Importörer - Alasivu

Vad ska man diskutera om med tillverkaren eller dennes representant?

Informera tillverkaren om användningssyftet med maskinen och hurdana de (drifts)förhållanden på arbetsplatsen som inverkar på arbetstagarnas säkerhet är.

Ställ bland annat följande frågor till tillverkaren:

 • Har tillverkaren upprättat en EG-försäkran om överensstämmelse med kraven och försett maskinen med CE-märkning?
 • Vilka hälso- och säkerhetsrisker kan användningen av maskinen medföra?
 • Har maskinen mekaniska risker såsom farliga rörliga delar som personer kan komma i beröring med, och vilka skydd och säkerhetsanordningar ingår i maskinens utrustning?
 • Behövs det nödstoppsmekanismer, och hur lösgörs maskinen från sin energikälla?
 • Genom vilka principer fungerar maskinens styrsystem och reglage?
 • Orsakar användningen av maskinen utsläpp? Räcker det med befintliga utsläppssystem om maskinens utsläpp är betydande eller måste man skaffa nya system?
 • Är maskinen konstruerad så att buller- och vibrationsnivån är så låg som möjligt?
 • Kontrollera att maskinens buller- och vibrationsutsläpp har antecknats i bruksanvisningen.
 • Har maskinen mycket heta eller kalla delar, och kan de isoleras eller skyddas?
 • Har maskinen laserutrustning eller andra strålningskällor, och kan exponeringen för strålning elimineras? Vilka säkerhetsåtgärder bör tillämpas för att förebygga olägenheterna med strålning om detta inte är möjligt?
 • Hur beaktas riskerna förknippade med el: skydd av delar med spänning, elektrisk isolering enligt driftsförhållandena, elektrostatiska fenomen, kortslutningar och andra värmefenomen orsakade av överbelastning?
 • Hur har ergonomiska principer beaktats, så att användningen av maskinen inte orsakar alltför stor fysisk eller psykisk belastning?
 • Orsakar andra energikäller, såsom hydraulik eller tryckluft, risker?
 • Finns det tillräckligt mycket information om underhåll eller fel?
 • Hur har man i konstruktionen/tillverkningen beaktat
 • maskinens service, reglering och underhåll, såsom lösgöring från energikällan, drifts- och serviceställenas tillgänglighet, byte av delar och eventuell rengöring av inre delar?
 • Finns det tillräckliga anvisningar om hur man gör sig av med och förstör maskinen?
 • Ger tillverkaren information om andra användare som köpt likadana maskiner har haft problem med dem?
 • Behövs en typbesiktning?