Arbetsmiljö - Ordning och renlighet

God ordning möjliggör effektiv städning.

God ordning och renlighet är av stor betydelse för säkerheten i arbetet. Dålig ordning är ofta en bidragande orsak till riskmoment och arbetsolyckor. God ordning underlättar även förflyttning av varor, då det blir lättare att använda hjälpmedel som exempelvis magasinkärra.

Tillräcklig renlighet och städning är likaså en förutsättning för gott inomhusklimat. För ordning och renlighet ska förutom i arbetslokalerna sörjas även i personalutrymmena.  

På arbetsplatsen kan god ordning fås till stånd med hjälp av minimala åtgärder. Ordning kan skapas och upprätthållas förutsatt att arbeten och verksamheter planeras, medarbetarna görs förtrogna med rätt arbetsmetoder och efterlevnaden av överenskomna arbetssätt övervakas.

Städning ska utföras tillräckligt ofta på arbetsplatsen

Till god ordning hör  

  • att passager, korridorer, utgångar och arbetsytor är säkra och hålls i skick
  • hantering, transport och upplagring av varor har ordnats väl
  • arbetsredskap, apparater och sopor från arbetet hålls på reserverade platser.

Ändamålsenlig säkerhetsmarkering förbättrar ordning och snygghet. För upprätthållande av den allmänna säkerheten ska åtkomsten till redskapen för första släckning och till elskåpen vara obehindrad. Likaså ska utrymningsvägar och passager markeras tydligt och hållas fria från hinder.

Renligheten förutsätter även att smuts, damm och sopor avlägsnas från arbetsutrymmena. Städningsbehovet, dvs. hur grundlig städningen ska vara och hur många gånger städning ska utföras, är beroende av förhållandena på arbetsplatsen.

Utrymmena ska städas så, att arbetstagarna inte utsätts för någon fara. Vid behov måste städningen förläggas till en tidpunkt utanför den normala arbetstiden. Städpersonal ska få en noggrann introduktion till förhållandena på arbetsplatsen, korrekta arbetsmetoder och kemikaliesäkerheten.