Rakennusala - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsuojelun valvonnassa työsuojeluhallinto tekee läheistä sidosryhmäyhteistyötä työnantaja- ja työntekijäpuolen järjestöjen kanssa. Lisäksi eri viranomaisten yhteistyötä on jatkuvasti muun muassa harmaan talouden valvonnassa rakennusalalla.

Rakennusalan valvonnan keskeisenä ajatuksena on vähentää työtapaturmien ja ammattitautien määrää sekä saada työnantajat hoitamaan lakisääteiset työnantajavelvoitteensa.

Työturvallisuus on huomioitava jo suunnittelussa

Yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajan tulee rakennushankkeen eri vaiheissa huolehtia, että rakennustyö eri osavaiheineen suunnitellaan toteuttavaksi siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle.

Rakennuttajan on laadittava turvallisuusasiakirja, josta ilmenee rakennushankkeen vaara- ja haittatekijät sekä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Rakennuttajan tulee huolehtia, että turvallisuusasiakirja pidetään rakennushankkeen aikana ajan tasalla. Rakennuttajan on laadittava myös kohteen luonteesta johtuvat kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, joiden tulee sisältää mm. ohjeet turvallisuusseurannasta ja henkilötunnisteen käytöstä. Rakennuttajan velvollisuuksista on säädetty asetuksen (205/2009) 5-9 §:ssä.

Päätoteuttajan on rakennushankkeessa ennen rakennustöiden aloittamista tehtävä kirjalliset työturvallisuutta ja rakennustyömaa-alueen käyttöä koskevat suunnitelmat, joiden avulla rakennustyö eri osavaiheineen järjestetään mahdollisimman turvalliseksi ja huolehditaan, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville.

Työturvallisuutta ja rakennustyömaa-alueen käyttöä koskevat suunnitelmat on päätoteuttajan esitettävä rakennuttajalle ja pidettävä ajan tasalla.

Esimerkiksi rakennustyömaan koneellisesti tehtävät nostot ja käsin tehtävät nostot ja siirrot on suunniteltava ennakolta, että vältytään tapaturmilta ja henkilövaurioilta. Työssä käytettävät koneet ja työvälineet on valittava huolella.

Työsuojelusta vastaavien on oltava riittävän päteviä

Rakennustyömaan päätoteuttajan on nimettävä jokaiselle työmaalle henkilö, joka vastaa työmaan turvallisuudesta. Hänen tehtävänsä on määriteltävä riittävän tarkasti ja työnantajan on huolehdittava, että hänellä on riittävä pätevyys ja perehdytys tehtäviinsä ja riittävät toimivaltuudet tehtävänsä hoitamiseen.

Rakennustyömaalla tulee suorittaa vähintään kerran viikossa työmaatarkastus, jonka tarkoituksena on selvittää ja ennalta ehkäistä mahdollisia työstä tai laitteista aiheutuvia vaaratekijöitä. Viikoittainen työmaatarkastus suoritetaan usein nykyisin TR- mittauksella. Työntekijöiden keskuudestaan valitsemalle edustajalle on varattava tilaisuus olla tarkastuksilla mukana.

Rakennustyömaa on yhteinen työpaikka

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaista työpaikkaa, jolla työskentelee samaan aikaan usean eri työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. Rakennustyömaalla on yleensä yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja eli päätoteuttaja, jonka velvollisuudet ovat laajemmat kuin muiden työmaalla toimivien:

 • välittää muille työnantajille ja näiden työntekijöille sekä itsenäisille työnsuorittajille tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä, turvallisuusohjeista sekä palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimista ja niihin nimetyistä henkilöistä
 • yhteensovittaa työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toiminnot
 • järjestää työpaikan liikenne ja liikkuminen
 • huolehtia työpaikan yleisen turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä
 • huolehtia muusta työpaikan yleissuunnittelusta
 • huolehtia työolosuhteiden yleisestä turvallisuudesta
 • huolehtia työntekijöiden työmaaperehdytyksestä.

Päätoteuttajan vastuut kattavat koko alihankintaketjun eli päätoteuttaja vastaa omalta osaltaan sekä omien että aliurakoitsijoiden työntekijäin turvallisuudesta.

Rakennustyömaan vastuista löytyy tietoa Rakennushanke-sivulta.

Vastaavasti muiden työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on tiedotettava pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle sekä muille työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita heidän työnsä voi aiheuttaa työpaikalla. Heidän on myös omalta osaltaan huolehdittava, että toiminta ei vaaranna muiden työpaikalla olevien terveyttä tai turvallisuutta. Tämän lisäksi jokaisen työnantajan on huolehdittava omista työntekijöistään työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesti.

Velvoitteet harmaan talouden torjunnassa

Rakennuttaja, päätoteuttaja ja yksittäinen työnantaja ovat velvollisia huolehtimaan, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste ja siinä veronumero, joka on merkitty verottajan veronumerorekisteriin. Työmaalla on oltava myös luettelo työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja urakoitsijoista. Pääurakoitsijaa ja tämän aliurakoitsijoita koskevat lisäksi tilaajavastuulain velvoitteet. Jos työnantaja käyttää ulkomaista työvoimaa, on noudatettava siihen liittyvää lainsäädäntöä ja ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen ehdot, kuten palkkaus, on oltava samat kuin muillakin Suomessa työskentelevillä.

Rakennustyömaalla on vaadittava henkilötunniste

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste.

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttaja-asemassa olevan työnantajan on varmistettava, että työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on henkilötunniste ja että siinä on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin.

Työnantajien on huolehdittava siitä, että heidän työntekijöillään ja sopimuskumppaneillaan on henkilötunniste ja siinä veronumero ja että työntekijät ja sopimuskumppanit on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin.

Poikkeuksena henkilötunnisteen edellyttämiselle ovat vain tilapäisesti tavaraa työmaalle tuovat henkilöt sekä yksityisen henkilön omaan käyttöön tapahtuva rakentaminen tai korjaaminen. Näissä ei tarvita henkilötunnisteita. Lisäksi henkilötunnisteita ei tarvita työmailla, jotka eivät ole yhteisiä työmaita.

Ketkä tarvitsevat henkilötunnisteen?

 • Kortin tarvitsee esimerkiksi työmaalla työskentelevä toimistotyöntekijä, vartija ja siivooja sekä betonipumppuauton kuljettaja.
 • Korttia ei tarvitse esimerkiksi kertaluonteisesti työmaalla käyvä jakeluauton tai betoniauton kuljettaja.

Kuka hankkii henkilötunnisteet?

 • Työnantajat hankkivat tunnisteet työntekijöilleen.
 • Oppilaitokset hankkivat tunnisteet oppilailleen.
 • Itsenäiset työnsuorittajat hankkivat tunnisteen itselleen omalla kustannuksellaan.

Mitä henkilötunnisteessa pitää näkyä?

 • Onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja.
 • Itsenäisen työnsuorittajan kortissa tulee näkyä yrityksen nimi.
 • Työntekijän nimi ja kuva.
 • Työnantajan (palkanmaksajan) nimi.
 • Veronumero.

Veronumeron tulee löytyä julkisesta veronumerorekisteristä. Toisin sanoen numero kortissa ei ole veronumero, ellei sitä ole rekisteröity verottajan tietokantaan. Rekisteröinnin voi suorittaa työntekijä itse tai työnantaja. Lisäksi rakennustyömaalta täytyy löytyä työntekijäluettelo ja tiedot työmaalla toimivista yrityksistä.

Lisätietoa löytyy Verohallinnon verkkopalvelusta, jossa on myös veronumerorekisteri.

Rakennusala - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Noudata työnantajan ohjeita työturvallisuudesta ja käytä työmaalla aina säädösten mukaisia henkilönsuojaimia. Älä poista koneen tai laitteen suojalaitteita. Ota puheeksi työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa havaitsemasi turvallisuuspuutteet. Huolehdi oman työturvallisuutesi lisäksi siitä, että työstäsi ei aiheudu vaaraa muille työmaan työntekijöille.

Ole erityisen huolellinen, kun työskentelet paikoissa, joissa on putoamisvaara. Varmista, että käyttämäsi tikkaat, työpukit ja -telineet sekä valjaat ovat hyväkuntoiset että asetusten mukaiset.

Asbestipurkutyö on aina terveydelle erityisen vaarallista työtä, jonka tekijöillä on oltava koulutus asbestityöhön.

Käytä koneita ja työvälineitä sekä työtä helpottavia apuvälineitä, esimerkiksi taakkojen siirroissa nokkakärryjä, saamiesi ohjeiden mukaisesti. Pidä omalta osaltasi yllä järjestystä ja siisteyttä työpaikalla, jotta siirtojen apuvälineiden käyttö on mahdollista.

Työnantajalla on velvollisuus jatkuvasti seurata, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita, ja puuttua esimerkiksi siihen, jos et käytä suojaimia tai et tee nostoja turvallisesti.

Sinulla on oltava näkyvillä kuvallinen tunnistekortti, joka sisältää veronumeron. Työnantajan on hankittava tunnistekortti sinulle.

Rakennusala - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan on oltava selvillä rakennusalan vaaroista. Työturvallisuuden perustana on työn vaarojen arviointi.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja tunnistettava työhön liittyvät vaarat ja arvioitava niiden haitallisuus työntekijöiden terveydelle. Jos työnantajan asiantuntemus ei ole riittävä, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi työterveyshuoltoa.

Jokaisen työnantajan velvoite on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, joka on työnantajan tukena turvallisia ja terveellisiä työoloja turvaamassa ja työntekijöiden työ- ja toimintakykyä edistämässä.

Rakennusala - Esimerkkejä

 

Esimerkkitapaukset ja hyviä käytäntöjä

Rakennusala - Muualla verkossa