Semester - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Bestämmelserna om semester finns i semesterlagen. Dessutom kan det finnas preciserande bestämmelser om fastställande av semester och lön eller ersättning för semestertiden i kollektivavtal.

Antalet intjänade semesterdagar beräknas enligt kvalifikationsåret, dvs. perioden 1.4.–31.3. Om anställningsförhållandet 31.3 har varat under ett år har arbetstagaren rätt till två vardagar semester för varje hel kvalifikationsmånad. Om anställningen 31.3 har varat ett år utan avbrott har arbetstagaren rätt till semester två och en halv dag för varje hel semesterkvalifikationsmånad. Till exempel om anställningen har börjat 1.4. eller den första arbetsdagen i april, tjänar hen in redan första anställningsåret två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad.

Vid beräkningen av antalet semesterdagar anses anställningsförhållandet ha pågått utan avbrott om arbetstagaren ingått flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid eller flera avtal med endast korta avbrott.

Största delen av semestern tas ut under semesterperioden 2.5.–30.9. De återstående semesterdagarna kan tas ut antingen utanför semesterperioden eller skjutas upp om man avtalat om det. Semesterlön betalas under semestern.

En arbetstagare intjänar inte semester i deltidsarbete om arbetstiden antingen är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad. Då har arbetstagaren dock rätt till ledighet och semesterersättning för den.

När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt till semesterersättning som motsvarar semesterlönen. Semesterersättning betalas för semestertid som arbetstagaren intjänat fram till dess, men inte tagit ut som semester, semesterlön eller semesterersättning.

Semester - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Semester intjänas för arbete i minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad. Du har rätt att komma med egna önskemål om tidpunkten för semestern, och arbetsgivaren ska i mån av möjlighet beakta dina önskemål. Arbetsgivaren har emellertid rätt att avgöra när semestern får tas ut.

Arbetsgivaren ska placera in 24 vardagar av din semester under semesterperioden 2.5.–30.9. Utgångspunkten är att den del av semestern som infaller under sommaren ska vara sammanhängande om inte annat avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Den del av semestern som överskrider 12 vardagar kan delas upp i en eller flera delar, om det är nödvändigt för att hålla arbetet igång. 

Om beviljande av semester under semesterperioden orsakar väsentliga svårigheter för arbetsgivarens verksamhet vid säsongsbetonat arbete, kan sommarsemestern ges utanför semesterperioden under samma kalenderår.

Arbetsgivaren ska behandla arbetstagarna likvärdigt när semestrarna bestäms. Arbetsgivaren ska uppge tidpunkten för semestern senast en månad (i undantagsfall två veckor) innan semestern börjar. Du har rätt till lön för semestertiden. Den beräknas enligt semesterlagen och det kollektivavtal som tillämpas på ditt arbete. 

Om du arbetar på deltid och antalet arbetsdagar eller -timmar i månaden understiger gränserna enligt semesterlagen tjänar du in ledighet i stället för semester. Då får du semesterersättning för ledigheten i stället för lön.

Om ditt anställningsförhållande upphör har du rätt till semesterersättning för den semester eller ledighet som du inte har tagit ut.

Inled din semester och återvänd till arbetet så som arbetsgivaren meddelar dig. Kontrollera  att semesterlönen eller semesterersättningen har beräknats rätt med hjälp av lönekvittot eller specifikationen över semesterlönen.

Om du insjuknar innan din överenskomna semester ska börja, ska du omedelbart informera din arbetsgivare. Du kan begära att arbetsgivaren skjuter på din semesterperiod att börja vid en senare tidpunkt. Om du insjuknar under din semester har du rätt att flytta din semester först efter eventuella självriskdagar. Självrisken gäller för semester i mer än fyra veckor och antalet självriskdagar är högst 6. Självriskdagarna får alltså inte minska arbetstagarens rätt till en fyra veckors semester. Lämna in ett intyg över din arbetsoförmåga till arbetsgivaren i enlighet rutinerna på din arbetsplats. Du får inte självmant fortsätta din semester med motsvarande antal semesterdagar, utan det är arbetsgivaren som bestämmer den nya semestertidpunkten.

I samband med betalningen av semesterlön ska arbetsgivaren ge dig en semesterlönespecifikation. Av den ska beloppet av semesterlönen eller -ersättningen samt grunderna för hur den har bestämts framgå.

Semester - Työnantajalla

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska klarlägga vilka semesterprinciper som allmänt iakttas på arbetsplatsen för arbetstagarna eller för deras representant. Principerna kan gälla till exempel följande frågor:

  • Tar alla arbetstagare ut semester samtidigt eller sker det i olika faser under semesterperioden?
  • Turas arbetstagarna på arbetsplatsen om så att de från år till år tar ut semester vid olika tidpunkter?
  • Kan en del av semestern sparas och tas ut under därpå följande år?
  • Hur kommer man överens om när semestern ska tas?

I semesterlagen bestäms vilka frågor som arbetstagaren och arbetsgivaren kan avtala om. Avtalet ska ingås skriftligen. Man kan avtala om att

  • arbetstagaren tar ut den del av semestern som överstiger 12 vardagar i en eller flera delar
  • semestern ges under en period som börjar vid ingången av det kalenderår under vilket semesterperioden infaller och upphör före semesterperiodens början följande år
  • den del av semestern som överstiger 12 vardagar tas ut inom ett år från semesterperiodens utgång
  • den semester som intjänas innan anställningsförhållandet upphör tas ut under den tid anställningsförhållandet fortgår
  • en del av semestern som överstiger 24 vardagar tas ut i form av förkortad arbetstid (endast på arbetstagarens initiativ)
  • en del av semestern som överstiger 18 dagar sparas till en senare tidpunkt (sparad ledighet).
Arbetsgivaren ska ta del av arbetstagarnas semesterönskemål och meddela om semestern i tid.

Innan semestern bestäms ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att framföra sin åsikt om semestertidpunkten. Semestertidpunkten ska meddelas så tidigt som möjligt, men senast en månad innan semestern börjar. Om tidsfristen på en månad inte kan iakttas, ska semestertidpunkten meddelas senast två veckor innan semestern börjar.

Arbetsgivaren ger en semesterlönespecifikation och för bok över arbetstagarens semestrar

Semesterlönen ska betalas innan semestern börjar. För en högst sex dagar lång del av semestern får semesterlönen betalas på företagets normala lönebetalningsdag. Arbetsgivaren ska också beakta kollektivavtalets bestämmelser om till exempel semesterpenning.

I samband med betalningen av semesterlön eller semesterersättning ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en specifikation, av vilken beloppet av semesterlönen eller -ersättningen samt grunderna för hur den bestäms framgår.

Arbetsgivaren ska föra bok över arbetstagarens semestrar samt över de extra lediga dagar som kompletterar dem och sparade ledigheter (semesterbokföring) samt över de löner och ersättningar som bestäms med stöd av semesterlagen. Semestrarnas längd och tidpunkt, de extra lediga dagarnas antal och tidpunkter samt lönernas och ersättningarnas belopp och beräkningsgrunder ska framgå av semesterbokföringen. Arbetstagaren har rätt att på begäran få en redogörelse för semesterbokföringen.

Använd blanketten Beräkning av semesterlön och semesterersättning (pdf, 53 kt) för att räkna ut semesterlönens belopp.

Semester - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Högsta domstolens avgörande (HD 2005:61) gäller arbetstagares rätt till semesterersättning.

Semester - Muualla verkossa

Semester - Sanasto

Vokabulär

Kvalifikationsår Tidsperioden 1.4.–31.3. Antalet intjänade semesterdagar för varje år räknas enligt denna period.
Semesterperiod Tidsperioden 2.5.–30.9. Semester ska ges under denna period.
Full kvalifikationsmånad En kalendermånad under vilken arbetstagaren avtalsenligt varit i arbete minst 14 dagar eller 35 timmar. Även tid som är likställd med arbetad tid enligt lagen inräknas. Om man inte har kommit överens om arbetstid, bestämmas redovisningsregeln på grund av hur arbetstid har etablerats i praxis. Reglerna tillämpas parallellt bara om anställnigsvillkorna förändras permanent mitt i kvalifikationsår, dvs. att man förflyttar från 35 timmar-regel till 14 dagar-regel i en kvalifikationsmånad eller tvärtom.
Tid som är likställd med arbetad tid Sådan frånvarotid för vilken arbetsgivaren enligt lag är skyldig att betala lön till arbetstagaren samt även de arbetsdagar eller arbetstimmar som räknas upp i 7 § i semesterlagen och under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete.
Semesterrätt Det antal semesterdagar som arbetstagaren intjänar under en arbetsmånad.
Semesterlön Den lön som betalas för semestertiden.
Semesterersättning Ersättning för outtagna semesterdagar när anställningsförhållandet upphör eller ersättning för ledighet, om arbetstagaren inte har intjänat någon semester.
Semesterpenning Tillägg (t.ex. 50 % av semesterlönen) om vilket man avtalat i kollektivavtal och som i allmänhet betalas i samband med semestern.
Sparad ledighet Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om att den del av semestern som överstiger 24 dagar tas ut som sparad ledighet under kommande år.
Semesterlönekalkyl Summan av semesterlön eller semesterersättning och grunderna för fastställandet av den.
Bokföring över semester Innehåller semestrarnas längd och tidpunkt, de extra lediga dagarnas antal och tidpunkter samt semesterlönernas och semesterersättningarnas belopp och beräkningsgrunder.