Kör- och vilotider för bilförare - Motorfordonsförares arbetstid

Arbetstidslagen tillämpas på motorfordonsförares arbete. Utöver det som framställs nedan är det alltså bra att bekanta sig med övrig information om arbetstid på arbetarskyddsförvaltningens webbplats Tyosuojelu.fi. Gällande förare finns särskilda bestämmelser i lagen, varav en del utgår när kör- och vilotidsförordningen tillämpas på förarens arbete. I sådana fall fastställs bestämmelserna om vilotider i huvudsak enligt ovan nämnda förordning. Även när det gäller motorfordonsförare kan flera saker avtalas på ett annat sätt i nationella kollektivavtal.

Motorfordonsförares arbetstid per dygn får vara som mest 11 timmar under den oavbrutna period av 24 timmar som närmast följer på dygnsvilan. Om en motorfordonsförares arbete inte lämpligen kan ordnas på något annat sätt, får arbetstiden per dygn förlängas till högst 13 timmar. Arbetsgivaren ska ändå se till att arbetstiden under den 48-timmarsperiod som närmast följer på dygnsvilan efter en sådan förlängd arbetstid inte överstiger 22 timmar. (ATL 9 §)

Diagram: förarens arbets- och viloperioder under 24 h och 48 h.

Motorfordonsförares arbetstid får inte överskrida 60 timmar under en kalendervecka.

För arbete som omfattas av kör- och vilotidsförordningen tillämpas förordningens bestämmelser om vilotider och raster. I övriga fall ska föraren ha minst en 30 minuter lång rast i en eller två omgångar för varje arbetspass på 5 timmar och 30 minuter. Föraren ska också få minst 10 timmars oavbruten vilotid under varje på varandra följande period om 24 timmar. När transportuppgiften kräver det får dock den dygnsvisa vilotiden förkortas högst två gånger till minst sju timmar under sju på varandra följande perioder om 24 timmar. Dessutom ska författningarna om veckovila beaktas.

Det är arbetsgivarens ansvar att stå för arbetstidsbokföringen när det gäller motorfordonsförares arbetstid. Färdskrivaruppgifter räcker inte som arbetstidsbokföring i sig, utan uppgifterna ska innehålla all genomförd arbetstid och inte bara tiden som används för att köra fordonet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?