Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - Syöpää aiheuttavat aineet

​​​​​​​Ämnen, blandningar och föreningar från processer som orsakar risk för cancersjukdom och som vid inandning, förtäring eller upptagning via huden kan orsaka cancer eller öka förekomsten av cancer.

De vanligaste agenserna som orsakar risk för cancersjukdom på arbetsplatser är:

 • krom (VI)-föreningar
 • nickel och arsenik samt oorganiska föreningar av dessa
 • PAH-föreningar, dvs. polycykliska aromatiska kolväten, t.ex. benso(a)pyren, stenkolstjära, sot och stenkolstjärspigg
 • bensen
 • kadmium och dess föreningar
 • asbest
 • svetsskor och svetsångor från bearbetning av rostfritt stål och syrastål samt finfördelat damm
 • dieselavgaser
 • tobaksrök i omgivningen
 • trädamm från lövträd
 • finfördelat kristalliserat kvartsdamm
 • formaldehyd
 • PCB-föreningar
 • lösningsmedel, t.ex. bensen, 1,2-dikloretan
 • vinylklorid
 • 1,3-butadien
 • etylenoxid.

Exponering för agenser som medför risk för cancersjukdom är störst i följande yrken:

 • processkötare inom metallförädling
 • övriga byggarbetare
 • flygplansmekaniker och flygplansreparatörer
 • anrikningsarbetare
 • gruv- och brytningsarbetare
 • processkötarna vid avfallsförbrännings- och vattenreningsverk.

Agenser som medför risk för cancersjukdom förekommer också i följande arbetsmetoder, som räknas upp i bilaga I till statsrådets förordning 113/2024:

 • framställning av auramin
 • arbete som medför exponering för polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar)
 • arbete som medför exponering för cancerfarliga ämnen som uppkommer eller uppkommit vid förbränningsprocesser.
 • arbete som medför exponering för damm, rökgaser eller stänk, som uppstår vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten.
 • metod för framställning av kraftigt sur isopropylalkohol
 • arbete som medför exponering för trädamm från lövträd
 • arbete som medför hudexponering för använd motorolja
 • arbete som medför exponering för kristallint kvartsdamm
 • Arbete som medför exponering för sådana cytostatika enligt anatomisk-terapeutisk-kemiska klassificeringen av läkemedel (ATC) som medför risk för cancersjukdom eller exponering för andra läkemedel som innehåller i 2 § 1 punkten underpunkt a och 2 § 2 punkten underpunkt a i denna förordning avsedda ämnen som medför risk för cancersjukdom eller mutagena ämnen.
 • Svetsning och termisk skärning av rostfritt stål.
 • Arbete som medför exponering för avgaser från dieselmotorer.
 • Arbete som medför exponering för arsenik och oorganiska arsenikföreningar.

Bindande gränsvärden för exponering

Bindande gränsvärden har fastställts för vissa agenser som medför risk för cancersjukdom och det är inte tillåtet att överskrida gränsvärdena. . Mer information på webbsidan Gränsvärden.

Arbetsgivarens anmälningsskyldighet

Arbetsgivaren ska anmäla uppgifter om dem som i sitt arbete exponeras för agenser som medför risk för cancersjukdom och mutagena agenser till ASA-registret. Mer information finns på webbsidan ASA-registret.

Klassificering och märkning av cancerframkallande ämnen och blandningar

Ämnen eller blandningar som medför risk för cancersjukdom identifieras genom att de klassificeras i CLP-förordningens cancerfarlighetskategori 1 A eller 1 B. På etiketterna för ämnen och blandningar finns dessutom den bifogade faroangivelsen (H) och ett faropiktogram:

Faropiktogram om cancerframkallande ämnen enligt CLP-förordningen.

Om ämnet eller blandningen misstänks orsaka risk för cancersjukdom klassificeras det enligt CLP-förordningen i cancerfarlighetskategori 2. Den är dessutom märkt med faroangivelsen (H) och ett faropiktogram:

Faropiktogram om cancerframkallande ämnen enligt CLP-förordningen.

Ett varningstecken med en mänsklig figur som exploderar.Utmärkning av lokaler

Lokaler där ämnen som medför risk för cancersjukdom hanteras ska märkas ut tydligt.

En lämplig märkning är en skylt som anger allvarlig hälsofara (GHS08-skylt) samt tilläggstext: "Ämnen som medför risk för cancersjukdom i användning!".