Gränsvärden - Alasivu

Om farlig exponering för buller föreskrivs genom förordning. Med lägre och högre insatsvärde avses bullerexponeringsnivåer som med en viss sannolikhet kan orsaka en hörselskada. Å andra sidan har gränsvärdet fastställts för att det under inga omständigheter ska förekomma så kraftigt buller i en arbetstagares örongång att det under en engångsföreteelse (slagartat buller) eller under en längre tidsperiod skadar hörseln. Om det konstateras att gränsvärdet överskrids ska exponeringen avbrytas utan dröjsmål och motsvarande överskridningar förhindras. 

Insats- och gränsvärdena har fastställts för daglig exponering för buller och för ljudets spetstryck eller -nivå.  Hörselskyddens inverkan beaktas inte då en arbetstagares uppmätta eller estimerade dagliga exponering för buller och för ljudets spetstryck eller -nivå jämförs med insatsvärdena. Däremot beaktas hörselskyddens dämpande inverkan i jämförelsen med gränsvärdet.  Den dagliga exponeringen för buller kan inte enbart bedömas utifrån bullernivåer som uppmätts under arbetsdagen, såvida bullret inte är konstant under arbetsdagen. 

Exponeringen för buller är 

  • 80 decibel om man under åtta timmar exponeras för buller på 80 decibel 
  • 85 decibel om man under åtta timmar exponeras för buller på 85 decibel 
  • lika stor som gränsvärdet om man under åtta timmar exponeras för buller på 87 decibel utan hörselskydd. 

Insats- och gränsvärden 

 

Daglig exponering för buller  

Ljudets spetstryck/-nivå  

Lägre insatsvärde  

80 dB  

112 Pa / 135 dB  

Högre insatsvärde  

85 dB  

140 Pa / 137 dB  

Gränsvärde där man i jämförelsen beaktar hörselskyddens dämpande inverkan  

87 dB  

200 Pa / 140 dB  

Källa: Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller (85/2006) 

Hörselskyddens dämpande inverkan 

Tillverkare av hörselskydd anger hörselskyddens dämpande inverkan i anvisningarna. De utgörs av värden som uppmätts i laboratorium, och de kan inte användas i sig när exponeringen för buller jämförs med gränsvärdet. I praktiken påverkas den verkliga dämpningen av bland annat hörselskyddens totala användningstid i buller samt hur bra och tätt de sitter. I Finland har man på 1980-talet gjort en undersökning där det konstaterades att den verkliga dämpningen var högst 8 decibel för tio procent av dem som använder hörselskydd med kåpor under arbetsdagen. Å andra sidan har det konstaterats att dåligt sittande hörselskydd endast dämpar bullret med 4 decibel. 

Ett slags säkerhet om att man håller sig under gränsvärdet får man genom att anta att ändamålsenligt använda hörselskydd dämpar bullret med åtminstone 8 decibel. Om behovet av att dämpa bullret är större än så, dvs. om en arbetstagares dagliga exponering för buller är över 95 decibel eller ljudets toppnivå över 148 decibel, ska exponeringen för bullret eller ljudets toppnivå mätas i örongången på insidan av hörselskyddet. Om mätningen i örongången medför problem när man använder öronproppar kan iakttagandet av gränsvärdet bedömas av en sakkunnig.  

Exponering för buller per dag eller vecka 

Exponeringen för buller mäts alltid genom så kallad A-frekvensviktning, som beaktar örats känslighet för olika frekvenser. Hur stor exponeringen är påverkas av hur kraftigt bullret är i arbetstagarens öra under arbetsdagen och hur länge arbetstagaren vistas i sådant buller. Den dagliga exponeringen för buller kan fastställas genom mätning av dosen eller genom att beräkna medelvärdet för typiska bullernivåer under arbetsdagen. Vid beräkningen beaktas bullernivån under respektive bullerperiod och periodens längd, och medelvärdet relateras till exponeringen under åtta timmar. Om exponeringen för buller varierar kraftigt från dag till dag ska exponeringen fastställas för en period på fem arbetsdagar. 

Inverkan av bullrets längd på exponeringen

Av tabellen nedan framgår det hur längden för vistelsen i buller och bullernivån påverkar den dagliga exponeringen för buller. Om bullernivån stiger med tre decibel överskrids insats- eller gränsvärdet på en dubbelt kortare tid.  Men om bullernivån sjunker med tre decibel krävs det dubbelt längre tid innan insats- eller gränsvärdet överskrids. 

Bullrets längd 

Bullernivå som motsvarar det lägre insatsvärdet 

Bullernivå som motsvarar det högre insatsvärdet 

Bullernivå i örat som motsvarar gränsvärdet 

8 timmar 

80 

85 

87 

4 timmar 

83 

88 

90 

2 timmar 

86 

91 

93 

1 timme 

89 

94 

96 

30 minuter 

91 

97 

99 

15 minuter 

94 

100 

102 

7,5 minuter 

97 

103 

105 

3,25 minuter 

100 

106 

108 

97 sekunder 

103 

109 

111 

48 sekunder 

106 

112 

114 

Ljudets spetstryck eller -nivå 

Med ljudets spetstryck avses det högsta temporära värdet eller nivån på ljudtrycket. Det mäts alltid med C-frekvensviktning, som viktar ljudet enligt alla frekvenser (20–20 000 Hz) som är hörbara för människan ungefär på samma sätt. I bullerförordningen anges spetstryckets insats- och gränsvärden i tryckenheter, pascal (Pa). Normalt mäts det dock som spetsljudnivå (peak-nivå) med ljudnivåmätare.