Arbetsavtal och åldersgränser - Alasivu

Arbetsgivaren får heltidsanställa en ung person som har fyllt 15 år och som har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller en person som inte har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen det kalenderår då personen fyller 17 år. Samtycke av vårdnadshavaren behövs alltid för anställning av en 14 år gammal eller en yngre person.

En person som fyller 14 år under innevarande år får utföra lätt arbete under högst halva semestertiden. Under övriga tider kan personen arbeta tillfälligt eller i övrigt kortvarigt arbete. Arbetet får inte skada den unga personens hälsa eller utveckling eller försvåra skolgången. I social- och hälsovårdsministeriets förordning finns en förteckning över exempel på lätta arbeten som lämpar sig för unga.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket kan bevilja dispens för att även yngre personer än vad som avses ovan tillfälligt kan arbeta som uppträdare eller statist i konst- och kulturföreställningar samt på andra motsvarande evenemang.

Ingående och avslutande av arbetsavtal

Arbetsavtal borde alltid ingås skriftligen även om också ett muntligt avtal är giltigt. En 15 år gammal person kan själv ingå, säga upp och häva arbetsavtal. Arbetsavtal för en under 15 år gammal person undertecknas av vårdnadshavaren eller den unga personen med vårdnadshavarens samtycke.

Arbetsgivaren ska ge skriftlig information om de centrala arbetsvillkoren till arbetstagaren, om inte villkoren framgår av det skriftliga arbetsavtalet. Ingen utredning behöver ges om arbetstagarens arbetstid i genomsnitt är högst tre timmar i veckan under en tidsperiod på fyra på varandra följande veckor. När arbetstiden beräknas beaktas arbetstagarens arbete för en annan arbetsgivare som hör till samma koncern som arbetsgivaren. 

I kollektivavtalen fastställs bland annat minimilöner och andra viktiga anställningsvillkor. Olika branscher har sina egna kollektivavtal. Arbetsvillkoren är olika inom till exempel handel, restaurangbranschen eller jordgubbsplockning.

Arbetsgivaren skall för en ung arbetstagare på begäran av denne eller arbetstagarens vårdnadshavare ge skriftlig information om villkoren i arbetsavtalet innan avtalet ingås, om det inte ingås skriftligt eller om det inte är fråga om hushållsarbete under endast en dag i arbetsgivarens hem.

Vårdnadshavaren har rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det enligt vårdnadshavaren är nödvändigt med tanke på den unga arbetstagarens uppfostran, utveckling eller hälsa.

Kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om lön

I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om lön för unga arbetstagare. Unga arbetstagares löner är i genomsnitt 70–90 procent av den lägsta tabellönen. Kvällstillägg, söndagsersättningar och semesterersättningar som är förenliga med författningarna får inte inkluderas i grundlönen utan ska betalas separat och specificeras i löneuträkningen.