Tillstånd och anmälningar - Arbetsskiftförteckning - UUSI laki

Dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning

Varje arbetsplats ska göra upp en arbetsskiftsförteckning. Om det på grund av arbetets oregelbundna natur är synnerligen svårt att göra upp en arbetsskiftsförteckning kan arbetarskyddsmyndigheten delvis eller helt och hållet bevilja dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning.

Arbetarskyddsmyndigheten undersöker i varje enskilt fall till vilken utsträckning det finns behov av att bevilja dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning. Om det inte är möjligt att göra upp en fullständig arbetsskiftsförteckning kan det ändå vara möjligt att anteckna till exempel tidpunkter för arbetets start eller göra upp arbetsskiftsförteckningar som bara innehåller tidpunkten för varje veckas ledighet.

Ansökan

Dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning ansöks hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter

Om du skickar ansökan med e-post, rekommenderar vi att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post (Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.)

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för avvikelse från skyldigheten att göra upp en arbetsskiftsförteckning

Ärendets avgörande förutsätter att förtroendemannen eller förtroendeombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt i ansökan. Om ovan nämnda representant för arbetstagarna inte finns på arbetsplatsen ska arbetarskyddsombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt. Om det inte finns någon arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen ska tillfälle att uttrycka synpunkter ges separat till varje arbetstagare som berörs av ansökan.

Förlängning av dispens

Om arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt efter beviljandet av dispensen kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller en annan arbetstagarföreträdare som avses i 36 § i arbetstidslagen avtala om förlänga dispensen för en begränsad tid från att göra upp en arbetsskiftsförteckning. Parterna kan dock inte avtala om att förlänga en dispens för en begränsad tid som har beviljats innan den 1.1.2020.I dylika fall måste en ny ansökan göras för att förlänga användningen.

I situationer då det är möjligt att förlänga tillståndet genom att avtala om det, men en avtal inte uppstår, kan arbetsgivaren göra en ny tillståndsansökan till arbetarskyddsmyndigheten. 

Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)
  • 30 § Arbetsskiftsförteckning
  • 36 § 3 mom. Arbetstagarföreträdare
  • 39 § Dispens

Tillstånd och anmälningar - Arbetsskiftförteckning - Lisää Tyosuojelu.fissä