Arbete i någon annans hem perussivu

Det viktigaste är samarbetet och avtalet mellan arbetsgivaren och kunden.

Arbete som utförs i någon annans hem kan vara kortvarigt, såsom renoverings- och installationsarbete eller regelbundet återkommande, såsom städning eller social- och hälsovårdsarbete. Arbete i någon annans hem utförs också i serviceboenden, där den boende äger bostaden eller är hyresgäst i den.

Arbetsgivaren ska enligt arbetarskyddslagen sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Då arbetet utförs i någon annans hem begränsar dock den lagstadgade hemfriden arbetsgivarens möjligheter att sörja för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Därför är både samarbetet och avtalet mellan arbetsgivaren och kunden viktiga. Arbetsgivaren ska på förhand tydligt avtala med kunden om innehållet och arbetsmetoderna för varje arbete.

Arbetsgivaren ansvarar för utredning och bedömning av riskerna i arbetet 

Arbetsgivaren ska enligt arbetarskyddslagen ombesörja att arbetet utförs under trygga och hälsosamma förhållanden. För att utreda och bedöma riskerna i arbetet väljer arbetsgivaren den metod som bäst lämpar sig för det arbete som utförs. I arbete som utförs i någon annans hem har arbetsgivaren emellertid begränsade möjligheter att utreda hur trygga och hälsosamma förhållandena är. Arbetsgivaren ska dock till fullo iaktta bestämmelserna om säkerhet för maskiner, anordningar, skydd och skadliga ämnen. Detta kräver ett gott samarbete mellan arbetsgivaren och kunden.

Utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet ska göras noggrant. Enligt lagen innebär det också att man beaktar på vilket sätt man ser till att arbetsmiljön fortgående följs upp och övervakas. Bedömningen ska uppdateras regelbundet eller då förhållandena ändrar. 

Arbetsgivaren beslutar på basis av en riskbedömning om de åtgärder genom vilka de olägenheter eller risker som arbetet medför kan undanröjas. Om det inte är möjligt att undanröja olägenheter eller risker, ska arbetsgivaren välja arbetsmetoder som är mindre skadliga. Arbetarskyddssamarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren framhävs då det gäller arbete i någon annans hem. Också arbetstagaren är ansvarig för sin egen säkerhet och skyldig att underrätta arbetsgivaren om missförhållanden som hen upptäcker.

Vid planering av arbete i någon annans hem ska arbetsgivaren beakta följande:

  • Planeringen av arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska i samarbete med kunden beakta sådana faktorer som väsentligt inverkar på säkerheten och hälsan i arbetsmiljön.
  • Introduktion i arbetet. Det är möjligt att undvika risker och olägenheter i arbetet genom att utbilda och handleda arbetstagaren. 
  • Ensamarbete. Vid bedömningen av riskerna i ensamarbete ska arbetsgivaren särskilt beakta riskerna för olyckor och våld samt psykosociala belastningsfaktorer i olika arbetsuppgifter. Arbetstagaren ska ha möjlighet att larma hjälp och upprätthålla nödvändig kontakt. 
  • Risk för våld. Om arbetet är förknippat med en uppenbar risk för våld, förutsätter arbetarskyddslagen att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förutse och undvika hotfulla och riskfyllda situationer. Arbetstagaren ska ha möjlighet att larma hjälp.
  • Risker för olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att arbetsredskapens säkerhet kontrolleras och att arbetstagarna får vägledning i säkra arbetssätt. Förebyggande arbete är centralt för att olycksfall ska kunna undvikas. 
  • Psykosocial belastning. Psykosociala belastningsfaktorer anknyter till arbetets innehåll och arrangemang och det sociala klimatet i arbetsgemenskapen. De kan belasta arbetstagaren på ett skadligt sätt. En arbetsgivare ska på eget initiativ undvika eller minska de hälsorisker eller -olägenheter som belastningsfaktorerna orsakar arbetstagaren.
  • Uppföljning. Arbetsgivaren ska iaktta säkra arbetsmetoder och givna anvisningar. 

Arbete i någon annans hem_lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

5 § Lagens tillämpning på arbete i arbetsta garens eller någon annans hem

8 § Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt

10 § Utredning och bedömning av riskerna i arbetet

12 § Planeringen av arbetsmiljön

14 § Undervisning och handledning för arbetstagarna

15 § Tillhandahållande av personlig skyddsutrustning, hjälpmedel och andra anordningar

25 § Undvikande och minskande av belastning i arbetet

27 § Risk för våld

29 § Ensamarbete

41 § Användningen av maskiner, arbetsredskap och andra anordningar