Arbetsmiljö - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsplatsens konstruktioner och material ska vara säkra och hälsosamma. Belysningen och temperaturen i arbetsutrymmena måste lämpa sig för det arbete som utförs.

Man bör ta hänsyn till frisk inomhusluft och tillräckligt effektiv ventilation på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön ska vara säker och hälsosam.

Tobaksrökning i gemensamma utrymmen är förbjuden och kan av arbetsgivaren även annars begränsas under arbetstid och på arbetsplatsen. Vid behov ska det säkerställas att radonexponering inte förekommer.

Vid distansarbete och annat arbete som utförs hemifrån bör hänsyn tas till planeringen av arbetet, överenskommelse om arbetet och arbetarskyddet, eftersom förhållandena kan skilja sig från den normala arbetsmiljön. Arbetarskyddssamarbetet mellan de olika aktörerna är i nyckelroll också i dessa fall. Betydelsen av planering i god tid understryks i dessa arbetsformer eftersom arbetsgivaren endast har begränsade möjligheter att påverka förhållandena.

Renlighet är en viktig säkerhetsfaktor i arbetsmiljön

Arbetsytor, sittplatser samt anordningar och tillbehör som används i arbetet bör lämpa sig för det arbete som utförs och vara säkra att använda. Det bör även vara möjligt att utföra lyftningar, hantering och lagring på ett säkert sätt.

God ordning på arbetsplatsen förebygger faromoment och möjliggör ordentlig städning. Passagerna ska vara fria och sakerna på de platser som anvisats för dem.

Ordentliga personalutrymmen hör till en god arbetsmiljö

Ändamålsenliga personalutrymmen bör ställas till arbetstagarnas förfogande. Till en god arbetsmiljö hör adekvata mat- och vilrum, toaletter samt tvätt- och omklädningsrum i förhållandet till antalet anställda mat- och vilrum, toaletter samt tvätt- och omklädningsrum.

På en arbetsplats måste man även förbereda sig för nödsituationer. Medarbetarna ska ges skydds- och räddningsanvisningar. Dessutom ska arbetsgivaren säkerställa tillräcklig beredskap för första hjälpen och vid behov reservera ett rum för första hjälpen samt sörja för brandsäkerhet och räddningsåtgärder i nödsituationer.

Arbetsmiljö - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Om du i din arbetsmiljö eller dina arbetsutrymmen konstaterar brister, ska du underrätta din arbetsgivare och arbetarskyddsfullmäktige.

Se till att du håller din arbetsstation i ordning i enlighet med enligt din arbetsgivares anvisningar. Ställ sakerna på deras rätta platser och håll även i övrigt arbetslokaler och personalutrymmen snygga och rena. God ordning på arbetsplatsen möjliggör även ordentlig städning.

Likaså ska du hålla passagerna fria och röra dig längs de passager som märkts ut på arbetsplatsen, för din egen säkerhets skull liksom även med tanke på säkerheten för andra personer som rör sig på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön inte medför någon fara för arbetstagarnas hälsa.
Arbetsgivaren ska utreda och bedöma arbetsmiljörelaterade riskfaktorer samt planera och vidta åtgärder för att undanröja eller minska identifierade risker. Redovisningen ska uppdateras regelbundet eller vid förändringar i förhållandena.

Arbetsgivaren måste till exempel sörja för att fastighetens ventilationssystem underhålls regelbundet och för att sådana störningar elimineras som eventuellt konstateras i ventilationens funktion eller inomhusklimatets hälsopåverkan.

Om arbetsplatsen befinner sig på ett radonexponerat område eller arbetet permanent utförs under jorden, måste arbetsgivaren kontrollera, att arbetstagarna inte exponeras för radon.

I samtliga utrymmen på arbetsplatsen måste god ordning och rätt avvägd städning ombesörjas.
Fordons- och fotgängartrafiken på arbetsplatsen måste arrangeras så att den är säker. Likaså ska rutterna förses med tydliga markeringar. Arbetsgivaren måste vid behov göra upp instruktioner för arbetsplatsens interna trafik. Medarbetarna ska göras förtrogna med instruktionerna och övervakning av reglernas efterlevnad ska organiseras.

Personalutrymmen bör ställas till arbetstagarnas förfogande. Utrymmena måste vara lättskötta och trivsamma. Dessutom ska personalutrymmena skyddas mot insyn från utomstående. Det gäller också att se till att skadligt damm, buller och andra riskfaktorer inte leds in i personalutrymmena.

Vid planering av personalutrymmen ska man följa instruktionerna på RT-kortet 103140 Personalutrymmen (2020). Instruktionskortet grundar sig på arbetarskyddslagen och förordningen om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 10 § utredning och bedömning av riskerna i arbetet
  • 32 § konstruktiv och funktionell säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
  • 33 § arbetsplatsens ventilation och arbetsrummets rymlighet
  • 36 § arbetsplatsens ventilation och arbetsrummets rymlighet
  • 36 § ordning och renhet
  • 41 § användningen av maskiner, arbetsredskap och andra anordningar
  • 48 § ensamarbete

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003)

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008)

Statsrådets beslut om manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet (1409/1993)

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)