Tillstånd och anmälning - Yrkessjukdom - Yleistä

En läkare skall göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten, när han eller hon misstänker att en arbetstagare har en yrkessjukdom eller en annan arbetsrelaterad sjukdom. Sekretessbestämmelserna hindrar inte anmälan.

Läkare har skyldighet att anmäla yrkessjukdomar.

Anmälan ska innehålla

  • den insjuknade personens namn, personbeteckning och personens kontaktuppgifter
  • arbetsgivarens namn och arbetsplatsens kontaktuppgifter
  • andra kontaktuppgifter som behövs
  • exponeringens art och varaktighet
  • information om sjukdomens art, hur den har fastställts och vilka olägenheter den ger upphov till.

Anmälan

Blankett: Anmälan om yrkessjukdom eller misstänkt yrkessjukdom eller annan arbetsrelaterad sjukdom

Anmälan lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område arbetsplatsen ligger. Kontaktinformation.

Om du skickar anmälan med e-post, rekommenderar vi att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet bedömer anmälan om yrkessjukdom

Ansvarsområdet för arbetarskyddet bedömer om det på basis av läkarens anmälan finns anledning att med hjälp av tillsynsåtgärder utreda arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Syftet med tillsynsåtgärderna, som till exempel arbetarskyddsinspektionerna, är att förebygga att arbetstagare drabbas av liknande sjukdomar. I behandlingen av ärendet beaktas sekretessbestämmelserna.

En arbetarskyddsinspektion eller en annan tillsynsåtgärd gäller förhållandena på arbetsplatsen. Arbetarskyddsmyndigheten tar inte ställning till diagnostiseringen av en yrkessjukdom eller till eventuella ersättningar.

Från läkarens anmälan om yrkessjukdom till arbetarskyddsinspektionen

Från läkarens anmälan om yrkessjukdom till arbetarskyddsinspektionen

Tillstånd och anmälningar - Yrkesjukdomar - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Tillstånd och anmälningar - Yrkesjukdomar - Lisää Tyosuojelu.fissä