Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd - Drogtest

Arbetsgivaren ska avtala om användningen av drogtester genom företagshälsovårdens antidrogprogram.

Om vissa villkor uppfylls har arbetsgivaren rätt att behandla resultat av ett drogtest för en arbetssökande eller en anställd. Arbetsgivaren får endast hantera och registrera sådana uppgifter om användning av droger som ingår i intyget och endast med samtycke av arbetstagaren. Arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för testet.

Bestämmelserna om narkotikatestning finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Allmänna förutsättningar för testning är följande:

 1. En arbetsgivare som använder drogtester ska ha ett skriftligt antidrogprogram som avses i lagen om företagshälsovård och
 2. Sådana arbetsuppgifter som berättigar behandling av intyg över drogtest ska behandlas i samarbetsförfarandet.

Arbetsgivaren ska meddela en arbetssökande innan arbetsavtalet ingås eller en anställd med pågående arbetsavtalsförhållande innan arbetsvillkoren ändras om att uppgifterna kräver ett intyg över drogtest.

Begäran om testintyg vid anställning

Arbetsgivarens rätt att behandla uppgifter om ett drogtest gäller endast den person som valts till ett uppdrag, därför har arbetsgivaren inte rätt att kräva att ett intyg över drogtest lämnas in i samband med en ansökan eller anställningsintervju. Ett intyg över drogtest kan krävas av en arbetssökande eller en anställd som ansöker om att flytta till nya uppgifter endast om arbetsuppgifterna förutsätter noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga. Dessutom ska ett av följande villkoren uppfyllas:

 • Utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan äventyra
  • arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd
  • landets försvar eller statens säkerhet
  • trafiksäkerheten
  • miljön (öka risken för betydande miljöskador)
  • datasäkerheten av sekretessbelagda uppgifter
  • affärs- och yrkeshemligheter
 • Eller endast då arbetstagaren ska sköta arbetsuppgifter
  • i vilka förutsätts särskilt förtroende, i vilka arbetet utförs i lokaler som inte övervakas av arbetsgivaren och i vilka utförande av arbetet under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan äventyra kundens personliga säkerhet eller orsaka kunden betydande ekonomisk skada (t.ex. hushållsarbete)
  • som involverar självständigt arbete med minderåriga
  • där man hanterar droger eller läkemedel som kan användas som droger.

Arbetsgivaren kan inte tvinga en arbetstagare till ett drogtest. Arbetstagaren behöver alltså inte gå med på drogtest, men då behöver arbetsgivaren inte beakta honom eller henne som arbetssökande eller utse honom eller hennes till nya arbetsuppgifter.

Begäran om testintyg under anställningsförhållandet

Under anställningsförhållandet kan arbetsgivaren förplikta en arbetstagare att genomgå drogtest för det första endast om det finns en grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är drogpåverkad i arbetet eller är beroende av droger och om testning är nödvändigt för att utreda hans eller hennes arbets- och funktionsförmåga. För det andra, om arbetstagaren har ett arbete som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga och god reaktionsförmåga.

För det tredje, om utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av droger eller beroende av droger:

 • allvarligt äventyrar arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd
 • allvarligt äventyrar landets försvar eller statens säkerhet
 • allvarligt äventyrar trafiksäkerheten
 • kan avsevärt öka risken för betydande miljöskador
 • allvarligt äventyrar datasäkerheten av sekretessbelagda uppgifter
 • äventyrar affärs- eller yrkeshemligheter
 • kan leda till olaglig handel med läkemedel eller andra ämnen som används som droger på grund av tillgång till dessa ämnen i arbetet.

Dessutom kan arbetsgivaren be om ett intyg av en arbetstagare som har förbundit sig till vård på grund av användning av droger och därmed relaterad uppföljning.

Om en arbetstagare inte lämnar ett intyg över narkotikatest till arbetsgivaren anses det i allmänhet vara en försummelse av skyldigheterna, vilket beroende på helhetssituationen kan leda till varning, uppsägning eller rentav hävning av arbetsavtalet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?