Biologiska agenser - Riskbedömning på arbetsplatsen

Arbetstagare exponeras för biologiska agenser i olika arbetsmiljöer.

Om det kan förekomma exponering för biologiska agenser i arbetet ska arbetsgivaren fastställa sannolikheten för exponeringen samt arten, graden och varaktigheten av den. På detta sätt kan man bedöma riskerna för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet och fastställa de åtgärder som ska vidtas.

I bedömningen ska beaktas

  • klassificeringen för biologiska agenser som förekommer på arbetsplatsen
  • uppgifter om potentiella allergiframkallande eller toxiska effekter och sjukdomar som arbetet kan orsaka
  • arbetstagare som är särskilt utsatta för risker
  • myndighetsrekommendationer för arbetarskydd.

Arbetsgivaren ska hålla utredningen och bedömningen uppdaterad och se över dem särskilt då det sker sådana förändringar i förhållandena som kan inverka på arbetstagarnas exponering för biologiska agenser. Arbetsgivaren ska spara riskbedömningen och de uppgifter som ligger till grund för den samt överlämna dem till arbetarskyddsmyndigheten på begäran.

Det är viktigt att arbetsgivaren i sin bedömning särskilt fastställer

  • hurdan biologisk exponering som förekommer på arbetsplatsen
  • vilka deras riskklasser är
  • vilka de arbetsfaser är där arbetstagare exponeras för biologiska agenser
  • vilka som exponeras för dem
  • i vilken omfattning arbetstagarna exponeras
  • vilken betydelse exponeringen för biologiska agenser har för arbetstagarens säkerhet och hälsa.

Dessutom ska arbetsgivaren utifrån bedömningen vidta åtgärder för att minska riskerna.

Enligt lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren vid behov anlita yrkesutbildade personer inom företagshälsovården för utredning av hälsorisker och -olägenheter samt bedömning av inverkan av de biologiska agenserna på hälsan.

Biologiska agenser - Riskbedömning - mallilomake

Biologiska agenser - Riskbedömning på arbetsplatsen - Lainsäädäntö