Arbetsolyckor - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål anmäla allvarliga arbetsolyckor till polisen och ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Anmälningsskyldigheten baserar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

En arbetsolycka är allvarlig om arbetstagaren omkommer eller får en bestående eller svår skada. Som svår skada betraktas bland annat

 • frakturer på långa ben eller frakturer som kan kräva operationer, svår ryggradsfraktur, frakturer i ansiktets ben, multipla revbensfrakturer och blödning i lungsäcken, svår öppen skallfraktur, fraktur i hals-, bröst- eller ländryggraden
 • svår luxation som lämnar bestående men
 • förlust av en kroppsdel, till exempel ett finger eller en del av fingret, förkortad extremitet
 • skada på bukhålans organ som kräver operation
 • hjärnskada, även om den lämnar lindriga men
 • förlust av tal-, syn- eller hörselförmåga eller bestående försämring av dem, förlust av öga
 • brännskador och andra hudskador som kräver hudtransplantationer, omfattande bränn- eller frysskador
 • allvarliga kosmetiska missformationer såsom förlust av öronsnibbar eller näsa eller en del av den samt andra svåra kroppsliga defekter
 • bestående svåra hälsomen eller livsfarliga sjukdomar eller defekter.

I en situation där skadornas slutliga svårighetsgrad förblir oklar är det viktigt att göra en anmälan, eftersom skadornas art kan framgå först i senare undersökningar.

Allvarliga olyckor ska också anmälas till polisen, som utan dröjsmål ska göra en polisutredning på olycksplatsen.

Att inte anmäla allvarliga olyckor till regionförvaltningsverket och polisen är straffbart liksom att inte anmäla varje olycka till försäkringsbolaget.

Arbetarskyddsmyndigheten undersöker allvarliga arbetsolyckor

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetarskyddsmyndigheten att undersöka alla allvarliga arbetsolyckor som den får kännedom om. Arbetarskyddsmyndigheten ureder i regel inte olycksfall som inträffar under färden mellan hemmet och arbetsplatsen i sådana områden och situationer i vilka arbetsgivarens ansvar för säkerheten är obetydligt eller obefintligt.

Arbetarskyddsmyndigheten undersöker kända arbetsolyckor i brådskande ordning. I undersökningen reder man ut händelseförloppet och orsakerna till arbetsolyckan samt de omständigheter med vars hjälp motsvarande olyckor kan förhindras.

Arbetsolyckor - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Underrätta din chef om en arbetsolycka inträffar och se till att olycksfallsanmälan fylls i.

Om du råkar ut för en arbetsolycka ska du genast underrätta din arbetsgivare eller närmaste chef om det. Arbetsgivaren eller chefen skriver ut ett försäkringsintyg med vilket du får avgiftsfri vård till exempel på en hälso- och sjukvårdscentral eller ett sjukhus. Om du inte har försäkringsintyget måste du själv betala vården och läkemedlen. Då ersätts kostnaderna av försäkringsbolaget mot kvitton.

Ansökan om ersättning börjar med att din arbetsgivare lämnar in en olycksfallsanmälan till sitt försäkringsbolag. Se till att din arbetsgivare får alla nödvändiga uppgifter för att fylla i anmälan. Se också till att din arbetsgivare fyller i och lämnar in olycksfallsanmälan. Den vårdande läkaren skickar vid behov det läkarintyg som behövs direkt till försäkringsbolaget.

Om arbetsgivaren inte gör olycksfallsanmälan kan du själv anhängiggöra ersättningsärendet. Gör en skriftlig anmälan till försäkringsbolaget av vilken dina personuppgifter, arbetsgivarens namn och adress framgår samt var, när och hur olyckan inträffade.

Olycksfallsanmälan lämnas in till det försäkringsbolag hos vilket arbetsgivaren har tecknat försäkringen. Försäkringsbolagets namn och adress ska vara synliga på arbetsplatsen, till exempel på anslagstavlan. Om du inte får reda på försäkringsbolagets namn kan du lämna in anmälan till vilket som helst olycksfallsförsäkringsbolag.

Om arbetsgivaren saknar försäkring tar Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) hand om handläggningen av ersättningsärendet och utbetalningen av ersättning.

Arbetsolyckor - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga arbetsolyckor till arbetarskyddsmyndigheten.

Arbetsgivaren ska teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare hos ett fritt valbart skadeförsäkringsbolag. Olyckor som statens arbetstagare råkat ut för ersätts av Statskontoret. Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall på grund av arbetsolyckor och yrkessjukdomar. Uppgifterna om olycksfallsförsäkringsbolaget ska vara tillgängliga för arbetstagarna på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska anmäla allvarliga olyckor

Om en arbetsolycka leder till dödsfall eller en svår skada ska arbetsgivaren utan dröjsmål anmäla olyckan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket, polisen och försäkringsbolaget.

En skada anses vara svår om den med stor sannolikhet lämnar bestående men och försvårar den skadades normala funktioner. Om skadornas slutliga svårighetsgrad är oklar är det viktigt att göra en anmälan, eftersom skadornas art kan framgå först i senare undersökningar.

Att inte anmäla allvarliga olyckor till regionförvaltningsverket och polisen är straffbart liksom att inte anmäla varje olycka till försäkringsbolaget.

Arbetsolyckor kan anmälas till ansvarsområdet för arbetarskyddet per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter för arbetarskyddets ansvarsområden.

När man gör anmälan kan man använda blanketten Anmälan om olycksfall i arbetet till arbetarskyddsmyndigheten (pdf).

Polisen, räddnings- och arbetarskyddsmyndigheten samt den systemansvariga för distributionen inom distributionsområdet ska anmäla allvarliga farliga situationer och situationer som orsakar allvarliga person-, egendoms- eller miljöskador som en elektrisk anordning eller anläggningar orsakar till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Anmälan kan göras på blanketten Anmälan om elolycksfall (doc) i Tukes webbtjänst.

Olycksfallet och de omständigheter som lett till det ska utredas

Arbetsgivaren ska reda ut olycksfallet och de omständigheter som lett till det. Anvisningar för olycksfallsutredning finns bland annat i Arbetshälsoinstitutets nättjänst. Dessutom ska arbetsgivaren upprätta en förteckning över olycksfall på arbetsplatsen.

Efter allvarligare arbetsolyckor ska arbetsgivaren ge arbetsatagarna en möjlighet att gå igenom olycksfallet (defusing, debriefing). Syftet med förfarandet är att lindra den stress som olycksfallet orsakat och hjälpa arbetstagarna att återhämta sig. Företagshälsovården hjälper med att ordna debriefing.

Arbetsolyckor - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

 • 2 kap. 6 § undersökning av olycksfall
 • 7 kap. 46 § anmälan om olycksfall i arbetet och yrkessjukdom
 • 8 kap. 51 § straffbestämmelser (brott mot skyldigheten att anmäla olycksfall till regionförvaltningsverket)

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Arbetsolyckor - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2012:105) ansågs en arbetsledare ha gjort sig skyldig till arbetarskyddsbrott och vållande av personskada, då han hade försummat att övervaka att en klyvkniv användes på en cirkelsåg.

Arbetsolyckor - Muualla verkossa

Arbetsolycksor - Sanasto

Vokabulär

Debriefing En terapeutisk session som ordnas efter en traumatisk händelse (t.ex. allvarlig arbetsolycka). Syftet är att gå igenom den stress som händelsen orsakat samt hjälpa att identifiera och hantera stressen på grund av händelsen.
Olycksfall i arbetet Ett olycksfall som inträffar i arbetet eller under en resa mellan hemmet och arbetsplatsen.
Identifiering av risker Åtgärder med vars hjälp befintliga risker identifieras och fastställs.
Risk Sannolikheten för en skadlig händelse.
Riskhantering Systematisk verksamhet som omfattar riskbedömning och planering, vidtagande och uppföljning av de åtgärder som behövs samt korrigerande åtgärder.
Riskbedömning Bedömning av riskens allvar och sannolikhet utifrån identifiering av riskfaktorer. Syftet med riskbedömningen är att hitta de viktigaste områdena för utveckling av arbetsförhållandena och arbetarskyddet som planeringen och den förebyggande riskhanteringen effektivt kan fokusera på.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?