Bestämmelser om kör- och vilotider - Yleistä

Körtid 9 timmar (artikel 6)

Den dagliga körtiden får uppgå till högst nio timmar. Den dagliga körtiden får emellertid utsträckas till tio timmar högst två gånger under en vecka.

Den dagliga körtiden är körtiden mellan två dagliga vilotider eller mellan en dygnsvila och en veckovila. Till förarens körtid räknas all den tid som fordonet är i rörelse.

Körtid är till exempel inte raster eller väntetid, lossning och lastning av gods, reparations- och servicetider, oberoende av om dessa sker längs vägen eller på en annan plats.

Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. En vecka omfattar tidsperioden mellan måndag kl. 00.00 och söndag kl. 24.00.

Rast 45 minuter (artikel 7)

Efter en körperiod på fyra och en halv timme ska föraren ta en rast på minst 45 minuter, såvida inte förarens dygnsvila eller veckovila börjar.

Föraren kan ta rasten i två delar. Då ska den första rasten omfatta minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Den andra rasten ska tas så att den sammanlagda körtiden inte överskrider fyra och en halv timme innan den andra rasten inleds.

Det är förbjudet att utföra arbete under rasterna. Rasten är avsedd för vila. Vid multibemanning kan föraren tillbringa rasten i ett fordon i rörelse.

Efter en rast på minst 45 minuter som föraren tagit som en eller två pauser börjar alltid en ny körperiod och tidigare körtider och raster beaktas inte.

Observera också rast i enlighet med arbetstidslagen.

Dygnsvila 11 timmar (artikel 8)

Dygnsvilan ska vara sammanhängande och omfatta minst 11 timmar under varje 24-timmarsperiod. Tiden föraren är bunden till arbetet, dvs. den sammanlagda körtiden, den övriga arbetstiden, väntetiden och rasterna får uppgå till högst 13 timmar.

Dygnsvilan kan delas så att föraren tar den i två separata perioder. Den första ska omfatta åtminstone tre timmar och den senare minst nio timmar. När arbetet inleds på nytt efter en dygnsvila börjar en ny 24-timmarsperiod.

Dygnsvilan får mellan två veckovilor förkortas högst tre gånger till minst nio timmar (= reducerad vilotid). Tiden föraren är bundet till arbetet får i detta fall vara högst 15 timmar.

Multibemanning (artikel 8)

Om två förare samtidigt följer med i fordonet är kontrollperioden 30 timmar. Då ska bägge förarna ha en sammanhängande vilotid på minst nio timmar. Tiden en förare är bunden till arbetet är högst 21 timmar.

I en multibemanningssituation där två förare är skyldiga att samtidigt följa med i samma fordon, behöver den andra föraren inte följa med under den första timmen. Ett fordon får om två förare medföljer röra sig utan avbrott högst 20 timmar, eftersom båda förarna får köra i högst 10 timmar och eftersom det är tillåtet att tillbringa rasterna i ett fordon i rörelse. Det är däremot inte tillåtet att tillbringa dygnsvilan i ett fordon i rörelse.

Veckovila 45 timmar (artikel 8)

Veckovilan ska vara en sammanhängande viloperiod om minst 45 timmar och den ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila.

Veckovilan kan reduceras till minst 24 timmar en gång under två på varandra följande veckor. Reducerad veckovila ska kompenseras med en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga i samband med en annan viloperiod om minst 9 timmar.

Under två på varandra följande veckor ska föraren ta ut

  • antingen två normala veckovilor (minst 45 timmar)
  • eller en normal veckovila och en reducerad veckovila (minst 24 timmar).

Avbrott i dygnsvilan (artikel 9)

När föraren följer med fordonet som transporteras med färja eller järnväg och tar ut sin normala dygnsvila (minst 11 timmar), får han eller hon avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits.

Föraren får alltså avbryta dygnsvilan om 11 timmar och en delad dygnsvila (3 + 9 timmar) för att stiga ombord på eller stiga av en färja eller ett tåg. Avbrotten får sammanlagt inte överskrida en timme. I samband med en delad dygnsvila gäller antalet avbrott (högst två) hela dygnsvilan och inte separat de båda delarna av en normal dygnsvila. Den tid som använts för avbrotten får på inga villkor förkorta vilotiden, dvs. dygnsvilan ska trots avbrotten tas ut inom 24 timmar från början av arbetsskiftet.

Avvikelser från bestämmelser om kör- och vilotider (artikel 12)

Lämpligt rastställe

För att få fordonet till ett lämpligt rastställe kan föraren avvika från artikel 6–9 i den utsträckning som är det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten för personer, fordon eller last, förutsatt att föraren inte äventyrar trafiksäkerheten.

Föraren ska för hand göra en anteckning om karaktären och orsaken till en sådan avvikelse i övervakningsanordningens färdskrivare eller på ett dokument som skrivits ut från övervakningsanordningen eller på arbetsskiftsförteckningen senast efter att ha anlänt till ett lämpligt rastställe.

Exceptionella omständigheter omedelbart före veckovilan

Under förutsättning att trafiksäkerheten inte äventyras får föraren under exceptionella omständigheter också avvika från vad som föreskrivs i artikel 6 punkt 1 och 2 och artikel 8 punkt 2

  • genom att överskrida den dagliga körtiden och körtiden under en vecka med högst en timme för att komma till arbetsgivarens verksamhetsställe eller den egna bostadsorten för veckovila
  • genom att överskrida den dagliga körtiden och körtiden under en vecka med högst två timmar, förutsatt att en 30 minuter lång oavbruten paus har hållits omedelbart innan den extra körningen för att nå arbetsgivarens verksamhetsställe eller förarens boningsort för regelbunden veckovila.

Föraren ska för hand göra en anteckning om orsaken till en sådan avvikelse i övervakningsanordningens färdskrivare eller på ett dokument som skrivits ut från övervakningsanordningen eller på arbetsskiftsförteckningen senast efter att ha anlänt till destinationen eller ett lämpligt rastställe.

Ersättande vila

Alla förlängda perioder skall ersättas med motsvarande sammanhängande vilotid som kan hållas i samband med vilken annan vilotid som helst före utgången av den tredje veckan efter den aktuella veckan.

Arbete under minimiviloperioderna (artikel 4 och 6)

Det är inte tillåtet för en förare att i anställnings- och tjänsteförhållande utföra något slag av arbete inom eller utanför transportbranschen under den minimidygnsvila eller minimiveckovila som avses i förordningen.

Privat företagsamhet och annat arbete som föraren utför för egen del är tillåtet under minimiviloperioderna. Om privat företagsamhet eller annat arbete som föraren utför för egen del sker i transportbranschen, bör lagstiftningen som gäller förare som är egenföretagare beaktas när det gäller både körtiden och det övriga arbetet.

En förare som är anställd hos flera än ett transportbolag eller hos ett annat företag eller som står till flera än ett transportbolags eller andra företags förfogande ska till varje transportbolag lämna tillräckligt med information om allt arbete som han eller hon utför i anställnings- eller tjänsteförhållande hos andra företag. Föraren ska självmant ge arbetsgivaren uppgifterna.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?