Asiointipalvelu

Du loggar in i arbetarskyddets interaktiva e-tjänst med bankkoder eller ett mobilcertifikat (Suomi.fi-identifikation). För att uträtta ärenden för arbetsgivarens räkning krävs fullmakten Anmälan av uppgifter om arbetarskyddet och ansökan om tillstånd. Till exempel som arbetarskyddschef begär du efter att du identifierat dig i Suomi.fi fullmakter att uträtta ärenden för din arbetsgivare genom att välja Personliga fullmakter.

Mer information och instruktioner om fullmakter i tjänsten Suomi.fi.

Logga in i e-tjänsten

Det finns tre tjänster:

Arbetstagare: Lämna en begäran om tillsyn i anställningsärende

I arbetarskyddets e-tjänst kan du lämna en begäran om tillsyn till arbetarskyddsmyndigheten i följande ärenden:

  • Skriftligt intyg över permittering
  • Lönespecifikation
  • Uppgifter om utförd arbetstid (arbetstidsbokföring)
  • Semesterlönespecifikation
  • Semesterutredning
  • Skriftlig redogörelse för de centrala villkoren i arbetet (kan inte begäras efter att anställningsförhållandet har upphört)
  • Skriftlig redogörelse för de grunder enligt vilka varierande arbetstid motsvarar arbetsgivarens behov av arbetskraft (kan inte begäras efter att anställningsförhållandet upphört)
  • Skriftligt svar på möjligheten att förlänga den i arbetsavtalet avtalade ordinarie arbetstiden eller arbetsavtalets längd (kan inte begäras efter att anställningsförhållandet upphört)
  • Skriftlig redogörelse för grunderna för upphävande av arbetsavtal (kan inte begäras om anställningsförhållandet är i kraft)
  • Arbetsintyg (kan inte begäras om anställningsförhållandet är i kraft).

Vid behov kan du göra en begäran om tillsyn i flera ärenden.

Begäran om tillsyn i anställningsärende tas upp till behandling senast två veckor efter att den har anlänt till arbetarskyddsmyndigheten. I e-tjänsten kan du följa med hur behandlingen av ärendet framskrider.

Vänligen notera: Om du är anställd i ett tjänsteförhållande kan du göra en begäran om tillsyn i ärenden som gäller arbetstid och semester, även om tillsynen över lagstiftningen om tjänsteförhållanden i övrigt inte hör till arbetarskyddsmyndighetens behörighet. I problemsituationer kan du vid behov vända dig till ditt fackförbund. Om du inte hör till ett fackförbund kan du kontakta rättshjälpsbyrån om du vill.

Arbetsgivare: Anmäl dina korrigeringar

Via tjänsten kan du lämna in redogörelser enligt arbetarskyddsinspektörens uppmaning och anvisningar. Du kan komplettera skriftliga redogörelser i tjänsten med önskade bilagor, till exempel dokument, fotografier och videomaterial.

På basis av din redogörelse bedömer arbetarskyddsinspektören om skyldigheterna uppfylls. Du får ett meddelande om inspektörens beslut till din e-post. Om du har frågor om innehållet i skyldigheten ska du kontakta den inspektör som har gett den.

Genom e-tjänsten kan du lämna in redogörelser enligt nästan alla uppmaningar och anvisningar från arbetarskyddsinspektörer. Informationen om denna möjlighet ges i e-postmeddelandet i vilket inspektionsberättelsen levereras.

Arbetsgivare: Bedöm säkerheten i din arbetsmiljö

I tjänsten är det möjligt att bedöma hanteringen av arbetssäkerheten. Den innehåller en del som gäller identifiering och bedömning av risker och riskfaktorer i arbetet. Mer information om metoden finns på sidan Halmeri-metoden. Tjänsten tillåter även användning av Arbetarskyddscentralens verktyg och metoder.

Behöver du stöd för att använda tjänsten?

Om du har frågor om inloggning till e-tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifiering, se Anvisningar och stöd i Suomi.fi.

Om din fråga gäller ditt egentliga ärende med arbetarskyddsmyndigheten, till exempel om du vill lämna en begäran om tillsyn, kontakta arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning, tfn 0295 016 620.

I frågor som gäller ålagda skyldigheter kan du kontakta den arbetarskyddsinspektör som har ålagt skyldigheten eller vid behov den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ange uppgifterna om skyldigheterna när du tar kontakt.

Uppgifter som lämnats via e-tjänsten sparas i arbetarskyddsmyndighetens ärendehanteringssystem och/eller tillsynsdatasystem och uppgifterna kan användas i arbetarskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet. Sparandet gäller inte bedömningen av hanteringen av arbetssäkerheten med Halmeri-metoden.