Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2021 förrättade vi ungefär 20 500 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge över 34 000 anvisningar och ungefär 5 00 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav. Inspektionsberättelsen lämnas till arbetsplatsen inom 1 månad efter avslutad inspektion eller när ansvarsområdet för arbetarskyddet har fått allt material som behövs.

Under år 2021 blev vi sammanlagt 37 000 gånger kontaktade av kunder. Kontakterna ledde i över 2 000 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 330 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 400 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 764 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2021 allt som allt över 1 100 arbetsolycksfall.

För mer information se arbetarskyddsförvaltningens årsberättelser.

Ärenden som omfattats av arbetarskyddsbesiktningen åren 2017–2020

Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt täcker inspektioner från åren 2017–2020. Arbetsplatsinspektionerna i materialet är sammanlagt nästan 90 000. Antalet inspekterade arbetsgivare är nästan 38 000 och arbetsplatserna över 63 000. Materialet gör det möjligt att jämföra de ärenden som har kontrollerats i samband med arbetarskyddsinspektionerna enligt antal, bransch och ärendeklass. Dessutom kan indikatorerna ge uppgifter om huruvida de kontrollerade ärendena är lagenliga.

Läs mer: Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap.