Arbetsmiljö - Ventilation

Regelbundet underhåll av ventilationsutrustning innebär att ventilationen fungerar.

Med hjälp av ventilationen elimineras luftföroreningar och hämtas ren tilluft till arbetslokalerna. Med hjälp av ventilationen kontrolleras också lufttemperaturen, luftfuktigheten och luftens rörelser. Detta sker genom behandling av tilluft, frånluft eller cirkulerande luft.

Om luftföroreningar eller värmebelastning bildas eller förekommer i arbetsrummen, behövs det vanligtvis maskinell ventilation för att tillräcklig luftväxling och god inandningsluft ska kunna säkerställas.

Arbetsgivaren är skyldig att förhindra att arbetstagare exponeras för skadliga luftföroreningar såsom damm, rök, gas och ånga. Dessutom ska det säkerställas att kemiska agenser inte medför förgiftning, syrebrist eller liknande fara. I synnerhet gäller det att se till att det finns tillräcklig ventilation och godtagbar inandningsluft i slutna arbetsutrymmen såsom cisterner, tunnlar och fartyg.

Vid bedömning av inomhusklimatets kvalitet och tillräckligheten av ventilationen ska man ta hänsyn till de personer som vistas i utrymmet och andra faktorer som orsakar luftföroreningar, såsom fordon, maskiner och processutsläpp. Arbetslokalens volym ska vara tillräcklig och luftrummet dimensionerat tilll minst tio kubikmeter per person beräknat utifrån en takhöjd på högst 3,5 meter.

Ventilationsutrustningen behöver underhållas regelbundet

Om arbetsplatsen har maskinell ventilation, ska den hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta. Ventilationsfilter ska bytas ut enligt anvisningar från den som planerat ventilationen och utrustningstillverkaren. Medarbetarnas hälsa får inte äventyras genom eventuella störningar i ventilationssystemets funktion. Vid behov ska ventilationssystemet förses med ett system för övervakning av störningar.

Inomhusluften och ventilationen omfattas också av byggnadsbestämmelser, exempelvis miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader (1009/2017). I förordningen definieras exempelvis projekteringsvärden för rumstemperatur, inomhusluftens kvalitet och för luftflöden.

Arbetsmiljö - Ventilation - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 33 § arbetsplatsens ventilation och arbetsrummets rymlighet
  • 37 § föroreningar i luften

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003)

  • 9 § arbetsplatsens rymlighet och ventilation