Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal - Uppsägning av personrelaterade orsaker

Arbetsgivaren kan i vissa situationer säga upp en arbetstagare på grunder som beror på arbetstagaren eller hans eller hennes person. Uppsägningsgrunderna relaterade till arbetstagarens person bedöms från fall till fall med beaktande av den övergripande situationen.

Uppsägningsgrunder relaterade till arbetstagarens person är väsentliga förändringar i arbetstagarens arbetsförutsättningar och allvarliga brott mot arbetstagarens skyldigheter, till exempel underlåtenhet att utföra arbetet, bristfälligt utfört arbete, försummelse att iaktta anvisningar eller återkommande förseningar. Vid bedömningen av grunderna tas hänsyn till antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter som en helhet.

Med personrelaterade grunder avses

  • allvarliga brott mot villkor i arbetsavtalet
  • allvarliga brott mot lagstiftningen
  • andra allvarliga försummelser som väsentligt inverkar på anställningsförhållandet
  • väsentliga förändringar i personens arbetsförutsättningar så att personen inte längre klarar av sina arbetsuppgifter.

Enligt arbetsavtalslagen är en saklig och vägande grund för uppsägning åtminstone inte

  • arbetstagarens sjukdom, handikapp eller olycksfall, om inte hans eller hennes arbetsförmåga på grund därav har minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet
  • arbetstagarens deltagande i en stridsåtgärd som avses i lagen om kollektivavtal eller som vidtagits av en arbetstagarförening
  • arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller arbetstagarens deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet
  • anlitande av rättsskyddsmedel som står till buds för arbetstagaren.

Uppsägning av en arbetstagaren på grund av sjukdom, handikapp eller olycksfall är möjlig om arbetstagarens arbetsförmåga väsentligt och långvarigt har minskat och arbetsuppgifterna eller arbetsförhållandena inte kan anpassas till den nedsatta arbetsförmågan och arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete. Företagshälsovården bedömer längden på den nedsatta arbetsförmågan och dess inverkan på skötseln av arbetsuppgifterna.

Uppsägning av en arbetstagare som är gravid eller på familjeledighet

Om uppsägning av en arbetstagare som är gravid eller på familjeledighet föreskrivs särskilt i arbetsavtalslagen. En arbetstagare får inte sägas upp på grund av att arbetstagaren är gravid eller utnyttjar sin rätt till familjeledighet.

Om arbetsgivaren säger upp en gravid eller familjeledig arbetstagare, anses uppsägningen ha berott på dessa orsaker, om arbetsgivaren inte kan visa att orsaken till uppsägningen är en annan.

Arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare som är gravid om orsaken till uppsägningen är en helt annan än graviditetsrelaterad, såsom ekonomisk eller produktionsrelaterad eller relaterad till arbetstagarens person.

Arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare som under moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet, faderskapsledighet, föräldraledighet eller vårdledighet på grund av ekonomiska och produktionsrelaterade uppsägningsgrunder endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt. Förbudet mot uppsägning gäller inte uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetstagarens person och det tillämpas inte heller på uppsägningar som sker på grund av arbetsgivarens konkurs eller död.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?