Palkkaus - Saako työnantaja periä saataviaan palkasta?

Työnantajan oikeutta saatavien perimiseen palkasta on rajoitettu.

Tämä sivu on saatavilla myös viroksivenäjäksiliettuaksi ja puolaksi.


Jos työnantajalla on saatavia työntekijältä, työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus kuitata oma saatavansa työntekijän palkasta. Kuittausoikeutta on kuitenkin rajoitettu työsopimuslaissa, ja työnantajan tulee huomioida nämä rajoitukset ennen kuin suorittaa kuittauksen.

Työnantajan saamisen perusteena voi olla esimerkiksi

  • työnantajalta otettu laina
  • työsuhdeasunnon vuokra
  • työnantajalta suoritetut ostot
  • työntekijälle maksettu palkkaennakko
  • vahingonkorvaus työntekijän aiheuttamasta vahingosta.

Kuittausoikeuden edellytyksenä on, että saatava on selvä, riidaton ja erääntynyt. Jos työntekijä ei esimerkiksi myönnä korvausvelvollisuuttaan tapahtuneesta vahingosta, työnantaja ei saa kuitata vahingonkorvausta. Ennen kuittauksen tekemistä työnantajan tulee esittää työntekijälle vaatimus maksaa saatava.

Miten työnantajan kuittausoikeutta on rajoitettu

Työsopimuslaissa on rajoitettu työnantajan kuittausoikeutta. Palkan ulosmittausta koskevan rajoituksen tarkoituksena on turvata työntekijän vähimmäistoimeentulo. Lain mukaan työnantaja ei saa kuitata työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä osin kuin palkka on ulosottokaaren (705/2007) mukaan jätettävä ulosmittaamatta.

Ennen kuin työnantaja tekee kuittauksen työntekijän nettopalkasta, tulee työnantajan selvittää ja tarkistaa ulosottokaaressa säädetty palkan suojaosuus, joka työntekijälle on jäätävä. Palkasta on jätettävä kuittaamatta ulosotossa ulosmittaamatta jätettävä määrä. Lisäksi työnantajan pitää selvittää, paljonko työnantaja saa kuitata työntekijän palkasta. Työnantajan oikeus kuitata saatavia on rajoitettu samaan määrään, joka työntekijän palkasta voidaan ulosmitata. Lisätietoja suojaosuudesta ja kuitattavan osuuden laskemisesta löytyy Ulosottolaitoksen verkkosivuilta.

Ulosottokaaren 4. luvun 45–47 pykälissä säädetään, mitä palkalla tarkoitetaan ulosmittauksessa, ja 48–55 pykälissä palkasta ulosmitattavasta määrästä.

Maksettu palkkaennakko vaikuttaa suojaosuuteen

Työntekijälle maksettu palkkaennakko voidaan vähentää täysimääräisenä työntekijän palkasta.

Jos työnantajalla on kuittauskelpoinen saatava, esimerkiksi tavaraostoja, työntekijän nettorahapalkasta voidaan vähentää ensin työntekijän palkkaennakko. Jäljelle jäävästä palkasta työnantaja voi lisäksi vielä tavaraostoista kuitata ulosottokaaren mukaisesti lasketun osuuden.

Kuittausoikeuden rajoitukset ovat pakottavaa oikeutta. Rajoituksista ei saa poiketa työntekijän vahingoksi työsopimuksella, työehtosopimuksella eikä muutoinkaan yleisesti. Mikäli kuittausoikeutta on käytetty lainvastaisesti, työnantaja on korvausvelvollinen työntekijälle kuittaamisesta aiheutuneesta vahingosta. Työnantaja voidaan tuomita kuittausoikeutta koskevan säännöksen rikkomisesta sakkoon työsopimuslakirikkomuksena.