Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2022 förrättade vi ungefär 23 100 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge ungefär 6 200 uppmaningar och ungefär 42 500 anvisningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav. Inspektionsberättelsen lämnas till arbetsplatsen inom en månad efter avslutad inspektion eller när ansvarsområdet för arbetarskyddet har fått allt material som behövs.

Under år 2022 blev vi sammanlagt 34 300 gånger kontaktade av kunder. Kontakterna ledde i över 2 000 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 340 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i nästan 500 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 527 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2022 allt som allt nästan 1 100 arbetsolycksfall.

För mer information se arbetarskyddsförvaltningens årsberättelser.

Ärenden som omfattats av arbetarskyddsbesiktningen åren 2017–2022

Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt täcker inspektioner från åren 2017–2022. Arbetsplatsinspektionerna i materialet är sammanlagt nästan 130 000. Antalet inspekterade arbetsgivare är nästan 48 000 och arbetsplatserna över 79 000. Materialet gör det möjligt att jämföra de ärenden som har kontrollerats i samband med arbetarskyddsinspektionerna enligt antal, bransch och ärendeklass. Dessutom kan indikatorerna ge uppgifter om huruvida de kontrollerade ärendena är lagenliga.

Läs mer: Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap.