Tillsynsanvisningar - Alasivu

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen tillsynsanvisningar för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken. Syftet med tillsynsanvisningarna är att harmonisera arbetarskyddstillsynen, förbättra arbetarskyddskontrollernas kvalitet och öka verksamhetens transparens. Anvisningarna är avsedda för hela arbetarskyddsförvaltningen och i synnerhet för arbetarskyddsinspektörerna.

Allmän tillsynsanvisning

Anvisning om tillsynen över arbetarskyddet och utövandet av befogenheter 2021 (pdf)

I anvisningen behandlas arbetarskyddstillsynen generellt. I anvisningen behandlas inspektörens verksamhet och inspektioner, inspektionsberättelser, förpliktelser som åläggs arbetsgivare och andra aktörer samt uppföljning av efterlevnaden av förpliktelserna. Dessutom behandlas i anvisningen arbetarskyddsmyndighetens utövning av befogenhet och verksamhet i arbetsbrottmål. Tillgänglig också på finska och på engelska.
 

Nedan uppräknas tillsynsanvisningarna i den ordning som de publicerats.

Tillsynen av psykosocial belastning i arbetet

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 3/2023

I anvisningen behandlas tillsynen av psykosocial belastning i arbetet. Psykosocial belastning övervakas i samband med myndighetsinitierade inspektioner eller på en kunds initiativ.

Den myndighetsinitierade tillsynen riktas både på arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetarskyddslagen och på arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovårdstjänster. Inspektören bedömer på arbetsplatsen utredningen och bedömningen av belastningsfaktorerna i arbetet, vidtagna åtgärder och deras tillräcklighet i förhållande till de skadliga belastningsfaktorerna samt undervisning, handledning och uppföljning.

Den kundinitierade tillsynen består av rådgivning, bedömning av tillsynsbehovet, inledning och utredning av kundärendet samt bedömning av ärendet och slutsatser.

I anvisningen beskrivs också vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av likabehandling och diskriminering

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 2/2023

Anvisningen beskriver vad en inspektör ska inspektera när det gäller tillsynen av likabehandling och diskriminering i arbetslivet. Tillsyn av likabehandling och diskriminering i arbetslivet utövas på kundinitiativ eller i samband med en arbetsplatsinspektion på myndighetsinitiativ.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls. Tillsynsanvisningen syftar även till att klargöra uppdelningen mellan arbetarskyddsmyndighetens respektive jämställdhetsombudsmannens befogenheter och samarbetspraxis. I anvisningen beskrivs även samarbetet med diskrimineringsombudsmannen.

Tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2023

Tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande I anvisningen om tillsynen av trakasserier och annat osakligt bemötande framställs de åtgärder som vid en inspektion ska genomföras då man övervakar att bestämmelserna om trakasserier och annat osakligt bemötande iakttas.

I anvisningen beskrivs kännetecknen på trakasserier och osakligt bemötande, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över utländsk arbetskraft

Arbetarskyddsförvaltningens anvisningar 2/2022

Anvisningen om tillsynen över utländsk arbetskraft beskriver vad en inspektör ska inspektera när det gäller tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft i Finland. Med utländsk arbetstagare avses en person som inte är finsk medborgare. Tillsynen över utländsk arbetskraft omfattar rätten att arbeta, lagar och bestämmelser som gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som tillämpas på arbetstagaren.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över anställningsfrågor

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2022

I anvisningen om tillsynen över anställningsfrågor beskrivs vad en inspektör ska inspektera vid tillsynen över lagstiftningen angående anställningsfrågor.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektioner, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen av kemiska agenser

Arbetarskyddstillsynens ansvisningar 2/2020

I anvisningen om tillsynen av kemiska agenser presenteras de saker som beaktas i arbetarskyddstillsynen då inspektören övervakar att lagstiftningen om kemiska agenser iakttas.

I anvisningen definieras kemiska agenser och det beskrivs på en allmän nivå vad som granskas under arbetarskyddsinspektionen, vilka förpliktelser arbetsgivaren kan åläggas och på vilket sätt förpliktelserna följs upp. Inspektören bedömer alltid arbetsplatsen som en helhet. Den här anvisningen är ett vägledande hjälpmedel för inspektören som utför inspektioner.

Tillsynen av fysiskt våld och risker för våld

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2020 (pdf)

I anvisningen om tillsynen över fysiskt våld och risken för våld anges vad inspektören ska övervaka när det huvudsakliga målet för inspektionen är att bekämpa risken för fysiskt våld. I anvisningen beskrivs kännetecknen på våld eller risken för våld, branscher och uppgifter där risken för våld är stor, vilka omständigheter som granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.

Tillsynen över ordnandet av företagshälsovård

Arbetarskyddstillsynens anvisningar 1/2019 (pdf)
En ny version av anvisningen har publicerats på finska och kommer att uppdateras på svenska under augusti 2024.

Anvisningen om tillsynen över ordnandet av företagshälsovård beskriver vad en inspektör ska inspektera då man övervakar att företagshälsovård har ordnats i enlighet med lagen. Genom tillsynen kontrollerar man att arbetsgivaren i enlighet med lagstiftningen har ordnat företagshälsovård, genomfört företagshälsovården och samarbetat med arbetsplatsens personal och producenten av företagshälsovårdstjänsterna.

I anvisningen beskrivs vilka omständigheter som ska granskas i samband med inspektionen, vilka skyldigheter arbetsgivaren kan åläggas och hur man följer upp att skyldigheterna uppfylls.