Anställningsförhållandets kännetecken - Ingressi

I vissa fall kan arbetsuppgifter utföras utan att det är fråga om ett anställningsförhållande mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Arbetet kan utföras till exempel som företagare, som en del av hobbyverksamhet eller som familjemedlem. Parterna kan dock inte fritt avtala om huruvida de har ett anställningsförhållande eller inte, utan det definieras i lagen. Om kännetecknen för ett anställningsförhållande uppfylls är det fråga om ett anställningsförhållande.

Det är viktigt att både den som låter utföra arbetet och den som utför arbetet vet om det är fråga om ett anställningsförhållande, eftersom det påverkar bådas rättigheter och skyldigheter.

Anställningsförhållandets kännetecken - Yleistä

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsavtalslagens tillämpningsområde är så kallad tvingande rätt, dvs. det är inte fråga om parternas val. Om kännetecknen för ett anställningsförhållande uppfylls är det fråga om ett anställningsförhållande. Då tillämpas arbetslagstiftningen i sin helhet. Detta har stor betydelse för den som låter utföra arbetet, dvs. arbetsgivarens skyldigheter i anställningsförhållandet, men också för arbetstagarens rättigheter.

Arbetslagstiftningen har stiftats för att skydda den svagare förhandlingsparten, dvs. arbetstagaren skyddas till exempel av uppsägningstiden, skyldigheten att betala lön för sjukdomstid, minimiinkomstnivån enligt kollektivavtalet, arbetstidsskyddet och olika arbetarskyddsbestämmelser. Till anställningsförhållandet hör dessutom företagshälsovård samt yrkessjukdoms- och olycksfallsförsäkring.

Om arbetet till exempel utförs som en del av hobbyverksamhet, som familjemedlem eller som företagare, lämnas den som utför arbetet utan det skydd som lagen erbjuder.

Kännetecken

Den viktigaste bestämmelsen i bedömningen av anställningsförhållandet är 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen, där kännetecknen för anställningsförhållandet fastställs. Enligt lagen är det fråga om ett anställningsförhållande när arbetets utförande baserar sig på ett sådant avtal (arbetsavtal) genom vilket en arbetstagare eller arbetstagare tillsammans som ett arbetslag förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag.

Kännetecknen för ett anställningsförhållande är alltså:

  • avtal
  • personlig arbetsplikt 
  • arbete för någon annans räkning
  • vederlag för arbetet, dvs. vanligtvis lön
  • ledning och övervakning av arbetet.

Alla kännetecken ska uppfyllas för att det ska vara fråga om ett anställningsförhållande. I tvetydiga fall ska bedömningen av om ett anställningsförhållande föreligger göras genom en helhetsprövning. I prövningen beaktas villkoren för utförande av arbetet, de förhållanden under vilka arbetet utförs, parternas avsikt i fråga om rättsförhållandets karaktär (anställningsförhållande / företagarförhållande / något annat) samt andra omständigheter som påverkar parternas faktiska ställning i rättsförhållandet. 

Ibland är det svårt att bedöma om det är fråga om ett anställningsförhållande eller inte. Myndigheten måste dra en gräns särskilt i anslutning till självsysselsättning, dvs. så kallat lättföretagande, hobbyverksamhet, arbete inom familjen eller olika former av socialt arbete (socialtjänster såsom stödsysselsättning).

Särskilt de som har svaga kunskaper i finska, svenska eller engelska kan ha svårt att uppfatta sin egen ställning i arbetslivet. För dem har arbetarskyddsmyndigheten utarbetat en anvisning som finns på flera olika språk på webbsidan Är du företagare eller anställd.

Nedan beskrivs närmare varje kännetecken för ett anställningsförhållande.

Anställningsförhållandets kännetecken - Plussat

Anställningsförhållandets kännetecken - Även om ett anställningsförhållande

Även om ett anställningsförhållande har exakta lagstadgade kännetecken, kan det hända att man efter en granskning av enskilda kännetecken blir tvungen att bedöma alla fakta som framkommit i ärendet som en helhet. Detta beror på att enskilda kännetecken kan uppfyllas oberoende av om arbetet utförs i ett anställningsförhållande eller som självständig företagare.

Anställningsförhållandets kännetecken - Helhetsprövning

Anställningsförhållandets kännetecken - Är det mer begränsat att arbeta

Är det mer begränsat att arbeta i ett anställningsförhållande än att sysselsätta sig själv?

Att sysselsätta sig själv är ett bra sätt att starta företagarverksamhet, men det lönar sig att beakta vilka av arbetstagarens rättigheter man då går miste om.

Många tror att arbetet i ett anställningsförhållande alltid automatiskt är mer begränsat än som ensamföretagare. Det är dock bra att observera att arbetslagarna redan nu möjliggör omfattande avtalsmöjligheter, om man bara kan använda dem.

Förbudet mot konkurrerande verksamhet i anslutning till anställningsförhållandet, frågor om förläggningen av arbetstiden eller vederlaget för arbetet kan till stor del avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Till och med uppsägningstiden kan avtalas i stor utsträckning. Branschens kollektivavtal kan dock begränsa avtalen mer än lagen.

Familjemedlemmens arbete

En familjemedlems arbete bedöms inte alltid direkt med hjälp av kännetecknen för ett anställningsförhållande, utan det kan vara fråga om så kallat familjerättsligt arbete. Utgångspunkten är att det är fråga om icke-förvärvsarbete som faller utanför tillämp-ningsområdet för arbetsavtalslagen. Med detta avses åtminstone arbete mellan makar, men familjerättsligt arbete kan också vara arbete mellan barn och föräldrar som bor i samma hushåll. Familjerättsligt arbete sträcker sig i princip inte längre än så. Det kan också ha betydelse om det är fråga om en arbetsgivare i bolagsform eller en personarbetsgivare. Allmänt taget anser man att endast en fysisk person kan ha familjemedlemmar. En familjemedlem kan dock alltid ingå ett anställningsförhållande med arbetsgivaren.

När det gäller tillämpningen av arbetstidslagen är en familjemedlems krets dock mer omfattande och arbetsgivarens bolagsform ges inte samma vikt.