Lähetetty työntekijä - Majoitusolot

Jos työnantaja järjestää lähetetylle työntekijälle majoituksen Suomessa työskentelyn ajaksi, majoituksen tulee täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt vaatimukset asumisoloista. Lisäksi työnantajan tulee noudattaa työhön sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä asumisesta ja majoitusoloista, kun työehtosopimuksessa on asumisoloja koskevia määräyksiä. 

Majoitusoloja koskeva laatuvaatimus

Majoitukseen liittyvät velvoitteet koskevat ainoastaan majoitusoloja eli majoituksen laatua, mutta eivät työnantajan velvollisuutta järjestää lähettämälleen työntekijälle majoitus.

Jo nykyisellään lähettävien yritysten tulee soveltaa lähetettyihin työntekijöihin Suomen lainsäädäntöä asuinhuoneen tai asuinhuoneistojen vaatimuksista, joista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön lainsäädännössä ja asetuksissa. Uutta on työhön sovellettavan työehtosopimuksen majoitusoloja koskevien määräyksien soveltaminen. 

Majoitusolojen laadullisia vaatimuksia sovelletaan lähetettyihin työntekijöihin samoin kuin kansallisiin työntekijöihin yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi, jos tällaisia säännöksiä on kansallisessa laissa, käytännössä tai työehtosopimuksissa.

Majoitusolojen laatu

Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä vaatimuksista ja asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvästä terveyshaitasta säädetään terveydensuojelulaissa.

Terveydensuojeluasetuksessa säädetään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa  on säännökset asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä vaatimuksista ja niitä sovelletaan myös lähetettyihin työntekijöihin. Asetuksessa säädetään asunnon tai muun oleskelutilan henkilömäärästä. Asetuksessa säädetään myös asuinolosuhteiden fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista vaatimuksista.  

Asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaan

  • asuin-, majoitus- ja työtilan huonealan on aina oltava vähintään 7 neliömetriä
  • huonekorkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä, tai pientalossa 2,4 metriä
  • asuin- ja majoitustilan ikkunan valoaukon on oltava vähintään 1/10 huonealasta
  • ikkunan sijoituksen ja muun järjestelyn on varmistettava huoneen valoisuus, näkymä ulos huoneesta sekä huoneen kalustettavuus
  • asuinhuoneiston huoneistoalan on oltava vähintään 20 neliömetriä
  • asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun on oltava aiottu käyttäjämäärä, asuntojen yhteiset tilat ja käyttötarpeiden muutokset huomioon ottaen asumisen kannalta tarkoituksenmukaisia
  • asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten
  • asuinhuoneistossa tai sen käytössä on oltava asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten
  • tilat on varustettava niiden käytön edellyttämillä kalusteilla, varusteilla sekä teknisillä asennuksilla ja
  • asuinhuoneistossa on aina oltava käymälä sekä riittävä perusvarustus henkilökohtaisen hygienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten.

Valvonta

Työsuojeluviranomainen valvoo työhön sovellettavan työehtosopimuksen mahdollisten majoitusoloja koskevien määräysten toteutumista. Työsuojeluviranomainen voi myös ilmoittaa saamansa tiedon mahdollisesta epäillystä terveyshaitasta lähetettyjen työntekijöiden majoitusoloissa terveysviranomaiselle.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo mahdolliset terveyshaittaepäilyt. Viranomainen ottaa asunnon terveyshaittakysymyksen selvitettäväksi, kun asukas tai asunnon omistaja laittaa terveyshaittaepäilyn vireille. 

Terveyshaitan estämiseksi kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tilapäisesti myös rajoittaa asukkaiden määrää asunnossa taikka muussa oleskelutilassa olevien henkilöiden määrää.