Arbetsmiljö - Arbetslokal

Adekvata konstruktioner i arbetsutrymmen påverkar också produktiviteten och arbetarskyddet. 

Arbetsgivaren ska utreda och bedöma arbetsmiljörelaterade riskfaktorer som hänför sig till arbetsutrymmen samt planera och vidta åtgärder för att undanröja eller minska upptäckta risker. Redovisningen ska uppdateras regelbundet. 

En bra arbetslokal har fönster, lämplig temperatur, fungerande ventilation och belysning anpassad till arbetet. I en arbetslokal ska finnas tillräckligt med plats för medarbetarna att arbeta och röra sig på. Dessutom ska en arbetslokal ha tillräckligt luftutrymme för det slags arbete som utförs där, minst tio kubikmeter för varje medarbetare.

Det finns rekommendationer för temperaturen i arbetsutrymmet. Rekommendationerna beror på arbetets natur och belastning

Det bör finnas tillräckliga första hjälpen-redskap och primärsläckningsutrustning i arbetsutrymmet, om arbetets natur och riskfaktorerna i arbetet kräver det.

Maskiner och anordningar ska placeras rätt

I ett arbetsutrymme kan det finnas maskiner, anordningar, hjälpmedel och inventarier. Om dessa är rätt dimensionerade och väl placerade, underlättas och effektiviseras utförandet av arbetet.

Arbetsstationen bör utrustas med sittplatser, om arbetet kan utföras i sittande ställning. Sittplatser behövs även för vilopauser. Arbetsstationen ska dimensioneras så att en bra arbetsställning, ledigt byte av ställning samt obehindrade rörelser i arbetet möjliggörs.

Man bör även tillse att golv, trappor och korridorer hålls i gott skick, vilket förebygger snubbel- och halkolyckor. Rulltrappor och korridorer ska utrustas med säkerhetsanordningar och lätt igenkännbara nödstopp. 

Om arbete utförs på ett farligt ställe, exempelvis på hög höjd, eller om man hanterar exempelvis kemikalier i arbetet, gäller det att ordna tillträde till arbetsobjektet på ett säkert sätt och se till att platsen där arbetet utförs är säker. Dessutom gäller det att ordna att det i en nödsituation och vid störningar är möjligt att lämna arbetsutrymmet så snabbt och riskfritt som möjligt.

Dörrar och passager

Arbetsplatsens golv, fönster, dörrar samt portar ska vara säkra. En genomskinlig dörr ska vara försedd med markering så att den lättare kan urskiljas. Svängdörrar och -portar ska vara helt eller delvis genomskinliga. Skjutdörrar ska vara försedda med säkerhetsstopp som hindrar dem att spåra ur sina skenor och lyftdörrar och -portar med en mekanism som hindrar att de faller ned. Arbetsgivaren ska se till att i lagen definierade lyftdörrar som används på arbetsplatsen besiktigas av en auktoriserad besiktningsman eller en utomstående expertorganisation.

Passager, gångar, portar och rulltrappor ska hållas öppna och vara säkra att använda. Dessutom ska det ses till att räddningsvägarna kan användas i nödsituationer och att de är tydligt markerade med utrymningsskyltar.

Belysning

God belysning höjer arbetssäkerheten, trivseln och arbetsmotivationen. Otillräcklig eller olämplig belysning anstränger ögonen, är otrivsam och kan orsaka fel som kan leda till arbetsolycksfall. En arbetslokal behöver tillräcklig allmänbelysning och eventuellt också spotlights.

Ett arbetsutrymme med indirekt naturligt ljus kan tillåtas, om man får in tillräckligt med ljus. I dessa fall ska skydd mot bländande solsken ombesörjas, exempelvis med hjälp av persienner eller markiser.

Belysningen ska vara tillräckligt stark och jämn utan större skiftningar i ljusstyrkan, bländande ljus och störande skuggor i synfältet. I inomhusutrymmen där personalen regelbundet vistas, rör sig eller arbetar ska ljusstyrkan i allmänhet uppgå till minst 150–200 lux.

Det bör beaktas att personalens behov av belysning i allmänhet ökar med tilltagande ålder.