Tillstånd och anmälningar - Nattarbete - UUSI laki

Nattarbete och utförande av nattarbete

Nattarbete är arbete som utförs mellan klockan 23 och klockan 6. Ordinarie nattarbete får inte utföras fritt utan tillåts endast i de situationer som nämns i förteckningen i arbetstidslagens 8 §. 

Kollektivavtalens bestämmelser angående förläggning av arbetstid kan begränsa eller utöka förteckningen över situationer där det är tillåtet att utföra nattarbete.

Utförande av nattarbete förutsätter inte arbetstagarens samtycke förutom i de situationer där det nämns, till exempel vid sånings- och skördearbete, arbete som direkt anknyter till djurfödsel eller behandling av sjukdom bland husdjur samt till viss del bageriarbete.

Tillfälligt nattarbete

För utförande av tillfälligt nattarbete behöver man inte söka tillstånd för nattarbete. Tillfälligt nattarbete kan behövas till exempel när en videokonferens undantagsvis måste förläggas nattetid på grund av tidsskillnad.

Dispens för nattarbete

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att med bestämda villkor bevilja dispens för arbetsgivare att beordra regelbundet nattarbete i arbeten som på grund av verksamhetens karaktär måste utföras på natten och som inte utan besvär kan utföras endast dagtid. 

Att ansöka om dispens

Dispens för nattarbete ansöks med en skriftlig ansökan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter.

Om du skickar ansökan med e-post, rekommenderar vi att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post (Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.)

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för utförande av nattarbete

Ärendets avgörande förutsätter att förtroendemannen eller förtroendeombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt i ansökan. Om ovan nämnda representant för arbetstagarna inte finns på arbetsplatsen ska arbetarskyddsombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt. Om det inte finns någon arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen ska tillfälle att uttrycka synpunkter ges separat till varje arbetstagare som berörs av ansökan.

Förlängning av dispens

Om arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt efter beviljandet av dispensen kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller en annan arbetstagarföreträdare som avses i 36 § i arbetstidslagen avtala om förlänga dispensen som beviljats för en begränsad tid. Parterna kan dock inte avtala om att förlänga en dispens för en begränsad tid som har beviljats innan den 1.1.2020. I dylika fall måste en ny ansökan göras för att förlänga användningen av regelbundet nattarbete.

I situationer då det är möjligt att förlänga tillståndet genom att avtala om det, men en avtal inte uppstår, kan arbetsgivaren göra en ny tillståndsansökan till arbetarskyddsmyndigheten. 

Anmälan om nattarbete till arbetarskyddsmyndigheten

Arbetsgivaren ska vid behov på begäran av arbetarskyddsmyndigheten rapportera regelbundet om det nattarbete som beordrats.

Tillstånd och anmälningar - Nattarbete - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

  • 8 § nattarbete
  • 39 § dispens

Tillstånd och anmälning - Nattarbete - Muualla Tyosuojelu.fissä