Tillstånd och anmälningar - Dykares kompetens vid byggarbete

Utbildningsstyrelsen förnyade dykarutbildningen år 2019, vilket föranledde en förändring av examensbenämningar. Den nya förordningen om behörighetskrav för dykare som utför byggarbete trädde i kraft 1.1.2020.

Om behörighetskraven stadgas i statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten (1209/2019). I enlighet med förordningen får endast behöriga dykare utföra dykarbete. Från och med 1.1.2020 ska dykare ha avlagt kompetensområdet för arbetsdykning i yrkesexamen inom dykbranschen eller en lämplig examensdel.

Som lämplig examensdel betraktas den obligatoriska examensdelen Arbetsdykning nivå 1 inom kompetensområdet för arbetsdykning i yrkesexamen inom dykbranschen eller den obligatoriska examensdelen Forskningsdykning inom kompetensområdet för forskningsdykning i yrkesexamen inom dykbranschen. Huruvida den kompetens som en lämplig examensdel ger är tillräcklig bedöms på basis av dykdjupet, arbetsuppgiften, dykarutrustningen och arbetsmetoden.

De gamla behörigheterna för yrkesdykare och lättdykare fortsätter att gälla

Man får utföra undervattensbyggarbete med behörighet som erhållits före år 2020.

Examensbenämningarna var åren 2012-2019 yrkesdykare och lättdykare.

Åren 1997-2011 var examensbenämningarna enligt Arbetsministeriets beslut inspektions-, räddnings-, forsknings- och yrkesdykare. 

Utbildning och yrkesexamen för dykare

Examen i undervattensbyggande kan avläggas vid Västra Nylands utbildningssamkommun Luksia.

Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera dykarens behörighet

Dykarens uppgiftsspecifika behörighet ska kontrolleras med hjälp av det tillhörande intyget innan anställningsförhållandet inleds, eller senast innan dykarbetet påbörjas.

Arbetsgivaren ska i enlighet med arbetarskyddslagen kontrollera arbetstagarens individuella förutsättningar. Detta innebär i praktiken en kontroll av dykarens hälsotillstånd med ett läkarintyg innan dykarbetet påbörjas.