Ensiapuvalmius ruotsi yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren ska se till att den nödvändiga första hjälpen ges arbetstagarna och andra personer på arbetsplatsen. Arbetstagarna ska ges anvisningar om hur man får första hjälpen vid olycksfall eller insjuknande.

Det ska finnas tillräckligt med ändamålsenlig utrustning för första hjälpen på lämpliga och tydligt utmärkta platser på arbetsplatsen. På arbetsplatsen ska det också finnas ett utrymme som lämpar sig för första hjälpen, om det är nödvändigt på grund av antalet arbetstagare, arbetets art eller andra arbetsförhållanden.

Arbetsgivaren ska utse en eller flera arbetstagare för uppgifter gällande hjälpen samt sörja för deras utbildning och utrustning.

Företagshälsovården bedömer behovet av beredskap för första hjälpen

Företagshälsovården ska i arbetsplatsutredningen bedöma behovet av beredskap för första hjälpen. Utifrån bedömningen planerar företagshälsovården i samarbete med arbetsgivaren hur beredskapen för första hjälpen ska genomföras. I planeringen fastställs nödvändiga färdigheter i första hjälpen, såsom antalet personer som ska utbildas och kursernas innehåll samt nödvändig utrustning för första hjälpen.

Planeringen av beredskapen för första hjälpen genomförs vid behov i samarbete med representanter för organisationer inom befolkningsskyddet och räddningsväsendet. I planeringen beaktas i synnerhet beredskapen för första hjälpen vid storolyckor.

Till ordnandet av första hjälpen hör också handledning i hantering av psykiska reaktioner och följder som beror på arbetet eller arbetssituationerna.

Ensiapuvalmius ruotsi työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Färdigheter som erhålls genom utbildning i första hjälpen är nyttiga både på arbetsplatsen och på fritiden. Var och en är skyldig att hjälpa andra på bästa möjliga sätt – dock utan att äventyra sig själv eller andra. Det lönar sig att ta tillfället i akt om arbetsgivaren på arbetets vägnar erbjuder utbildning i första hjälpen.

På arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att ordna tillräcklig beredskap för första hjälpen med beaktande av arbetsplatsens karaktär och förhållanden. Varje arbetstagare är dock skyldig att för egen del främja beredskapen för första hjälpen.

  • Läs anvisningarna för första hjälpen och räddningsanvisningarna på din arbetsplats.
  • Ta reda på var utrustningen för första hjälpen finns (första hjälpen-skåp, defibrillatorer, plåsterpunkter, ögonsköljmedel, nödduschar osv.)
  • Kalla vid behov på hjälp genom att ringa nödnumret 112 (eller till kontrollrummet eller porten e.d.)
    • Berätta vad som har hänt.
    • Meddela var hjälpen behövs och vägled hjälpen till platsen.
  • Meddela arbetsgivaren om du upptäcker brister i utrustningen för första hjälpen.

Ensiapuvalmius ruotsi työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att ordna tillräcklig beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen. Företagshälsovården är skyldig att bedöma behovet av beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen och fastställa en tillräcklig nivå på beredskapen för första hjälpen (bland annat antalet personer som utbildats i första hjälpen, innehållet i första hjälpen-kurserna samt mängden utrustning för första hjälpen och dess kvalitet). För att företagshälsovården ska kunna göra bedömningen ska arbetsgivaren ge tillräcklig information om arbetsplatsen, arbetsmiljön, det arbete som utförs där och även i övrigt om allt som är viktigt för bedömningen av beredskapen för första hjälpen.

När antalet personer som deltar i utbildning i första hjälpen planeras ska man beakta hur arbetet utförs. Om arbetet utförs till exempel i skift, ska arbetsskiften planeras så att det i varje skift finns tillräcklig beredskap för första hjälpen.

Arbetet kan vara rörligt, arbetet kan i huvudsak utföras på gemensamma arbetsplatser eller så kan den egna arbetsplatsen vara en gemensam arbetsplats där det arbetar arbetstagare från flera olika arbetsgivare.

Varje arbetsgivare ansvarar för sina egna arbetstagare och deras säkerhet. När beredskap för första hjälpen planeras kan man inte lita på att en annan arbetsgivare har ordnat tillräcklig beredskap för första hjälpen. Visserligen ansvarar den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på de gemensamma arbetsplatserna eller byggherren/den huvudsakliga genomföraren på byggplatserna för att man på arbetsplatsen allmänt taget har planerat och genomfört en tillräcklig beredskap för första hjälpen och att alla som arbetar i området har fått tillräcklig information om dessa åtgärder och anvisningar.

Utgångsuppgifterna som påverkar beredskapen för första hjälpen är mycket viktiga. En tillräckligt omfattande utredning och bedömning av riskerna ska göras om arbetet och arbetsmiljön. Även andra relevanta faktorer, såsom farliga kemikalier, processer, maskiner, luftföroreningar, explosionsrisker osv, måste utredas.

Ensiapuvalmius ruotsi sanasto

Vokabulär

Första hjälpen En skadad person på händelseplatsen eller i dess närhet eller en person som fått en sjukdomsattack ska omedelbart ges fysisk och psykisk hjälp. Målet med första hjälpen är att förebygga att skadorna förvärras eller att nya skador uppstår. Var och en har en skyldighet att bistå och ge hjälp enligt sina färdigheter. Hälsovårdens yrkespersonal har en särskild skyldighet att delta i första hjälpen och akutvården.
Arbetsplatsens första hjälpen-beredskap På arbetsplatsen ska det finnas tillräckligt med första hjälpen-kunniga personer i relation till arbetsplatsens förhållanden. Det ska finnas första hjälpen-utrustning och verksamhetsanvisningar för olyckor. Till första hjälpen-beredskapen hör en verksamhetsplan inför eventuella olyckor. Där fastställs en verksamhetsmodell för olyckor, hur utbildningen och övningarna planeras och genomförs, var första hjälpen-stället och -utrustningen finns samt larm- och ledningsorganisationen med ansvarspersoner.
Utbildning i första hjälpen Syftet med utbildningen i första hjälpen är att främja kunskaperna i första hjälpen och förebygga olyckor genom att påverka attityderna samt genom konkreta övningar. Det stöder ett främjande av hälsan, identifieringen av olycksrisker och hanteringen av dessa.
Utbildare i första hjälpen En person som fått behörig utbildning som utbildare i första hjälpen.
Första hjälpen-gruppen Det kan vara ändamålsenligt att grunda en första hjälpen-grupp för riskfyllda arbetsplatser. Gruppen upprätthåller regelbundet sina kunskaper i första hjälpen genom repetitioner och övningar och utbildar sig till att agera som grupp, till exempel om det sker en storolycka.
Akutvård Vård som en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården ger omedelbart.