Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal - Uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker

Arbetsgivaren kan säga upp ett arbetsavtal då det erbjudna arbetet minskat väsentligt och varaktigt på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller omorganisering av verksamheten.

Med ekonomiska orsaker avses att företagets resultat har försämrats eller är otillräckligt och reagerande på detta på förhand. Produktionsorsaker och omorganisering anknyter till arbetsgivarens produktion och förändringar i den. Det väsentliga är att dessa ger upphov till varaktiga och väsentliga konsekvenser för arbetet.

Om möjligt ska arbetstagaren utbildas för nya arbetsuppgifter

Arbetsavtal får inte sägas upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker om arbetstagaren kan omplaceras eller utbildas för nya arbetsuppgifter. Grund för uppsägning saknas åtminstone om

  • arbetsgivaren anställt en ny arbetstagare i liknande arbetsuppgifter (före eller efter uppsägningen)
  • omorganiseringen av arbetet de facto inte har lett till att arbetet minskat.

Arbetstagaren ska i första hand erbjudas arbete som är förenligt med arbetsavtalet. Om sådant arbete inte finns erbjuds annat arbete som motsvarar arbetstagarens utbildning, kompetens och erfarenhet.

Arbetsgivarens utbildningsskyldighet gäller sådan utbildning som de nya arbetsuppgifterna förutsätter och som kan anses vara ändamålsenlig och rimlig ur bägge parters perspektiv.

Om förfarandena för uppsägning av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker föreskrivs i lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen).

Arbetsgivaren är skyldig att återanställa arbetstagare

Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagare som har sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker arbete, om arbetsgivaren inom fyra månader från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter. Om anställningsförhållandet när det upphörde hade fortgått utan avbrott minst 12 år, är tiden för återanställande emellertid sex månader. Skyldigheten att erbjuda arbete gäller sådana uppsagda arbetstagare som är arbetssökande i TE-byrån.

Arbetsgivaren ska fråga den lokala arbetskraftsmyndigheten om det finns uppsagda arbetssökande personer. Arbetsgivaren kan också kontakta uppsagda personer direkt. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att erbjuda de uppsagda arbete på gamla villkor, men villkoren för anställningsförhållandet ska uppfylla minimikraven enligt lagstiftningen och kollektivavtal.

Om arbetsgivaren har permitterade arbetstagare ska dessa kallas till arbetet innan åtgärder enligt skyldigheten att återanställa gamla arbetstagare vidtas. Dessutom ska deltidsanställda arbetstagare erbjudas mertidsarbete innan uppsagda kan återanställas. Arbetsgivaren kan inte heller bryta mot utbildningsskyldigheten i anslutning till uppsägningar genom att vädja till återanställningsskyldigheten.

Återanställningsskyldigheten förhindrar inte arbetsgivaren att erbjuda studerande praktikantplatser, om praktiken inte sker i anställningsförhållande.

I tvister är arbetsgivaren skyldig att bevisa att återanställningsskyldigheten har uppfyllts.

Omställningsskydd stöder återanställning

I arbetsavtalslagen föreskrivs om omställningsskydd. Detta innebär att arbetstagare som sägs upp på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker har rätt till avlönad sysselsättningsledighet. Sysselsättningsledigheten är avsedd för utarbetandet av en sysselsättningsplan och jobbsökning.

Mer information: Omställningsskyddet i arbetstagarens perspektiv. Jobbmarknaden.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?