Sektion som bereder ändringar i bestämmelserna om arbetarskyddet vid byggnadsarbeten

Social- och hälsovårdsministeriet har undersökt den aktuella situationen gällande lagstiftningen om säkerheten vid byggnadsarbete och utvecklingsbehoven. Utgående från den återkoppling som inhämtats av arbetarskyddsmyndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och övriga intressentgrupper har det visat sig vara nödvändigt att se över bestämmelserna och göra ändringar i dem. Delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser, som verkar i anknytning till ministeriet, tillsatte en trepartssektion för behandling av förändringsbehoven.

Uppgift

Sektionens uppgift är att se över förslagen till ändringar av bestämmelserna om säkerheten vid byggnadsarbeten. Den ska se till att det finns tillräckligt med sakkunskap från olika delområden för utrednings- och beredningsarbetet. Sektionen ska i enlighet med god lagberedningspraxis ge ett motiverat förslag till de ändringar i bestämmelserna som den utgående från utredningsarbetet anser vara nödvändiga. I uppdraget bör enighet eftersträvas.

Sektionen avlägger med jämna mellanrum rapport om sitt arbete till delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser. Delegationen behandlar de förslag som sektionen utarbetat.

Helheter som ska behandlas

Sektionen ska behandla följande helheter:

 1. Definitionen av byggande
 2. Ansvarsfrågor vid byggande
  • ämnesområden är bl.a. status och ansvar för olika enheter verksamma på byggarbetsplatsen (t.ex. underleverantörer, sidoentreprenörer och separata entreprenörer under huvudentreprenören, säkerhetssamordnare) samt ämnen som gäller den gemensamma byggarbetsplatsen/arbetsplatsen
 3. Personalfrågor
  • ämnesområden är bl.a. placeringen av utrymmen, personalutrymmen på byggarbetsplatser av olika storlek och typ
 4. Byggnadsplatsen
  • ämnesområden är bl.a. trafikarrangemang, räddning, belysning på byggnadsplatsen
 5. Arbete på hög höjd/skydd mot fall
  • ämnesområden är bl.a. höga byggarbetsplatser och reglering av dem
 6. Kranar, maskiner och apparater
  • ämnesområden är bl.a. säker användning och underhåll av lyftutrustning, förhållanden för tornkranförare
 7. Farliga/skadliga ämnen, dammhantering samt mätning
  • ämnesområden är bl.a. mera omfattande reglering av dammhantering
 8. Personlig skyddsutrustning
  • ämnesområden är bl.a. önskemål om precisering av personlig skyddsutrustning (exempelvis hjälmar, skyddsglasögon)
 9. Övriga ämnen
  • ämnesområden är bl.a. arbetshälsokort

Sammansättning

Antti Janas, Social- och hälsovårdsministeriet, ordförande
Jarno Virtanen, Social- och hälsovårdsministeriet, ledamot
Keijo Päivärinta, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ledamot
Tapio Jääskeläinen, Byggnadsförbundet, ledamot
Jyrki Suihkonen, Fackförbundet Pro, ledamot
Ville Wartiovaara, Byggnadsindustrin, ledamot
Anne Salomaa, Finlands Näringsliv, ledamot
Katja Syrjänen, Byggnadsförbundet, FFC-mandat, ledamot
Jenna Kauppila, STUL ry, SY:s mandat, ledamot

Sektionen har bjudit in fem permanenta sakkunniga: 
Näringspolitisk expert Kati Kaskiala, Infra rf
Arbetssäkerhetsexpert Henri Litmanen, Byggnadsindustrin
Jurist Mia Sinda, Byggnadsförbundet
Regional ombudsman Mikko Sormunen, Ingenjörsförbundet IL rf, AKAVA-mandat
Överinspektör Janne Hokkanen, Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland

Social- och hälsovårdsministeriet utser separat en sekreterare för sektionen.

Arbetsordning

Sektionens mandatperiod är 1.9.2020-31.12.2023. På den här webbplatsen läggs information ut om hur arbetet fortskrider.