Lön - Får arbetsgivaren dra av fordringar från lönen?

Arbetsgivarens rätt att dra av fordringar från lönen är begränsad.

Denna sida finns också på estniskaryskalitauiska och polska.


Om arbetsgivaren har fordringar på arbetstagaren, har arbetsgivaren i regel rätt att kvitta sin fordran mot arbetstagarens lön. Kvittningsrätten har dock begränsats i arbetsavtalslagen, och arbetstagaren ska beakta dessa begränsningar före kvittning.

Arbetsgivarens fordran kan till exempel basera sig på

  • lån som arbetsgivaren beviljat
  • hyran för tjänstebostad
  • inköp av arbetsgivaren
  • löneförskott till arbetstagaren
  • skadestånd för skada som en arbetstagare orsakat.

Förutsättningen för kvittningsrätten är att fordran är klar, ostridig och förfallen. Om arbetstagaren inte till exempel erkänner sin ersättningsskyldighet för en skada, får arbetsgivaren inte kvitta ersättningen. Före kvittning ska arbetsgivaren kräva att arbetstagaren betalar fordran.

Hur har arbetsgivarens kvittningsrätt begränsats?

Arbetsavtalslagen begränsar arbetsgivarens kvittningsrätt. Syftet med begränsningen av kvittning av lön är att trygga arbetstagarens minimiutkomst. Enligt lagen får arbetsgivaren inte kvitta arbetstagarens lönefordran med motfordran till den del lönen enligt utsökningsbalken (705/2007) är undantagen från utmätning.

Innan arbetsgivaren kvittar arbetstagarens nettolön ska arbetsgivaren reda ut och kontrollera det skyddade belopp av lönen som ska lämnas till arbetstagaren enligt utsökningsbalken. Den del av lönen som inte berörs av utmätning ska inte kvittas. Dessutom ska arbetsgivaren reda ut hur mycket av arbetstagarens lön som får kvittas. Arbetsgivarens rätt att kvitta fordringar är begränsad till samma belopp som får tillämpas vid utmätning av arbetstagarens lön. Ytterligare information om skyddat belopp och beräkningen av den andel som får kvittas finns på Utsökningsverkets webbplats.

I 4 kap. 45–47 § i utsökningsbalken föreskrivs vad som avses med lön vid utmätning och i 48–55 § om de belopp som kan utmätas av lön.

Betalda löneförskott påverkar skyddat belopp

Löneförskott som betalats till arbetstagaren kan avdras till fullo från arbetstagarens lön.

Om arbetsgivaren har en fordran som kan kvittas, till exempel inköp av varor, kan man först avdra löneförskottet från arbetstagarens nettopenninglön. Av den återstående lönen kan arbetsgivaren dessutom kvitta den andel av varuinköpen som beräknats enligt utsökningsbalken.

Begränsningarna av kvittningsrätten är tvingande lagstiftning. Arbetsgivaren kan inte avvika från begränsningarna till arbetstagarens nackdel genom arbetsavtal, kollektivavtal eller på något annat sätt. Om kvittningsrätten har använts lagstridigt är arbetsgivaren ersättningsskyldig för den skada som kvittningen orsakat arbetstagaren. Arbetsgivaren kan dömas till böter för brott mot bestämmelsen om kvittningsrätt i arbetsavtalslagen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?