Lagval - Alasivu

När den lag som ska tillämpas på internationella civil- och handelsrättsliga avtalsförpliktelser fastställs iakttas Rom I-förordningen.

Om arbetstagarens arbetsavtal har anknytningar endast till Finland tillämpas finsk lagstiftning enligt territorialprincipen. Om arbetstagarens arbetsavtal förutom Finland har anknytningar till en annan stat, har arbetstagaren ett så kallat arbetsavtal av internationell karaktär.

Utgångsläget är att arbetsgivaren och arbetstagaren själva får komma överens om vilken stats lag som ska tillämpas på ett anställningsförhållande av internationell karaktär. Trots detta har arbetstagaren alltid rätt till minst arbetsvillkor enligt den lag som ska väljas enligt bestämmelserna om lagval i Rom I-förordningen (593/2008). Med andra ord har en arbetstagare alltid rätt till arbetsvillkor enligt arbetslagstiftningen (de tvingande bestämmelserna) i den stat som fastställs utifrån Rom I-förordningen.

Den lag som ska tillämpas bedöms från fall till fall

I praktiken är det förnuftigt att utreda vilken stats lag som ska tillämpas på arbetsavtalet utifrån bestämmelserna om lagval i Rom I-förordningen. Enligt bestämmelserna om lagval tillämpas i första hand lagen i den stat där eller från vilken den anställde vid fullgörande av avtalet vanligtvis utför sitt arbete. Om det inte är möjligt att fastställa en sedvanlig arbetsstat, tillämpas lagen i den stat där det driftställe som anställt arbetstagaren är beläget.

I vissa undantagsfall är det möjligt att lagen i vare sig arbetstagarens sedvanliga arbetsstat eller i den stat som anställt arbetstagaren tillämpas på arbetstagarens arbetsavtal. Dessa är undantagsfall, där det utifrån en helhetsbedömning kan konstateras att arbetstagarens arbetsavtal har närmare kopplingar till en annan stat än arbetstagarens sedvanliga arbetsstat eller till den stat där han eller hon anställts.

Den lagstiftning som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare

Med utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som tillfälligt är utstationerad i Finland av ett utländskt företag på grund av att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster i Finland.

Vad gäller utstationerade arbetstagare ska det utredas vilket lands lag som ska tillämpas på anställningsförhållandet och därtill ska den egna lagstiftningen för utstationerade arbetstagare, lagen om utstationerade arbetstagare, tillämpas. Den innehåller bestämmelser om minimivillkoren för anställningsförhållanden och arbetsförhållanden för arbetstagare som utstationerats i Finland.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?