Kemiska agenser - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Kemiska agenser i arbetet är kemikalier som används i arbetet, exempelvis kemiska råmaterial och tvättmedel, målarfärger, oljor, smörjmedel och spillolja som används på arbetsplatsen. Till kemiska faktorer räknas även de kemiska exponeringar som uppstår när arbetet utförs, exempelvis rök, ångor och avgaser. Farliga kemiska faktorer i arbetet medför fara för arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Arbetsgivaren ska identifiera kemiska risker på arbetsplatsen, bedöma de risker som de medför för arbetstagarna och vidta nödvändiga åtgärder för att minska riskerna. I förordningen avses med riskbedömning bedömning av riskerna på arbetsplatsen enligt arbetsuppgift och beslut om åtgärder.

Hantering av farliga kemikalier kan också vara förknippat med en risk för olyckor. Sådana ämnen är till exempel lätt antändliga och oxiderande ämnen som kan orsaka brand- och explosionsfara.

Även icke-kompatibla ämnen som reagerar med varandra så att det bildas alltför stort tryck eller värme eller giftiga gasformiga föreningar kan kan också utgöra en fara. Sådana ämnesföreningar är bland annat starka syror och brännbara ämnen, oxiderande och organiska ämnen samt flera metaller och syror.

Kemiska agenser - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Iaktta arbetsgivarens arbets- och säkerhetsanvisningar. Underrätta omedelbart arbetsgivarens representant om upptäckta brister enligt anvisningarna. Din arbetsgivare är skyldig att informera dig om risker i arbetet och instruera dig hur du ska skydda dig mot dem.

Det är viktigt att du följer arbetsgivarens instruktioner och vid behov skyddar dig enligt arbetsgivarens instruktioner när det förekommer farliga kemikalier i din arbetsmiljö. Konsekvenserna av exponeringen för din hälsa kan dyka upp flera år senare och de kan till och med orsaka risk för cancer eller påverka fertiliteten.

Kemiska agenser - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Det är bra att skaffa kemikalier centraliserat. Då är det lättare att undvika att parallella produkter skaffas för samma ändamål, och det går snabbare att upprätta förteckningar över de kemikalier som används.

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetsplatsen har aktuella säkerhetsdatablad och eventuella beskrivningar om säker användning (exponeringsscenarier) för identifiering av kemikalierisker. Dessutom ska man säkerställa att säkerhetsdatabladen och beskrivningarna om säker användning innehåller anvisningar om användning av kemikalier på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska utreda huruvida man använder farliga ämnen på arbetsplatsen, om farlig exponering genereras på arbetsplatsen. Man ska sträva efter att ersätta dessa med mindre farliga ämnen, eller förhindra generationen av exponering.

Arbetsgivaren ska uppdatera riskbedömningarna utifrån de inhämtade uppgifterna.

Arbetsgivaren ska dessutom se till att alla kärl med farliga ämnen (t.ex. bassänger, lagerbehållare, rörledningar, flaskor) har märkts med produktens namn och farliga egenskaper på ett adekvat sätt.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna instrueras hur kemikalier används säkert.

Kemiska agenser - Sanasto

Vokabulär

Ämne Grundämne och dess föreningar såsom de förekommer i naturen eller produceras med vilken tillverkningsmetod som helst.
Exponeringsscenario Beskrivning av de verksamhetsförhållanden och riskhanteringsåtgärder genom vilka man hanterar den exponering som ämnet orsakar människor och miljön.
ASA-förteckning En arbetsgivarspecifik förteckning över personer som i sitt yrke exponeras för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom samt mutagena ämnen.
ASA-registret Arbetshälsoinstitutets riksomfattande register över personer som i sitt yrke exponeras för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom samt mutagena ämnen.
ATEX Atmosphères explosibles dvs. explosiva atmosfärer.
CLP En EU-förordning som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier.
CMR-ämnen Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen.
DMEL Härledd minimal nolleffektnivå under vilken skadliga effekter av ämnet kan tolereras.
DNEL Härledd nolleffektnivå under vilken skadliga effekter av ämnet inte förekommer.
Ex-utrustning Utrustning eller skyddssystem som används i explosionsfarliga områden .
Ex-utrymme Explosionsfarligt område
Carcinogen Cancerframkallande.
Kemisk agens Ett grundämne eller en förening i sig eller i en blandning, som förekommer i samma form som i naturen eller som produceras, används eller frigörs i samband med någon arbetsuppgift eller som uppstår som avfall oberoende av om ämnet eller föreningen har producerats avsiktligt eller släppts ut på marknaden.
Kemiskt preparat Kemisk blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.
Kemikalie Ämne eller blandning som härstammar från naturen eller som tillverkats av människan, dvs. en syntetisk kemikalie. Till sin sammansättning kan en kemikalie vara ett grundämne, en förening eller en blandning.
Mutation En bestående genetisk förändring.
Mutagen Genetiskt skadlig.
PAH-föreningar Polycykliska aromatiska kolväten.
PBT- eller vPvB-ämne Långsamt sönderfallande, bioackumulerande och giftigt (persistent, bioaccumulative, toxic) eller mycket långsamt sönderfallande och mycket bioackumulerande organiskt ämne (very persistent, very bioaccumulative). Kriterier för identifiering av PBT- och vPvB-ämnen finns i bilaga XIII till REACH-förordningen. Bilagan tillämpas på organiska ämnen, även organometaller
Pesticid Växtskyddsmedel.
Reprotoxisk Farlig för förökning.
Blandning Blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.
Somatisk Kroppslig.
SVHC Ämnen med särskilt farliga egenskaper som kan bestå av CMR-ämnen i kategori 1 eller 2, ämnen som sönderfaller långsamt i miljön, är giftiga och bioackumulerande samt andra motsvarande farliga ämnen, såsom allergener för andningsvägar och så kallade hormonstörare.
Teratogenicitet Strukturell avvikelse.
VOC Lättflyktiga organiska föreningar.