Kvartsipöly - Ingressi

Alveolärt kvartsdamm (kristallin kiseldioxid) är mycket finfördelat damm som tränger djupt in i lungorna vid inandning. Exponering för kvarts sker bland annat inom gruvdrift, betongindustrin, glas- och porslinsindustrin samt i olika arbetsuppgifter inom byggindustrin. Kvartsdamm förekommer i alla arbeten där man bearbetar stenämnen.

Kvartsipöly - Yleistä aiheesta

 

Allmänt om ämnesområdet

Om tillsyn på byggarbetsplatser

Målet med tillsynen på byggarbetsplatser är att ingen exponeras för cancerframkallande ämnen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Tillsynen inriktas på byggherrar, byggarbetsplatsens huvudgenomförare, arbetsgivare och egenföretagare.

Huvudvikten i tillsynen

 • Planer för dammbekämpning och deras innehåll
 • Introduktion för arbetstagarna
 • Användning av dammbekämpningsmetoder
  • Maskiner och arbetsredskap
  • Arbetsmetoder
  • Sektioneringar/skyddsväggar
  • Personlig skyddsutrustning
 • Anvisningar för hantering av kvartsdamm (Arbetshälsoinstitutet). Stöd för tillsynen.
 • Användning av arbetsmetoder som medför mindre damm
 • Krav på dammätningar vid behov
 • Personalutrymmen

Skyddsåtgärdernas ordning

1. Avlägsna
Arbetsprocesserna planeras och utförs så att arbete som medför exponering inte ska behöva utföras.
2. Ersätta
Material som innehåller kvarts ersätts med material som innehåller mindre kvarts.
3. Tekniska skyddsåtgärder
Punktutsug, undertrycksreglering, dammbindning m.m. (även andningsskydd)
4. Kontrollåtgärder
Begränsa tillträde till arbetsområdet, utbildning, anvisningar, information till arbetstagarna
5. Personlig skyddsutrustning
Sista alternativet, t. ex. andningsskydd och andra skydd

Byggherrens skyldigheter

Byggherren ska för arbetsplatsen utarbeta skriftliga instruktioner som innehåller tidsplaneringen av arbetet, kraven för särskilda arbetsmetoder, förfarandet vid ordnande av underentreprenader samt förfaranden som gäller arbetsgivarnas åtgärder vid arbetshygieniska mätningar. Beträffande arbetshygieniska mätningar ska byggherren definiera vilka ämnen som mäts, vilka arbetsgivare som utför mätningarna och i vilka arbetsskeden.

När arbetshygieniska mätningar utförs ska skadligt kvartshaltigt damm beaktas. Byggherren ska meddela om det finns ett behov att göra arbetshygieniska mätningar. Om det inte finns något behov av mätningar ska byggherren motivera varför mätningar inte behövs.

I säkerhetsdokumentet, säkerhetsbestämmelserna eller de standardiserade tillvägagångssätten kan byggherren ta ställning till kraven på arbetsmetoder som omfattar särskilda risker, t. ex. åtgärder som vidtas för att eliminera eller minska exponeringen då arbetstagare exponeras för kvartshaltigt damm. I åtgärderna har de arbeten som utförs på arbetsplatsen och de omständigheter som hänför sig till andra funktioner på arbetsplatsen beaktats.

Huvudgenomförarens skyldigheter

Huvudgenomföraren är skyldig att utarbeta en plan för dammbekämpning på byggarbetsplatsen.
När det gäller kvartshaltigt damm ska följande nämnas i planen för dammbekämpning:

 • arbetsskeden där kvartshaltigt damm kan bildas
 • vilka åtgärder som vidtas för att förhindra spridningen av kvartshaltigt damm
 • behovet och genomförandet av sektionering
 • hurdana dammutsugningsmetoder som används i maskiner och arbetsredskap
 • hur damm avlägsnas från ytorna och vilka redskap som används för detta (städningsmetoder, redskap och hur ofta).

I planen för dammbekämpning eller i någon annan plan ska nödvändig personlig skyddsutrustning ha definierats när det finns risk för exponering för skadligt damm på byggarbetsplatsen. I planen ska även anges hur arbetskläder och arbetsredskap ska tvättas när arbetstagaren lämnar ett område där skadligt damm har förekommit.

Planen för dammbekämpning ska innehålla anvisningar om hur andningsskydd ska förvaras så att de inte är utsatta för föroreningar på byggarbetsplatsen.

Huvudgenomförarens uppgifter:

 • Berätta hur arbetstagarna ska avlägsna eller minska exponeringen för kvartshaltigt damm (t.ex. kraven på maskiner som används och åtgärder för att förhindra spridning av damm).
 • Berätta om behovet av andningsskydd.
 • Förbjuda kaffe- och matpauser i arbetslokaler som medför exponering.
 • Samordna arbetet så att arbete i ett område som påverkas av det dammande arbetsskedet begränsas.
 • Sörja för (i allmänhet) att det finns ändamålsenliga personalutrymmen på arbetsplatsen.
  • Vid behov ett utrymme med separata skåp för smutsiga och rena kläder.
  • Personalutrymmena ska städas dagligen och vid behov även oftare.
 • Sörja för att det är god allmän ordning och snyggt på arbetsplatsen och hålla arbetsplatsen så dammfri som möjligt.
 • Övervaka och vid behov ingripa för att säkerställa att anvisningarna om dammbekämpning iakttas på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens (underentreprenörens) skyldigheter

 • Bedöma riskfaktorerna (riskerna) som orsakas av kvartshaltigt damm – riskbedömningen ska göras skriftligt.
 • Introducera arbetstagarna i säkra arbetssätt.
 • Sörja för att arbetstagarnas hälsoundersökningar har gjorts i rätt tid.
 • Begära bekräftelse av företagshälsovården att arbetstagaren lämpar sig för arbetet.
 • När hyrd arbetskraft används ska den instans som förmedlar hyrd arbetskraft informeras om förekomsten av kvartshaltigt damm i arbetet.
 • En arbetsgivare som använder hyrd arbetskraft ska för sin del försäkra sig om att den hyrda arbetstagaren lämpar sig för det planerade arbetet.
 • Företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar – även på arbetsplatsnivå.
 • ASA-anmälningar om arbetstagare till Arbetshälsoinstitutet.
  • Om arbetstagaren exponeras minst 2 timmar/dag under 20 dagar eller 1 timme/dag under 40 dagar per år. När nivån 0,005 mg/m3 överskrids (10 procent av HTP-värdet). Anmälan ska göras trots att skydd används.

Dammbekämpningsutrustning vid hantering av kvartshaltigt damm

Det förutsätts att man vid bekämpningen av kvartshaltigt damm på byggarbetsplatser använder punktutsug av klass H eller annat punktutsug med tillräcklig filtreringsförmåga.

Kravet på användning av punktutsug av klass H i samband med kvartshaltig dammbekämpning gäller alla utsugningsanordningar som tillverkats enligt standarden SFS-EN 60335-2-69.

I utrymmet ska det vid behov också finnas tillräckligt effektiva luftrenare/undertrycksanordningar utrustade med ett lämpligt filter, t. ex. H13. Beträffande undertrycksanordningar ska även tillverkarens anvisningar om filter beaktas.

När dammande arbetsskeden utförs ska andningsskydd av klass P3 användas. I tunga arbetsskeden som medför mycket damm ska man vid behov använda andningsskydd med fläkt.

Som helhet ska metoderna för dammbekämpning vara sådana att åtgärderna inte överstiger HTP-värdet och åtgärder måste vidtas även därefter. Säker nivå under 0,005 mg/m3 (10 procent av HTP-värdet).