan työturvallisuusmääräysten vastainen. Työntekijöiden puristimella käyttämä työtapa oli ollut työturvallisuutta koskevan ohjeen vastainen, mutta puristimeen ei ollut tehty työturvallisuutta kohentavia parannuksia työntekijän vammautumisen jälkeenkään.

Hovioikeuden ratkaisussa (Kouvola HO 02.09.2009) käsiteltiin sitä, oliko pääurakkasopimuksen pääurakoitsija vastuussa työmaanjohtovelvollisuuksista ja työturvallisuudesta myös tilaajan erillishankintana tilaamassa maanrakennusurakassa. Mainittua maanrakennusurakkaa ei ollut alistettu pääurakkaan, ja maanrakennusurakka ei sijainnut pääurakkaan kuuluneella rajatulla urakka-alueella.

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Sanasto

Sanasto

Työtapaturma Äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, jonka seurauksena on vamma tai sairaus. Työtapaturman tulee sattua joko työssä – eli työtä tehdessä – tai työstä johtuvissa olosuhteissa.
Vakava työtapaturma Tapaturma, jonka seurauksena on pysyvä ruumiinvamma, haitta tai psyykkinen sairaus. Kuolemaan johtaneessa työtapaturmassa uhri menehtyy tapaturmapaikalla taikka myöhemmin tapaturmassa syntyneiden vammojen takia.
Vaara Tilanne, jossa tapaturma, onnettomuus tai vahinko uhkaa. Vaarojen selvittäminen ja niiden merkityksen arvioiminen on tärkeää, jotta voidaan tunnistaa tapaturmien ja onnettomuuksien vaara työssä, työolosuhteissa sekä työympäristössä. Jokainen tapaturma ja onnettomuus on siten torjuttavissa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?