Vibrationsbekämpning - Alasivu

Om arbetstagarens dagliga exponering för vibration överstiger insatsvärdet ska arbetsgivaren utarbeta och genomföra ett vibrationsbekämpningsprogram, dvs. en plan för att minska exponeringen för vibration. Syftet med programmet är att minska exponeringen för vibration och därmed relaterade negativa hälso- och säkerhetskonsekvenser så mycket som möjligt. När arbetsgivaren fattar beslut om metoder och den ordning i vilken de ska genomföras ska resultaten av riskbedömningen av vibrationer beaktas.

I vibrationsbekämpningsprogrammet ska arbetsgivaren behandla alla arbetsfaser som orsakar avsevärda vibrationer samt de maskiner och anordningar som används i dem. Programmet ska också innehålla arbetsgivarens planer för att minska vibrationernas styrka eller längd i respektive exponeringssituation eller hur arbetsgivaren i övrigt strävar efter att minska de skadliga konsekvenserna av vibrationer. Dessutom ska arbetsgivaren ange en målsatt tid för vidtagandet av dessa åtgärder och utse en ansvarig person så att arbetsgivaren kan följa upp genomförandet av vibrationsbekämpningsprogrammet.

Metoder i vibrationsbekämpningsprogrammet

Det bästa alternativet är att helt avstå från arbetsfaser som orsakar vibrationer till exempel genom att ändra produkternas konstruktion eller tillverknings- eller förflyttningssätten. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren minska riskerna och olägenheterna med exponering för vibrationer så mycket som möjligt.

Om exponeringen för vibrationer är så stor att arbetsgivaren ska utarbeta ett vibrationsbekämpningsprogram ska arbetsgivaren överväga om följande metoder kan användas:

 • ersättning av vibrationsorsakande arbetsmetoder med andra metoder där vibrationerna är mindre eller kortvarigare
 • införande av arbetsredskap som orsakar så lite vibrationer som möjligt i arbetet
 • dämpning av grip- eller beröringsytor med tilläggsutrustning, till exempel dämpande handtag eller säten
 • planer för underhåll av arbetsredskap, passager och konstruktioner på arbetsplatsen
 • placering av personliga arbetsplatser så att behovet av förflyttningar minskar och förflyttningarna kan göras så att exponeringen för vibrationer är så liten som möjligt
 • planering av personliga arbetsplatser så att styrreglagen är inom räckhåll utan att arbetstagaren behöver sträcka eller vrida på sig och så att arbetet kan utföras i en normal sittande ställning
 • planering av personliga arbetsplatser så att verktyg inte behöver kramas med kraft och så att handleden, armbågen eller axeln inte är vridna eller fingrarna extremt utbredda
 • instruktion av arbetstagarna så att de kan utföra arbetet med tillgängliga metoder på ett sätt som exponerar dem för så lite vibrationer som möjligt
 • arbetsrotation där längden och styrkan hos exponeringen för vibrationer för respektive arbetstagare begränsas så mycket som möjligt
 • planering av arbetsdagen för de arbetstagare som använder vibrerande manuella arbetsmaskiner och andra maskiner så att exponeringen för vibrationer tidvis minskar eller avbryts
 • klädsel som skyddar mot kyla och fukt för arbetstagare som exponeras för vibrationer
 • handskar som skyddar mot vibrationer för dem som exponeras för högfrekvent handvibration.

Om någon av ovan nämnda metoder är tillgänglig till skäliga kostnader i förhållande till risken ska arbetsgivaren införa den i vibrationsbekämpningsprogrammet.