Arbetsmiljö - Radon - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Radonhalten i arbetsutrymmena ska vid behov uppmätas.

Radonhalten i inomhusluften kan mätas. Enheten för radioaktivitet är becquerel (Bq) som motsvarar att en atom sönderfaller per sekund. Radonhalten uppges i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Arbetsgivaren är skyldig att ta reda på radonhalten i arbetslokaler där det finns grunder för misstankar om radonhalter som överskrider referensvärdena. Genom arbetarskyddsinspektioner kontrolleras att arbetsgivaren sörjer för arbetsplatsens säkerhet även vad gäller exponering för radongas.

Referensvärden för radonhalt på arbetsplatser

Referensvärden för radonhalt på arbetsplatser fastställs i strålskyddsförordningen. Radonhalten får vid regelbundet arbete (över 600 timmar per år) inte överskrida årsmedelvärdet 300 Bq/m3. Samma referensvärde tillämpas även på skolor, daghem och andra offentliga lokaler.

Höga radonhalter kan förebådas utifrån resultat från tidigare utförda radonmätningar. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över kommuner där radonhalten ska utredas på alla arbetsplatser (i tidigare utförda mätningar av årsmedelvärde överskrids referensvärdet i minst 10 procent av fallen). I och med lagstiftningsreformen kommer flera nya kommuner och enskilda postnummerområden i vissa kommuner att omfattas av mätningsskyldigheten.

Dessutom ska radonhalten utredas i arbetsutrymmen som befinner sig på åsar eller andra grus- och sandområden som lätt släpper igenom luft samt i alla arbetslokaler under jord där man arbetar regelbundet. I regel behövs ingen mätning, om arbetsplatsen ligger på andra våningen eller högre upp i byggnaden.

Mätningen utförs i arbetsplatsens samtliga byggnader

Radonmätningen utförs under en tid av minst två månader med en så kallad radonmätningsburk. Mätningen utförs i varje byggnad där arbete pågår. Radonmätningssäsongen inleds i början av september och varar till slutet av maj.

I större fastigheter utförs mätningar på flera ställen. I industrihallar förslår vanligtvis en eller två mätningar och i kontorslokaler täcker en mätning ett 200 kvadratmeter stort område.

Mer information om Strålsäkerhetscentralen

Arbetsgivaren är skyldig att underrätta Strålsäkerhetscentralen (STUK) om resultaten av radonmätningar på arbetsplatsen. Mätresultat rapporteras via STUK's elektroniska tjänst. Mätningar som beställts från STUK behöver inte rapporteras.

STUK tar hand om övervakningen då radonhalten överskrider referensvärdet och ger vid behov arbetsplatsen en uppmaning att minska radonhalten eller göra upp en tilläggsutredning.

Mer information om radon och mätning av radonhalt finns att tillgå i STUKs nättjänst:

Arbetsmiljö - Radon - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Strålsäkerhetslag (859/2018)

  • 155 § utredning av radonhalten på arbetsplatser