Beställarens ansvar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Syftet med lagen om beställarens ansvar är att främja lika konkurrens mellan företag samt iakttagande av anställningsvillkor på arbetsmarknaden. Lagen gäller alla branscher där man använder underleverantörer eller hyrd arbetskraft. Innan avtal ingås ska beställaren säkerställa att dess avtalspartner fullgör sina lagstadgade förpliktelser. Fullgörandet av skyldigheter redovisas genom att skaffa de handlingar som nämns i lagen om beställarens ansvar. Redogörelserna måste förvaras i minst två år efter att arbetet avslutats.

Fullgörandet av skyldigheter redovisas genom att skaffa de handlingar som nämns i lagen om beställarens ansvar:

  1. en utredning över att avtalsparten införts i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskatteskyldiga
  2. handelsregisterutdrag 
  3. utredning om betalning av skatt
  4. intyg över tecknande av pensionsförsäkringar för arbetstagare och över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller utredning om att en betalningsöverenskommelse ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning
  5. en redogörelse för vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller för de centrala anställningsvillkoren 
  6. en redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad 
  7. tecknande av en försäkring i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Varje beställare ansvarar för att skaffa redogörelserna för sina egna avtalspartners del. Beställaren ska begära redogörelserna och avtalspartnern ska skicka dem till beställaren. Det ligger alltid i beställarens intresse att utreda avtalspartnerns pålitlighet och det är en del av riskhanteringen för en ansvarsfull aktör. Försummelse av att följa lagen om beställarens ansvar kan medföra försummelseavgift.

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att beställaransvarslagen iakttas i hela Finland.

Mera information på videon

På arbetarskyddsmyndighetens fyra videon tittar vi närmare vad är beställaransvarslagen och vilka utredningar och i vilka situationer utredningarna ska skaffas.

 Vilka utredningar ska man skaffa om avtalspartnern?
När ska man skaffa utredningar enligt beställaransvarslagen?
Utredningar om utländska företag enligt beställaransvarslagen

Beställarens ansvar - Lainsäädäntö

Beställarens ansvar - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut (HFD:2020:11) att när det utländska företagets bolagsform motsvarade ett i 3 § 1 mom. 1 punkten i handelsregisterlagen avsedda aktiebolag, skulle det anses som beställare i enlighet med 3 § 1 punkten i beställaransvarslagen. Arbetarskyddsmyndigheten hade rätt att förplikta bolaget att med hot om vite lämna in en förteckning över de företag som bolaget har haft avtal med om hyrd arbetskraft eller underleverans för det arbete som utförts. Bolaget kunde förpliktas att lämna uppgifterna för utredning av om ett utländskt beställarbolag utövade verksamhet i Finland som omfattas av tillämpningsområdet för beställaransvarslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut (HFD:2017:175) att beställaransvarslagen tillämpas på internationella godstransporttjänster endast på arbete som utförts i Finland. Även vid bedömning av om gränsvärdet som avses i beställaransvarslagen har överskridits samt vid bestämmandet av försummelseavgiftens storlek, skulle helhetsvärdet av underleveransavtalet som gäller transporttjänster granskas till den del transporttjänster som utförts i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut (HFD:2017:135) att uppkomsten av beställarens utredningsskyldighet inte ska bedömas specifikt för arbetsprestation eller arbetsobjekt. Vid bedömning av om gränsvärdet som avses i beställaransvarslagen har överskridits beaktas därmed arbetsprestationer vid beställarens olika arbetsplatser som utförts i följd, oavbrutet eller med korta avbrott av samma underleverantör. Det har ingen betydelse i frågan att man inte har gjort något ramavtal eller motsvarande arrangemang med underleverantören. Beställarens utredningsskyldighet uppkommer då gränsvärdet som avses i lagens 4 § 1 mom. 2 punkten överskrids första gången i underleverantörsrelationen på grund av det kumulativa värdet av vederlag som debiterats för separata arbetsprestationer. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut (HFD 17.1.2017/130) att enligt beställaransvarslagen måste beställaren i de situationer som avses i lagen skaffa sådana uppgifter och utredningar om avtalsparten med vilka beställaren kan avgöra pålitligheten hos sin avtalspart. När beställaren bedömer pålitligheten hos sin avtalspart, måste en betydande faktor anses vara om redogörelserna som avtalspartnern lämnat är äkta eller inte. Därför ska beställaren säkerställa äktheten i redogörelsen som mottagits om det finns skäl att betvivla att den inte är äkta. Eftersom A Oy hade godkänt handlingar som redogörelse, vars äkthet det hade funnits skäl att betvivla, hade A Oy försummat sin utredningsskyldighet enligt 5 § i beställaransvarslagen.

I följande avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2013:191) ansågs beställaren ha försummat sin utredningsskyldighet enligt beställaransvarslagen. Beställaren var verksam inom en arbetskraftsintensiv bransch och medveten om att personalomsättningen hos underleverantören var möjlig. Beställaren hade inte beaktat i avtalet att underleverantören behövde inhämta E101/A1-intyg även för nya arbetstagare.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2011:104) visade företagets införande i myndighetsregister inte i sig att verksamheten var etablerad, utan beställaren borde ha bedömt ärendet utifrån den faktiska verksamheten.

Beställarens ansvar - Sanasto

Vokabulär

Avtal om underleverans Avtal mellan beställaren och avtalsparten om att åstadkomma ett visst arbetsresultat mot vederlag. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan också vara muntligt.
Hyrd arbetstagare En arbetstagare som med sitt samtycke överförts till en annan arbetsgivares förfogande.
Byggverksamhet Byggande samt reparations-, service- och underhållsverksamhet som ansluter till byggande. Utöver ny- och reparationsbyggnad anses även jord- och vattenbyggnad höra till byggverksamhet.
Beställare Med beställare avses, staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, något annat religionssamfund eller någon annan offentligrättslig juridisk person. Med beställare avses också ett motsvarande företag som är verksamt i utlandet.