Aktuell arbetarskyddslagstiftning

På den här sidan finns en förteckning i alfabetisk ordning över de lagar och bestämmelser som arbetarskyddsmyndigheten övervakar. Länkarna till lagar och bestämmelser har också samlats på de enskilda temasidorna under rubriken Lagstiftning. Där kan du läsa mera om bestämmelserna för speciella områden.

Klicka på bestämmelsen eller lagens namn så öppnas den aktuella lagtexten i webbtjänsten Finlex, om inte annat anges. Bestämmelserna som publicerats i databasen EUR-Lex är konsoliderad lagstiftning i vilken ändringar och rättelser som gjorts i bestämmelsen efter att den utfärdats ingår i texten. Enskilda ändringar av bestämmelsen publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Texter som publiceras i officiella tidningen är juridiskt beviskraftiga.

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet utarbetar ungefär två gånger per år översikter över lagar och bestämmelser om arbetarskydd som är under beredning vid ministeriet och i EU. De nyaste översikterna om lagberedningen finns som pdf-filer på finska här:

Webbtjänsten Tyosuojelu.fi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som åsamkas användare eller tredje part till följd av eventuella fel eller bristfälligheter i tjänsten eller till följd av användningen och tolkningen av uppgifterna i tjänsten. Vänligen informera oss på e-postadressen [email protected], om du upptäcker fel eller brister i förteckningen över lagar och bestämmelser. Om du vill ha råd i frågor som berör bestämmelsernas innehåll kan du kontakta arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning eller ansvarsområdet för arbetarskydd på det område där din arbetsplats ligger. Kontaktuppgifterna finns på sidan Kontaktinformation.

A

Arbetarskyddslag (738/2002)

Arbetsavtalslag (55/2001)

Arbetsministeriets beslut om personalutrymmen på byggarbetsplatser (977/1994)

Arbetstidslag (872/2019)

D

Diskrimineringslag (1325/2014)

E

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om kör- och vilotider, EUR-Lex

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter, EUR-Lex

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, EUR-Lex

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, EUR-Lex

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, EUR-Lex

F

Förordning om studieledighet (864/1979)

Förvaltningslag (434/2003)

I

Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (917/2005)

K

Kemikalielag (599/2013)

L

Lag om alterneringsledighet (1305/2002)

Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982)

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)

Lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021)

Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (460/2015)

Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom (452/2020)

Lag om fartygsapotek (584/2015)

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012)

Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009)

Lag om företagshälsovård (1383/2001)

Lag om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)

Lag om laddare (423/2016)

Lag om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Lag om personregister för arbetarskyddet (1039/2001)

Lag om sjöarbetsavtal (756/2011) 

Lag om skattenummer och skattenummerregistret (473/2021)

Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens (209/2015)

Lag om studieledighet (273/1979)

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

Lag om transportservice (320/2017)

Lag om unga arbetstagare (998/1993)

Lag om utstationering av arbetstagare (447/2016)

Lag om vissa krav på asbestsanering (684/2015)

Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004)

Lag om yrkesutbildning (531/2017)

R

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, EUR-Lex

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, EUR-Lex

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, EUR-Lex | Har upphävts, övergångsperioden till år 2026

S

Samarbetslag (1333/2021)

Semesterlag (162/2005)

Semesterlag för sjömän (433/1984)

Sjöarbetstidslag (296/1976)

Skadeståndslag (412/1974)

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om faktorer som medför risk för fostrets utveckling och graviditeten samt om bedömning av denna risk (931/1991)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (188/2012)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare (189/2012)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek (589/2015)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen (5/2010)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (748/2020)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (654/2020)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier (553/2008)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier (1155/2011)

Statsrådets beslut om arbete med bly (1154/1993)

Statsrådets beslut om arbete vid bildskärm (1405/1993)

Statsrådets beslut om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare (922/1999)

Statsrådets beslut om behållare med farliga ämnen och om märkning av dem (421/1989)

Statsrådets beslut om manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet (1409/1993)

Statsrådets beslut om ordningsregler för skeppsarbete (418/1981) | Finns inte på Finlex

Statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed i arbete (1153/1999)

Statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker (603/2015)

Statsrådets förordning om användning och besiktning av linbaneanläggningar (220/2018)

Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg (633/2004)

Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006)

Statsrådets förordning om arbetsmiljön ombord på fartyg (289/2017)

Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1267/2019)

Statsrådets förordning om backningsvarnare på fordon som används i arbete (568/2012)

Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus (621/2001)

Statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg (825/2012)

Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg (820/2012)

Statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (576/2003)

Statsrådets förordning om företagshälsokort för arbetstagare som utför byggarbete (1176/2006)

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001)

Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001)

Statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten (1088/2011)

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003)

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008)

Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013)

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare

Statsrådets beslut om skjuts för arbetstagare i nattarbete (869/1996)

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten (798/2015)

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011)

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller (85/2006)

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker om orsakas av vibrationer (48/2005)

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår på grund av elektromagnetiska fält (388/2016)

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår vid exponering för optisk strålning (146/2010)

Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017)

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008)

Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (647/2009)

Statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare (507/2018)

Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (427/2021)

Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem (687/2015)

Strafflag (39/1889)

Strålsäkerhetslag (859/2018)

T

Tobakslag (549/2016)

U

Utlänningslag (301/2004)

V

Vägtrafiklag (267/1981) | Har upphävts genom lag 729/2018, som gäller fr.o.m. 1.6.2020