Lähetetty työntekijä - Pitkäkestoisen lähettämisen lisätyöehdot

Vid långvarig utstationering ska man utöver de obligatoriska arbetsvillkoren tillämpa även ytterligare anställningsvillkor. De ytterligare anställningsvillkoren grundar sig på bestämmelser i det kollektivavtal som ska tillämpas på anställningen. Dessutom tillämpas vissa bestämmelser i semesterlagen och speciallagarna som inte gäller vanliga utstationeringssituationer.

Ytterligare arbetsvillkor

I Finland innebär de ytterligare anställningsvillkoren sådana bestämmelser i ett allmänt bindande kollektivavtal eller sådana bestämmelser i ett annat kollektivavtal, vilka binder det utstationerande företaget och ska tillämpas utöver bestämmelserna om arbetstid, semester och arbetarskydd, med undantag för bestämmelser om ingående och uppsägning av anställningskontrakt samt konkurrensklausuler och kompletterande tjänstepensioner.

De ytterligare anställningsvillkor som grundar sig på ett kollektivavtal anknyter oftast till betald frånvaro, till exempel arbetstagarens 50-årsdag, dagen för en nära anhörigs begravning, tjänsteårstillägg och skyldigheterna att betala sjuklön. De ytterligare anställningsvillkoren ska utredas från fall till fall utifrån kollektivavtalet som ska tillämpas på anställningen.

Beaktande ska tas i synnerhet till följande eventuella bestämmelser där intjäningen beror på tidsgränserna eller anställningen, t.ex.

  • hur den personliga lönedelen bestäms
  • bemärkelsedagar med lön
  • intjäning av semester och semesterlön
  • semesterersättning och semesterpremie
  • måltidsersättning
  • arbetserfarenhetstillägg
  • lön för sjukdomstid och
  • utbetalning av lön under moder-och faderskapsledighet.

Beaktande ska också tas till andra eventuella bestämmelser om olika tillägg och ersättningar som har betydelse för att främja likabehandling av utstationerade arbetstagare.

Semester, självständighetsdagen och första maj

Utöver bestämmelserna i semesterlagen om hur semester ges ska lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids-och fridag och lagen om fastställande av första maj i vissa fall såsom fridag för arbetarna tillämpas på långvarig utstationering.

Enligt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids-och fridag ska oavsett arbetenas inställande åt arbetare för självständighetsdagen, om den annars hade varit arbetsdag, erläggas lön motsvarande en hel arbetsdag.

Lönebetalningen för första maj och söckenhelger bestäms på basis av bestämmelserna i kollektivavtal som är tillämpliga på arbetet.