Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren ska aktivt följa upp om trakasserier förekommer på arbetsplatsen och på eget initiativ ingripa i dem. I allmänhet är det lättare att stoppa trakasserier ju tidigare man ingriper. Trakasserier kan också förebyggas genom att utarbeta spelregler för gott beteende i arbetet och se till att alla i arbetsgemenskapen är medvetna om att arbetsgivaren konsekvent ingriper i trakasserier. 

Vad är trakasserier?

I arbetarskyddslagen förbjuds trakasserier som medför olägenheter för eller äventyrar arbetstagarnas hälsa. Trakasserier handlar om systematiskt och fortlöpande negativt beteende.

 Trakasserier är till exempel

 • upprepade hot
 • skrämmande beteende
 • elaka och antydande budskap
 • nedsättande och föraktfullt tal
 • fortlöpande grundlös kritik och försvårande av arbetet
 • ifrågasättande av rykte eller ställning
 • isolering från arbetsgemenskapen
 • sexuella trakasserier.

Ett sådant beteende kan skada eller äventyra arbetstagarens hälsa.

Trakasserier kan också anknyta till missbruk av direktionsrätten. Exempel på detta är

 • återkommande omotiverat ingripande i arbetet
 • omotiverade ändringar av arbetsuppgifternas kvalitet eller kvantitet
 • ändringar av avtalade arbetsvillkor utan laglig grund
 • osaklig användning av direktionsrätten
 • utdelning av förnedrande befallningar.

Vad är inte trakasserier?

Allt dåligt beteende på arbetsplatsen är inte trakasserier eller annat osakligt bemötande som enligt arbetarskyddslagen medför fara för hälsan. Till exempel lindriga, enskilda handlingar såsom sporadiskt osakligt tal eller meningsskiljaktigheter i anslutning till arbetet är inte trakasserier.

Arbetsgivarens beslut och åtgärder med stöd av direktionsmakten kan upplevas vara osakliga. Arbetsgivaren har dock rätt att planera, leda och övervaka arbetet. Arbetsgivaren har också rätt att besluta om arbetsuppgifternas kvalitet, omfattning och arbetsmetoder samt rutinerna på arbetsplatsen.

Trakasserier är inte

 • sakliga och motiverade beslut och anvisningar avseende arbetsgivarens arbete och arbetsledning
 • gemensam behandling av problem i arbetet och arbetsgemenskapen
 • motiverat ingripande i arbetsprestationer
 • varning av motiverad orsak
 • hänvisning av arbetstagaren till bedömning av arbetsförmågan av motiverad orsak.
   

Förebyggande av trakasserier och osakligt bemötande på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska vara medveten om trakasserier på arbetsplatsen och i mån av möjlighet förhindra att trakasserier uppstår. Arbetsgivaren kan exempelvis i utvecklingssamtal eller genom olika enkäter om arbetsplatsen reda ut arbetstagarnas åsikter om arbetsplatsens atmosfär och hur arbetsgemenskapen fungerar. Arbetsgivaren ska systematiskt bedöma hur väl arbetsgemenskapen fungerar socialt och utifrån bedömningen fastställa de åtgärder som bör vidtas för att undvika trakasserier.

Exempel på åtgärder som förebygger trakasserier är

 • ledningens klara ställningstagande till att trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen (nolltolerans)
 • spelregler för gott beteende
 • på förhand utvecklade rutiner med hjälp av vilka man systematiskt och effektivt ingriper i trakasserier
 • utbildning av arbetstagare i hur man undviker och förebygger trakasserier
 • utbildning av chefer i att upptäcka, reda ut och stoppa trakasserier.

Trakasserier kan också förebyggas genom att man ser till att det inte finns missförhållanden som utsätter arbetstagare för trakasserier på arbetsplatsen. Faktorer bakom trakasserier är ofta dålig organisering av arbetet, oklar ansvarsfördelning, bristfälligt ledarskap och dåligt fungerande samarbete. Även alltför mycket jobb och tidspress kan leda till att man inte alltid beter sig sakligt på arbetsplatsen.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Vad ska du göra om du blir föremål för trakasserier?

Diskutera de trakasserier du upplevt så snabbt som möjligt med den person som betett sig dåligt. Förklara så tydligt som möjligt att du upplever att personens beteende är osakligt och att du inte accepterar dennes agerande. Beskriv konkret vilket slags beteende du upplevt vara osakligt. Be personen att sluta med trakasserierna och ändra sitt beteende. Om den dåliga behandlingen ändå fortsätter, meddela att du kommer att berätta om saken för din chef. Om den som trakasserar är en nära chef ska du upplysa honom eller henne om att frågan förs vidare till vederbörandes chef för kännedom och handläggning.

Du kan diskutera dina upplevelser med en arbetsskyddsfullmäktig eller fackförbundets förtroendeperson. Vid behov kan du också kontakta företagshälsovården.

För den fortsatta behandlingen är det viktigt att du antecknar på vilket sätt du blir trakasserad, när trakasserier förekommer och hur du själv agerat i dessa situationer.

Hur ska du anmäla trakasserier?

På många arbetsplatser finns det avtalade rutiner för vad man ska göra om man upplever trakasserier eller osakligt bemötande. Ta del av rutinerna och agera enligt arbetsplatsens anvisningar. Om du inte vet om din arbetsplats har färdiga rutiner kan du ta upp frågan med din chef, en arbetarskyddsfullmäktig eller fackförbundets förtroendeperson.

Om inga rutiner finns för hur du ska anmäla trakasserier kan du berätta för chefen att du vill diskutera trakasserierna med honom eller henne. Om du upplever att chefen trakasserar dig ska du ta upp frågan med chefens chef. Även i de fall då den som trakasserar hör till den högsta ledningen på arbetsplatsen ska upplevda trakasserier anmälas till arbetsgivaren.

Stöd för att föra ärendet till chefens arbetsgivare får du vid behov exempelvis av en arbetarskyddsfullmäktig, en fackförbundets förtroendeperson eller någon annan stödperson. Du kan också anmäla upplevda trakasserier med blanketten Anmälan till arbetsgivaren om trakasserier som upplevts i arbetet (pdf).

Be att chefen ska behandla ärendet. Säg också att du vill veta vilka åtgärder din chef tänker vidta. Om man inte reagerar på din anmälan inom en skälig tid, ta reda på av den som mottagit din anmälan om han eller hon redan har börjat reda ut eller avser börja reda ut trakasserierna du upplevt. Om chefen inte vidtar åtgärder för att reda ut ärendet inom skälig tid kan du vidarebefordra ärendet och din anmälan till en högre nivå ovanför din chef. 

Om behandlingen inte framskrider på din arbetsplats, säkerställ att din arbetsgivare är medveten om anmälan du har gjort. Kontakta vid behov arbetarskyddets telefonrådgivning för ytterligare instruktioner.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken fungerar som regionala arbetarskyddsmyndigheter. Om arbetsgivaren inte agerar för att stoppa trakasserierna eller trakasserierna inte har upphört kan du kontakta arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning.

Arbetarskyddsmyndigheten ger anvisningar och råd samt övervakar vid behov att arbetsgivaren efter att ha fått kännedom om trakasserierna agerar för att stoppa dem. 

Arbetarskyddsmyndighetens skyldigheter omfattar inte att bistå kunden eller arbetsgivaren i behandlingen av ärendet på arbetsplatsen eller att medla i konflikter. Arbetarskyddsmyndigheten reder inte ut vem som är skyldig och avgör inte tvister, och den kräver inte heller ersättning för trakasserier.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Hur ska anmälda trakasserier redas ut?

Information om trakasserier kan komma från den som själv upplevt trakasserier, men också från företagshälsovården, fackförbundets förtroendepersonen eller en arbetarskyddsfullmäktig. När du får en anmälan om upplevda eller observerade trakasserier ska du reagera på det omedelbart.  Om arbetsplatsen har avtalade rutiner för behandling av trakasserier ska du följa dem.  

Informera den som upplevt trakasserier vilka åtgärder du inleder med anledning av anmälan och när. 

Först ska händelseförloppet för de handlingar som upplevts som trakasserier redas ut opartiskt av alla parter. Det rekommenderas att utredningen påbörjas inom två veckor från att ärendet blivit känt.  

Vi behov kan du anlita utomstående experthjälp för utredningen, till exempel via företagshälsovården. Arbetsgivaren ansvarar dock för utredningen och de åtgärder som behöver vidtas. Vid behov kan du be arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning om instruktioner och råd angående hur man hanterar trakasserier på arbetsplatsen. 

Hur ingripa i trakasserier?

Efter utredningen ska arbetsgivaren överväga de åtgärder som behövs för att lösa situationen. Arbetarskyddslagen föreskriver inte hur trakasserier bör lösas. Om det förekommer förbjudna trakasserier på arbetsplatsen ska arbetsgivaren stoppa dem med tillgängliga metoder. 

Om chefen anser att det förekommer trakasserier eller osakligt bemötande på arbetsplatsen har han eller hon rätt att förbjuda sådant beteende. Det är chefens uppgift att tydligt fastställa vilket beteende som inte är acceptabelt i arbetsgemenskapen. 

Det är bra att anteckna de slutledningar som gjorts av utredningen av trakasserierna samt de instruktioner och bestämmelser som getts för att få slut på trakasserierna. Arbetsgivaren ska övervaka att de åtgärder som vidtagits för att stoppa trakasserierna genomförs och är tillräckliga. Om trakasserierna fortsätter har arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder, till exempel ge en varning till den trakasserande personen.

Även de missförhållanden som ligger bakom upplevelsen av trakasserier ska åtgärdas

Om arbetsgivaren anser att det inte är fråga om förbjudna trakasserier, ska han eller hon säga detta och motivera det tydligt för parterna. Trakasserierna kan bero på andra faktorer relaterade till arbetets organisering eller det sociala umgänget på arbetsplatsen som arbetsgivaren bör ingripa i.

Trakasserierna kan ha uppstått till följd av oklart definierade arbetsuppgifter, ansvarsförhållanden eller rutiner, dålig kommunikation eller bristfälligt ledarskap. Läs mer om psykosociala belastningsfaktorer som ligger till grund för trakasserier.

Trakasserier förebyggs genom utarbetade spelregler för gott beteende och rutiner för ingripande i trakasserier samt en klar organisering av arbetet och ansvarsfördelning.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 28 § trakasserier
 • 18 § arbetstagarnas allmänna skyldigheter.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (KKO:2014:44) dömdes arbetsgivaren till att betala ersättning till en arbetstagare på grund av osakligt bemötande.