Fysikaliska agenser - Belysning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

God belysning

Armaturer ska underhållas. Om personliga arbetsplatser eller lokaler ändras ska även belysningen ändras.

God belysning kännetecknas av bland annat följande faktorer:

 • Arbetslokalen har tillräcklig allmänbelysning med en ljusstyrka på minst 200 lux, om det arbetas kontinuerligt i lokalen.
 •  Arbetsobjektet har tillräcklig belysning så att objektets detaljer kan urskiljas. Arbetsgivaren ska beakta
  • detaljernas storlek, till exempel bokstävernas höjd
  • arbetstagarens ålder (redan över 45 år gamla personer behöver mer ljus)
  • hur väl detaljerna kontrasteras mot bakgrunden.
 • Ljuset ska komma från en lämplig riktning utan att blända eller orsaka störande skuggor i gångvägar eller på arbetsobjektet eller reflektioner på arbetsobjektets yta, men å andra sidan ska ljuset framhäva arbetsobjektets former.
 • Ljuset gör det lättare att uppfatta arbetslokalen om ljuset sprids jämnt över ytorna i lokalen och återger objektens färger på ett så naturligt sätt som möjligt.
 • Ytornas klarhet avtar ju längre borta de befinner sig.
 • Ljuskällorna har valts så att deras färg gör det lättare att se objekten korrekt.
 • Ljuset i bredvidliggande lokaler eller områden förändras inte plötsligt.

Bedömning av belysningen

Arbetsgivaren ska se till att belysningen på arbetsplatsen är anpassad till arbetet och arbetstagarens förutsättningar och att den är tillräckligt effektiv.

Som hjälp vid bedömningen av belysningen inomhus kan arbetsgivaren använda riktvärdena i  standarden SFS-EN 12464-1, Ljus och belysning. Belysning för arbetsobjekt. Del 1: Inomhusbelysning. Standarden innehåller riktvärden för ljusstyrkan i de vanligaste arbetsuppgifterna som utförs visuelt för begränsning av bländning och ljuskällornas färgåtergivning.

Montering av armaturer

Armaturer ska monteras i arbetslokaler, korridorer och andra lokaler på arbetsplatsen så att de inte ökar riskerna och olägenheterna för arbetstagarna.

Utomhusbelysning

Arbetsgivaren ska ordna utomhusbelysning på arbetsplatsen om dagsljuset inte är tillräckligt för att personer ska kunna röra sig och arbeta säkert och utan att anstränga sig utomhus.

Arbetsgivaren kan bedöma utomhusbelysningens tillräcklighet genom att jämföra den med riktvärdena i standarden SFS-EN 12464-2, Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places. Rekommendationen för den allmänna belysningen på arbetsområden utomhus är 20–50 lux.

Reservbelysning

Arbetsgivaren ska i vissa fall ordna reservbelysning på arbetsplatsen som gör det möjligt att avsluta pågående arbetsuppgifter på ett säkert sätt och vid behov utrymma lokalerna om den normala belysningen slocknar. Sådan reservbelysning ska ordnas om arbetsplatsen är belägen under jord eller saknar fönster eller om arbetstagarna orsakas särskild risk om den normala belysningen slocknar.

Service och underhåll av armaturer

Ljuset från armaturerna minskar med driftstiden, och smutsiga ytor gör lokalen mörkare. Därför ska arbetsgivaren se till att armaturer, fönster och ytor i lokalen rengörs regelbundet och att ljuskällorna byts efter en viss driftstid. Eventuella trasiga lampor ska bytas omedelbart.

Eftersom armaturer normalt servas och underhålls ovanför golvnivån ska arbetsgivaren särskilt planera dessa arbetsuppgifter så att serviceobjekten är tillgängliga på ett säkert sätt.

Personlig belysningsutrustning för arbetstagare

Ibland är personlig belysningsutrustning det enda möjliga sättet på vilket arbetsgivaren kan ordna belysningen på arbetsplatsen. Exempel på detta är arbete under jord eller jämförbart arbete, där ingen annan belysning kan ordnas på arbetsplatsen eller där ordnandet av annan belysning skulle vara oskäligt dyrt.

Optisk strålning

Belysningsutrustning orsakar artificiell optisk strålning. Bestämmelser avseende den finns i statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår vid exponering för optisk strålning (146/2010).

Maskintillverkarens skyldigheter

En maskintillverkare ska förse en maskin med egen belysning om den har ställen där bristen på belysning orsakar risker trots att lokalen har normal allmänbelysning. Maskinens egen belysning ska vara anpassad till de arbetsuppgifter som utförs med maskinen. Belysningen ska vara ändamålsenlig i synnerhet när maskinen inspekteras och justeras inifrån och på maskinens serviceområden.

Maskinen ska planeras och konstrueras så att den inte skapar skuggor eller bländning som stör användningen. Maskinens farliga rörliga delar får inte heller orsaka sådana stroboskopfenomen i samverkan med belysning, vilket gör att dessa delar ser orörliga ut när de rör sig med en viss hastighet.

Fysikaliska agenser - Belysning - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Underrätta arbetsgivaren om du har problem med synen i vissa arbetsuppgifter eller om dina ögon blir ansträngda på grund av brister i belysningen.

Fysikaliska agenser - Belysning - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska ordna belysning på arbetsplatsen som

 • är anpassad till arbetsuppgiftens karaktär
 • sprider så mycket ljus att arbetstagaren ser arbetsobjektet utan att anstränga sig
 • är anpassad till arbetstagarens individuella egenskaper (ålder, synförmåga, glasögon och vakenhet)
 • inte orsakar risk för olycksfall
  • på grund av tillfällig bländning
  • genom att förhindra varseblivning av farliga rörliga delar (stroboskopfenomen).

Alltid när det är möjligt ska tillräckligt mycket naturligt ljus spridas i lokalen.

Eftersom det inte finns bindande gräns- eller riktvärden för belysningen ska arbetsgivaren bedöma de belysningsrelaterade riskerna och olägenheterna från fall till fall. När man bedömer belysningens tillräcklighet och lämplighet kan man anlita en sakkunnig på området eller ta del av riktvärden i standarder och fråga hur arbetstagarna upplever belysningen.

Fysikaliska agenser - Belysning - Lainsäädäntö

Fysikaliska agenser - Belysning - Muualla Tyosuojelu.fissä